Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgningen sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen. Derudover sker der en vurdering af, om borgeren er berettiget til sygedagpenge.

Kommunens jobcenter følger op i alle sygedagpengesager. Jobcentret fastsætter selv omfang og indhold i opfølgningen i sager med forventet fravær under 8 uger. I sager med forventet fravær over 8 uger er der fastlagt en række opfølgningsskridt og indsatser. Følgende elementer indgår i sygedagpengeopfølgningen:

 • Oplysningsskema i alle sager
 • Lægeattest til brug for første samtale, hvis forventet fravær over 8 uger
 • 1. opfølgningssamtale inden udgangen af 8 fraværsuge regnet fra 1. fraværsdag med visitation til kategori 2 eller 3.
 • Iværksættelse af relevant beskæftigelsesrettet indsats ud fra en konkret vurdering af sygemeldtes forudsætning, behov og helbredstilstand:
  • Hvis kategori 2 gives en virksomhedsrettet indsats efter sygedagpengeloven og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 9 b-12 for sygemeldte, der ikke er i ansættelse. For sygemeldte, der er i ansættelse, tilbydes en indsats med et klart, arbejdspladsbaseret fokus, der kan støtte dem i at fastholde deres job. Aftalen om indsatsen beskrives på "Min side" på Jobnet.
  • Hvis kategori 3 gives en tværfaglig indsats efter indstilling fra rehabiliteringsteamet. Indsatsen består af en beskæftigelsesindsats i form af tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og mentor efter kapitel 9 b-12 samt indsats efter anden lovgivning, herunder efter sundhedsloven og serviceloven. Indsatsen beskrives i rehabiliteringsplanens indsatsdel på "Min side" på Jobnet.
  • Herefter opfølgning mindst hver 4 uge med revisitation m.v.
  • Revurdering ved 22. uge

Sygedagpengereformen

Nedenfor er der links til relevant lovstof og andet materiale, herunder guides, lægeattester, skabeloner til rehabiliteringsplanen m.v.:

Guide til jobcentermedarbejdere (pdf) (nyt vindue)

Pjece til de kommunale sagsbehandlere (pdf) (nyt vindue)

Pjece til borgere (pdf) (nyt vindue)

Guide til sygemeldte i job (pdf) (nyt vindue) 

Guide til sygemeldte ledige (pdf) (nyt vindue)

Viden om rehabiliteringsteam

Se mere om love og regler

Lægeattest

For sygemeldte med et forventet fravær på mere end 8 uger skal kommunen til brug for første opfølgningssamtale anmode om en vurdering fra den sygemeldtes praktiserende  læge vedr. den sygemeldtes muligheder for at arbejde samt eventuelle behov for skånehensyn. Der skal til brug for lægens vurdering anvendes attesten LÆ 285.

Der er udarbejdet guides om lægeattesten, én der retter sig til sagsbehandlere og læger, og én målrettet borgere:

Læge-sagsbehandler pjecen (pdf) (nyt vindue) 

Borgerpjecen (pdf) (nyt vindue)

Standby-ordning

Kommunens opfølgning kan ske uden kontakt til den sygemeldte. Denne ordning kaldes standby-ordningen. Ordningen er beregnet til situationer med alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation. Ved vurdering af om en sygdom er alvorlig, indgår navnlig, om sygdommen er livstruende.

Sygemeldte med en alvorlig, livstruende sygdom fra diagnoselisten har ret til at vælge, om de vil deltage i kommunens opfølgning eller være omfattet af standby-ordningen.

Viden om standby-ordning:

Vejledning om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager afsnit 9

Brochure om standby-ordning (pdf) (nyt vindue)

Brev til kommunerne om standby-ordningen (pdf)(nyt vindue)

Tidlig opfølgning (fast track-sager)

Hvis en sygemelding forventes at vare længere end 8 uger, kan arbejdsgiver og sygemeldte via fast track-ordningen anmode om, at jobcentret indkalder til en tidlig opfølgningssamtale.

Viden om fast track:

Vejledning om visitation og opfølgning mv. i sygedagpengesager se afsnit 8

Pjece om fast track målrettet sygemeldte (pdf) (nyt vindue)

Pjece om fast track målrettet arbejdsgivere (pdf) (nyt vindue)

Til arbejdsgivere

Arbejdsgiverens pligter og muligheder over for sygemeldte medarbejdere her

Til borgere

Du kan kontakte jobcenteret, hvis du har spørgsmål til reglerne om sygedagpengeopfølgning.

Sygedagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Hvor kan du klage?

Det er din kommune, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration. 

Sidst opdateret 9. jan 2018

Kontakt

Arbejdsmarkedsfastholdelse

star@star.dk