Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Seks ugers jobrettet uddannelse

Seks ugers jobrettet uddannelse er en ret for dagpengemodtagere med færrest kompetencer.

Ordningen med ret til seks  ugers jobrettet uddannelse omfatter, at:

  • Retten til seks  ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. 
  • Retten erhverves fra første ledighedsdag, og uddannelsen skal afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder for ledige over 25 år og seks måneder for ledige under 25 år. 
  • Hvis den ledige ønsker at benytte retten til seks ugers jobrettet uddannelse tidligt i ledighedsforløbet, skal den ledige efter sin cv-samtale i a-kassen til en samtale i jobcentret hurtigst muligt og senest en uge efter den ledige anmoder om det, hvor jobcentret kan rådgive og vejlede om valg af uddannelse fra positivlisten.
  • Ledige, der påbegynder et uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte uddannelsen i ledighedsperioden. Det forudsættes, at den påbegyndte uddannelse indgår på den landsdækkende positivliste, og at vedkommende er omfattet af målgruppen. 
  • Det er a-kasserne, der træffer afgørelse om den lediges ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Med retten til seks ugers jobrettet uddannelse kan den ledige i målgruppen deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

BEMÆRK: Som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser fra august 2016, vil ordningen med seks ugers jobrettet uddannelse blive justeret. Justeringerne forventes at træde i kraft 1. marts 2017, hvor positivlisten for 2017 ligeledes vil træde i kraft og blive offentliggjort på www.star.dk. Indtil den nye positivliste for 2017 træder i kraft, vil positivlisten for 2016 være gældende.

Se den aktuelle landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

Download den aktuelle landsdækkende positivliste for 6. ugers jobrettet uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Download den tidligere positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse 2016 (pdf) (nyt vindue)

Download den tidligere landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse -2015 (pdf) (nyt vindue)

Download tidligere landsdækkende positivliste for forløb over 6 uger - 2015 (pdf) (nyt vindue)

Udover kurser og uddannelsesforløb på op til seks uger, indeholder positivlisten også kurser og uddannelsesforløb, der sammenlagt overstiger 6 uger. Jobcentrene har her mulighed for at bevilge den resterende del af et uddannelsesforløb som et tilbud, der supplerer et seks ugers jobrettet uddannelsesforløb, således at dagpengemodtageren kan tage første del af et uddannelsesforløb som seks ugers jobrettet uddannelse og få den resterende del af forløbet som tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

Der er afsat en pulje på 5,1 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcenterets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger. Læs mere om puljen her:

Udmelding af puljen til kurser over 6 ugers varighed

Ved forløb over seks uger skal det skal bemærkes, at a-kasserne kun kan godkende en ansøgning om ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra positivlisten, hvis jobcentret har tilkendegivet, at de vil bevilge den del af kurset/uddannelsesforløbet, der ligger udover seks uger, medmindre forløbet påbegyndes i en opsigelsesperiode og den del, at der ligger i ledighedsperioden er højst sammenlagt seks uger.

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige:

BEK nr. 1718 af 16/12/2015

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige: VEJ nr. 11274 af 16/12/2015

Ifølge forliget om reform af beskæftigelsesindsatsen skal positivlisten fastlægges med afsæt i de nuværende AMU-kurser samt relevante uddannelsestilbud til KVU'ere i form af udvalgte kurser på akademiuddannelserne.

Positivlisten er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. De 11 efteruddannelsesudvalg har fastsat de uddannelsesforløb, der består af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), mens Uddannelses- og Forskningsministeriet har udvalgt kurser på akademiuddannelserne. Kurserne på positivlisten er udvalgt, så de lever op til følgende kriterier:

• De faglige kompetencer og kvalifikationer, som uddannelsesforløbene sigter at udvikle hos kursisten, skal efterspørges af arbejdsmarkedet.
• Uddannelsesforløbene på positivlisten skal have et konkret jobfokus og opkvalificere til en bestemt jobfunktion.

For at udbyde kurserne og uddannelsesforløbene på positivlisten for seks ugers jobrettet uddannelse, skal man enten være godkendt som udbyder af AMU eller samarbejde med en godkendt AMU-udbyder, som udliciterer undervisningen til private kursusvirksomheder, eller være godkendt til at udbyde akademiuddannelser. For mere information om udbud af AMU-kurser, henvises der til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. For mere information om udbud af akademiuddannelser, henvises der til Uddannelses- og Forskningsministeriet

Til sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser

Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Jobcentret skal vejlede om seks ugers jobrettet uddannelse under den første jobsamtale, hvis personen anmoder om det. Dagpengemodtageren skal tilmelde sig digitalt via jobnet eller anvende blanket AR 237 ved ansøgning om seks ugers jobrettet uddannelse.  

Gå til jobnet.dk (nyt vindue)

AR-237-ansoegning-om-6-ugers

Ved ansøgning via jobnet

En person, der opfylder kriterierne for adgang til seks ugers jobrettet uddannelse kan tilmelde sig via ”Min side”. Herfra kan man som ledig dagpengemodtager søge i positivlisten og se, hvor og hvornår de enkelte kurser og uddannelsesforløb udbydes. Det er også muligt at ansøge om deltagelse i det valgte kursus eller uddannelsesforløb. Herefter tager a-kassen stilling til om ansøgningen kan godkendes. Den ledige kan følge sin ansøgning på jobnet.

Jobcentret kan indhente oplysninger om en borgeres ansøgning via AKS-modulet til brug for registrering af aktiviteten i de kommunale sagsbehandlingssystemer og som grundlag for betaling af kursusaktiviteten til uddannelsesinstitutionen eller uddannelsesinstitutionerne.

Uddannelsesinstitutionerne vil kunne se ansøgningen som en almindelig pladstilmelding, så ansøgningen har nået EASY. Uddannelsesinstitutionen kan se, at tilmeldingen kommer fra jobnet.

For yderligere informationer:

Vejledning i brug af 6UJU (nyt vindue)

Ansøgning om deltagelse på akademimodulerne skal forsat ske via blanketten.

Ved ansøgning via blanketten

Ved ansøgning om deltagelse i et uddannelsesforløb er det ikke en betingelse, at ansøger søger om og får bevilget alle delelementer i forløbet allerede ved indgivelse af ansøgningen. Der er indsat nogle felter, som skal udfyldes ved ansøgning om deltagelse i uddannelsesforløb. Ansøger skal udfylde, hvilket delelement i forløbet, der ønskes som første kursus efterfulgt af felter til at udfylde, hvilke øvrige delelementer, der indgår i forløbet. Samtidig skal ansøger underskrive en tro og love-erklæring om, at ansøger vil melde sig til alle kurser i uddannelsesforløbet.

Ved ansøgning om delelementer i et uddannelsesforløb, som afholdes på forskellige uddannelsessteder, skal ansøger til hvert enkelt uddannelsessted sende et bilag 1 sammen med forsiden. Uddannelsesstedet udfylder bilag 1 med oplysninger om uddannelsessted og kurset/uddannelsen.

AR237 vil dermed, når den ledige har søgt alle delelementer (kurser) i et uddannelsesforløb, fremstå som en samlet blanket med Rubrik 1-4 udfyldt og det antal bilag 1, som er udfyldt fra forskellige uddannelsessteder.

A-kasserne skal attestere:

  • at ansøgeren har ret til jobrettet uddannelse på ansøgningstidspunktet
  • at jobsamtale med jobcentret er holdt
  • at uddannelsesstedet har bekræftet, at ansøgeren er optaget på uddannelsen,
  • at ansøgeren har søgt alle delelementer i forløbet og hvis ikke årsagen hertil

Derudover anfører a-kassen tidspunktet for, hvornår ansøger har været ledig i seks eller ni måneder.

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Hent blanket AR 240 om indberetning af årsag til ophør med uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Til ledige

Hvis du vil søge om seks ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig til din a-kasse, som kan vejlede dig om dine muligheder.

Sidst opdateret 16. jan 2017

Regionale positivlister for den regionale uddannelsespulje

På listerne for de regionale uddannelsespuljer kan du se, hvilke uddannelser der tilbydes i hver enkelt af de otte regionale arbejdsmarkedsråds områder:

Herunder fremgår de direkte links til de otte RAR-områders positivlister for den regionale uddannelsespulje.
Når der klikkes ind på et RAR-område fremgår der hhv. en digital visning af positivlisten og en pdf-fil, der begge viser hvilke kurser, der tilbydes i det pågældende RAR-område.

Regionale positivlister for den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk