Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den regionale uddannelsespulje

Med Beskæftigelsesreformen er der afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager årligt en bevillingsudmelding til kommunerne.

Den 6. september 2016, er der foretaget en ændring af bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje.

Se bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje, BEK nr. 1154 af 6. september 2016 (nyt vindue)

Herudover er mindreforbruget fra puljen i 2015 på ca. 35 mio.kr., blevet genudmeldt til brug i 2016.

Læs tilsagn og genudmelding af den regionale uddannelsespulje (pdf) (nyt vindue)

Udarbejdelse af positivlisterne for den regionale uddannelsespulje

STAR´s tre regionale arbejdsmarkedskontorer udarbejder i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), en regional positivliste for hvert RAR-område, som offentliggøres to gange årligt, den 1. april og den 1. oktober.

De otte positivlister findes ved at klikke på linket for det pågældende RAR i højre kolonne.

Der er i udarbejdelsen af de regionale positivlister for den regionale uddannelsespulje taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i det enkelte RAR-område, andre relevante opgørelser og analyser samt input fra VEU-centrene og andre uddannelsesudbydere, jobcentre, a-kasser mv.

På baggrund af input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser, er de regionale arbejdsmarkedsråd efterfølgende kommet med forslag til konkrete korte, erhvervsrettede kurser. Kurserne kan være både private og offentligt udbudte.

Positivlisterne drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, og det er derfor de regionale arbejdsmarkedsråd, der alene bestemmer, hvilke korte erhvervsrettede kurser, der skal indgå på de regionale positivlister. 

På positivlisterne er de korte erhvervsrettede kurser tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for, at gøre positivlisterne mere overskuelige og betyder ikke, at de nævnte kurser kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde, ligesom mange af kurserne har en tværgående karakter, der kan anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder.

Regnskabsaflæggelse for 2016

Kommunerne skal senest den 1. april 2017 indsende revisorpåtegnet regnskab for den regionale uddannelsespulje 2016 via styrelsens Tilskudsportal.

Download spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse (pdf) (nyt vindue)

Læs mere om Tilskudsportalen (Nyt vindue)

Sidst opdateret 9. mar 2017