Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål og svar om fleksjobordningen

Her får du svar på hyppigt stillede spørgsmål om den nye fleksjobordning.

A. Arbejdsevne og fleksjob

Spørgsmål 1

Kan jobcenteret godkende et fleksjob med færre ugentlige timer end det, jobcenteret konkret har vurderet, borgeren kan klare? Og hvordan beregnes fleksløntilskuddet i givet fald?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 4.

Spørgsmål 2

Hvordan skal jobcenteret forholde sig, hvis arbejdsgiveren og den ansatte bliver enige om, at den ansatte skal ansættes med et færre antal timer end det, som den pågældende kan arbejde i det konkrete job?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 4.

B. Fastholdelsesfleksjob

Spørgsmål 1

Hvad er den hidtidige arbejdsplads? Kan en borger tilbydes genansættelse på fleksjobvilkår på en virksomhed, hvorfra borgeren blev sygemeldt forud for sit fleksjob, hvis den pågældende efterfølgende har haft 1 måneds fleksjobansættelse i en anden virksomhed?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 2.

Spørgsmål 2

Kan aftalen efter § 70 b, stk. 2, indgås med tilbagevirkende kraft?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 2.

Spørgsmål 3

Vil der være tale om ustøttet beskæftigelse i relation til kravet i § 70 b, stk. 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvis den ansatte har modtaget hjælp til en personlig assistent efter lov om kompensation til handicappede i erhverv?

Svar

En personlig assistent bistår personen med funktioner, der følger af beskæftigelsen, og som den pågældende på grund af sin funktionsnedsættelse har særlig behov for. Dette er efter styrelsens opfattelse ikke støtte til selve jobbet, som det er tilfældet ved fx fleksjob, men i lighed med andre hjælpemidler støtte til den enkelte person. Der vil således være tale om ”ustøttet job”, selvom den ansatte har haft en personlig assistent.

C. Fleksløntilskud og løn for fuld tid

Spørgsmål 1

Hvad menes med, at løn og fleksløntilskud tilsammen højest kan udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuld tid i den pågældende stilling? Menes der hermed "mindstelønnen" eller er denne fuldtidsløn incl. anciennitetstillæg, mv.?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 6.

Spørgsmål 2

Hvordan omregnes ugesatsen for fleksløntilskud til en månedssats?

Svar

Når fleksløntilskuddet skal omregnes til en månedssats, ganges ugesatsen for det pågældende kalenderår med 4,3333. Se § 2 i bekendtgørelse om beregning af fradrag i fleksløntilskud.

D. Ledighedsydelse

Spørgsmål 1

Kan man få ret til ledighedsydelse efter de nye regler, hvis man har mistet retten til ledighedsydelse forud for den 1. januar 2013 på grund af alder?

Svar

Personer, som har mistet retten til ledighedsydelse forud for den 1. januar 2013, fordi de har nået fleksydelsesalderen og herefter har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder, kan igen få ledighedsydelse fra den 1. januar 2013, hvis de opfylder betingelserne for fleksjob.

Ledighedsydelsen udbetales efter § 74 a, stk. 3, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Dette fremgår af § 22, stk. 7, og § 3, nr. 13, i lov nr. 1380 af 23. december 2012 (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love).

E. Rådighed

Spørgsmål 1

Rådighedsreglerne for ledighedsydelsesmodtagere er med fleksjobsreformen flyttet fra den dagældende § 74 b til § 75 i lov om aktiv socialpolitik. Før den 1. januar 2013 fremgik det af lovens § 74 b, stk. 2, at en modtager af ledighedsydelse var fritaget for at stå til rådighed for et fleksjob, såfremt betingelserne i aktivlovens § 13, stk. 4 og 5, var opfyldt.

Den samme mulighed er ikke nævnt i lovens nuværende § 75.

Svar

Der henvises til § 75, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvor det fremgår, at stk. 3 og 4 ikke gælder, hvis pågældende har en rimelig grund til ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder, jf. § 13, stk. 7 og 8.

F. Opfølgning

Spørgsmål 1

Efter § 70 d, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal opfølgning i fleksjobbet ske hver gang, der er gået 2½ år efter seneste opfølgning.

Hvornår skal næste opfølgning finde sted i fleksjob efter de gamle regler?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 5.

Spørgsmål 2

Hvordan skal 5 års perioden for de midlertidige fleksjob forstås, når der fx kan være tale om afbrudte forløb eller kortvarige ansættelser, herunder opfølgning og status efter 4½ år?

Svar

Der henvises til vejledning nr. 9602 af 7. november 2013 om fleksjob m.v., afsnit 5.

G. Hvornår er der tale om et nyt fleksjob?

Spørgsmål 1

Er der tale om et nyt fleksjob, når en arbejdsgiver vil forlænge ansættelsen af en person i fleksjob, der er påbegyndt før den 1. januar 2013?

Svar

Personer, der er ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, er omfattet af de nye fleksjobregler, når de påbegynder et nyt fleksjob.

Der vil altid være tale om et nyt fleksjob, hvis den ansatte i et fleksjob er ophørt på grund af kontraktens ophør.

Hvis arbejdsgiveren ansætter den pågældende i en fast stilling eller forlænger den tidsbegrænsede stilling, inden udløbet af datoen for ophør i den tidsbegrænsede stilling, dvs. inden den ansatte er ophørt i jobbet på grund af kontraktens ophør, vil der være tale om en fortsat ansættelse i samme fleksjob. I denne situation vil de regler, som gjaldt før den 1. januar 2013 om løn og tilskud til arbejdsgiveren, fortsat være gældende.

Spørgsmål 2

Er der tale om et nyt fleksjob, når en statslig institution bliver virksomhedsoverdraget til en privat virksomhed?

Svar

Der er ikke tale om et nyt fleksjob, hvis der sker virksomhedsoverdragelse, og ansættelsesmyndigheden bliver en anden, men arbejdsopgaverne og ansættelsesvilkår fortsætter i uændret form, fx hvis en statslig institution bliver overflyttet til ATP.

Spørgsmål 3

Er der tale om et nyt fleksjob, hvis den pågældende har sæsonafhængig beskæftigelse med fx hjemsendelse i de 3 vintermåneder?

Svar

Hvis den hjemsendte kan anses for opsagt i forbindelse med hjemsendelsen, vil det være at betragte som et nyt fleksjob, der skal følge de nye regler for fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23/12 2012, når personen igen ansættes i fleksjob.

I de tilfælde, hvor den ansatte ved hjemsendelsen ikke kan anses for endeligt ophørt i ansættelsesforholdet, er det en fortsættelse af det oprindelige fleksjob, når den ansatte genoptager arbejdet. Det betyder, at såfremt pågældende er ansat i et fleksjob, der er bevilget forud for den 1. januar 2013, vil fleksjobbet fortsat være reguleret efter de gamle regler ved genoptagelse af arbejdet.
Ved vurderingen af om der er tale om en hjemsendelse, der medfører, at en person er ophørt i ansættelsen, skal der lægges vægt på den gældende overenskomst på området, herunder aftaler i forlængelse af overenskomsten.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om en ansat i sæsonafhængigt fleksjob efter overenskomsten kan anses som værende ophørt eller ej.

H. Overenskomstmæssig konflikt

Spørgsmål 1

Vil en person, der er ansat i et fleksjob og omfattet af en overenskomstmæssig konflikt (lockout eller strejke), være omfattet af den nye eller gamle fleksjobordning?

Svar

En person i fleksjob, der bliver omfattet af en overenskomstmæssig konflikt, vil fortsætte i sit fleksjob på de hidtidige betingelser. Baggrunden er, at ansættelsesforholdet afbrydes, mens lockouten eller strejken pågår, men at ansættelsesforholdet reetableres ved konfliktens ophør. Der skal ikke laves nyt ansættelsesbrev. Hvis den pågældende er påbegyndt sit nuværende fleksjob før den 1. januar 2013, fortsætter den pågældende i fleksjobbet efter reglerne i §§ 71-73 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, selv om ansættelsen har været midlertidigt afbrudt som følge af en overenskomstmæssig konflikt. Hvis den pågældende er påbegyndt fleksjobbet den 1. januar 2013 eller senere, er den pågældende omfattet af reglerne i §§ 70 c, e og f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

I. CV på Jobnet

Spørgsmål 1

Hvornår indtræder krav om, at ledige fleksjobvisiterede skal indlægge et CV på Jobnet?

Svar

Udgået, da svaret ikke længere er relevant.

Spørgsmål 2

Hvad er fristen for indlæggelse af CV på Jobnet?

Svar

Personer, der efter ikrafttrædelse af reglerne om CV for ledighedsydelsesmodtagere er i kontaktgruppe 7 (dvs. er blevet ledighedsydelsesmodtagere), skal lægge deres CV på Jobnet senest 3 uger efter at de er blevet berettiget til ledighedsydelse.

Spørgsmål 3

Nogle ledighedsydelsesmodtagere har lagt deres CV på Jobnet før 1. april 2013. Forsvinder deres CV fra Jobnet, når releasen sker i juni?

Svar

Udgået, da svaret ikke længere er relevant.

Spørgsmål 4

Skal en person, der modtager ledighedsydelses, og som er i matchgruppe 2 og 3, også have et aktivt CV på Jobnet?

Svar

Alle personer, som er visiteret til fleksjob, står som udgangspunkt til rådighed for fleksjob og skal derfor placeres i matchgruppe 1, idet der med visitationen til fleksjob jo netop er taget hensyn til de barrierer, som personen har i forhold til arbejdsmarkedet. Personer, der bliver placeret i matchgruppe 2 eller 3, bør som udgangspunkt alene være personer, som er langvarigt sygemeldte eller som er på barsel m.v. og dermed ikke står til rådighed for et fleksjob i en periode. En person, der er indplaceret i matchgruppe 2 eller 3, og som er sygemeldt i en længere periode eller på barsel, m.v., er undtaget fra kravet om at lægge deres cv på Jobnet, da de ikke skal stå til rådighed. De skal hurtigst muligt efter barslen eller sygdomsforløbet mv., lægge deres cv på Jobnet.

J. Selvstændige og personlig assistance

Spørgsmål 1

Kan jeg få bevilget personlig assistance, når jeg får tilskud til min selvstændige virksomhed efter fleksjobreglerne, og hvad sker der med bevillingen til personlig assistance, hvis tilskuddet er fuldt aftrappet på grund af, at min arbejdsindtægt i virksomheden er for høj?

Svar

Personlig assistance kan gives en selvstændigt erhvervsdrivende, hvis personen på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig bistand. De nye regler om tilskud til drift af selvstændig virksomhed under fleksjobreglerne har ikke medført ændringer i reglerne om personlig assistance.

Det er derfor fortsat muligt at få bevilget personlig assistance samtidig med tilskud til selvstændig virksomhed. Bevillingen til personlig assistance aftrappes ikke, selv om tilskuddet efter fleksjobreglerne aftrappes på grund af for høj indtægt i virksomheden. Det skyldes, at bevillingen af personlig assistance er knyttet til funktionsnedsættelsen sammenholdt med arbejdsopgaverne i virksomheden og de deraf følgende barrierer.

K. Midlertidig afbrydelse i arbejdet og sæsonafhængig beskæftigelse

Spørgsmål 1

Kan en person få ledighedsydelse, når personen er hjemsendt på grund af en midlertidig afbrydelse i arbejdet og skal personen, når arbejdet genoptages, ansættes efter de fleksjobregler, der gælder fra den 1. januar 2013?

Svar

En person, der er ansat i fleksjob, og som opfylder betingelserne for ret til ledighedsydelse, kan få udbetalt ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet. Det kan fx være som følge at vejrlig eller materialemangel. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at arbejdsgiveren i henhold til overenskomst eller faglig kutyme har ret til at indstille arbejdet i denne situation. Det er endvidere en betingelse for udbetaling af ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet, at afbrydelsen ikke kan tilregnes personen. Dette følger af § 74, stk. 1, nr. 5, og § 74 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik.

Kommunen foretager vurderingen af, om personen kan få udbetalt ledighedsydelse under en midlertidig afbrydelse i arbejdet. Vurderingen skal foretages efter principperne for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, når personen er hjemsendt på grund af vejrlig, materialemangel og arbejdsfordeling. Det betyder bl.a., at afbrydelsen af fleksjobbet ikke må skyldes andre omstændigheder end forhold hos arbejdsgiveren.

Såfremt der er tale om en midlertidig afbrydelse i arbejdet som følge af fx vejrlig og materialemangel, vil der ved genoptagelse af arbejdet være tale om en fortsættelse af det oprindelige fleksjob. Det betyder, at såfremt pågældende er ansat i et fleksjob, der er bevilget forud for den 1. januar 2013, vil fleksjobbet fortsat være reguleret efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 2013, ved genoptagelse af arbejdet.

Spørgsmål 2

Når en person er ansat i fleksjob i sæsonafhængig beskæftigelse, skal fleksjobbet reguleres efter de nye regler efter endt hjemsendelse?

Svar

I tilfælde hvor ansættelsen kan anses som værende ophørt i forbindelse med hjemsendelsen, vil det være at betragte som et nyt fleksjob, når personen igen ansættes i fleksjob. Det indebærer, at denne ansættelse skal følge de nye regler for fleksjob, der trådte i kraft den 1. januar 2013, jf. lov nr. 1380 af 23/12 2012,
I de tilfælde, hvor den ansatte ved hjemsendelsen ikke kan anses for endeligt ophørt i ansættelsesforholdet, er det en fortsættelse af det oprindelige fleksjob, når den ansatte genoptager arbejdet. Det betyder, at såfremt pågældende er ansat i et fleksjob, der er bevilget forud for den 1. januar 2013, vil fleksjobbet fortsat være reguleret efter de gamle regler ved genoptagelse af arbejdet.
Ved vurderingen af om der er tale om en hjemsendelse, der medfører, at en person er ophørt i ansættelsen, skal der lægges vægt på den gældende overenskomst på området, herunder aftaler i forlængelse af overenskomsten.

Det er op til den enkelte kommune at vurdere, om en ansat i sæsonafhængigt fleksjob efter overenskomsten kan anses som værende ophørt eller ej.

Spørgsmål 3

Kan der udbetales ledighedsydelse i perioder uden arbejde, når man er ansat i fleksjob i sæsonafhængig beskæftigelse?

Svar

Ledighedsydelse kan ifølge lov om aktiv socialpolitik § 74, stk.1, nr. 5/§ 74 a, stk. 4, udbetales ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende.

Det er styrelsens vurdering, at sæsonafhængig beskæftigelse ikke kan anses som en midlertidig afbrydelse i arbejdet efter disse bestemmelser. Personer, der er ansat i fleksjob i sæsonafhængig beskæftigelse, kan således ikke få udbetalt ledighedsydelse i de arbejdsfrie perioder under henvisning til, at der er tale om en midlertidig afbrydelse i arbejdet. Der henvises til vejledning om ledighedsydelse m.v. nr. 9363 af 10. juli 2013.

Hvis ansættelsesforholdet kan anses for ophørt i de arbejdsfrie perioder, vil der efter en konkret vurdering kunne udbetales ledighedsydelse. I disse tilfælde anses personen for frigjort fra ansættelsesforholdet og vil være berettiget til ledighedsydelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Hvis en person ikke har pligt til at vende tilbage i arbejde hos arbejdsgiveren og kan anses for endeligt frigjort fra sin arbejdsforpligtelse, kan personen efter en konkret vurdering modtage ledighedsydelse.
Udbetalingen af ledighedsydelse forudsætter dog, at personen står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet i et fleksjob, herunder at pågældende ikke forbeholder sin arbejdskraft for en bestemt arbejdsgiver eller arbejdsplads. Den pågældende skal samtidig deltage i samtaler, tilbud mv., som jobcenteret indkalder til.

Sidst opdateret 5. jan 2017