Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål og svar om løntilskudsjob

Vi modtager jævnligt spørgsmål til løntilskudsområdet, som kan være af generel interesse.

Nedenfor kan du se svar på de seneste spørgsmål og ellers henvises til ”Vejledning om løntilskud”, hvor du kan få svar på de meste om løntilskudsordningen.

Se vejledning om løntilskud, VEJ nr. 9065 af 01/02/2017.

Må vi stille en bolig til rådighed for løntilskudsperson ved vores udlandskontor?

Vi er en privat virksomhed og i færd med at ansætte en person med løntilskud til vores udlandskontor. Aftaleperioden er på mindst et halvt år. Vi er blevet spurgt, om der er noget i reglerne om ansættelse med løntilskud, der står i vejen for, at vi stiller en bolig (lille lejlighed) til rådighed gratis eller på specielle vilkår

Svar

Det er der ikke noget til hinder for. Det kommer ind under BAB § 81, stk. 3, hvor man udover lønnen pr. arbejdstime kan få omkostnings-dækkende ydelse.
Såfremt udlandskontoret er placeret uden for Danmark, kan tilbud om ansættelse med løntilskud kun gives til dagpengemodtagere og kun, hvis:

1: ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark,
2: ansættelsen er frivillig for personen,
der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og
den ansatte er sikret hjemrejse.

Skal man som løntilskudsmedarbejder trækkes i løn, når man holder ferie eller?

Svar

I forhold til ferie er den løntilskudsansatte stillet fuldstændig som en ordinært ansat. Hvis den pågældende har et feriebevis fra en tidligere arbejdsgiver eller har ret til feriedagpenge fra sin a-kasse, har den pågældende ret til at holde ferie i det antal dage, der fremgår af feriebeviset eller brevet om feriedagpenge. Der skal ikke udbetales løn i ferien.

Efter ferieloven har man ret til at holde (supplerende) ferie op til 25 dage - uden løn.

Har personer i løntilskud forkortet opsigelsesvarsel, hvis de i løntilskudsperioden finder et "rigtigt" job?

Svar

Personer ansat i løntilskud har ikke forkortet opsigelsesvarsel, men er ansat på samme vilkår som ordinært ansatte. I BAB § 80 er anført, at der ved løntilskudsansættelse "oprettes en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres".
Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomst og lovgivning.

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan aftales andet mellem den ansatte i løntilskud og arbejdsgiveren, hvis de kan blive enige herom.

Skal en jobparat kontanthjælpsmodtager, som deltager i et tilbud om ansættelse med løntilskud, stå til rådighed for ordinært arbejde?

Eksempel: En jobparat kontanthjælpsmodtager er i offentligt løntilskud 23 timer om ugen som pædagogmedhjælper i X Børnehave. Tirsdag skal hun møde i X Børnehave kl. 9.00. Hun er dog samtidig tilmeldt et vikarbureau og kl. 15.00 mandag eftermiddag bliver hun ringet op af vikarbureauet, der har et vikariat i vuggestuen Y til hende. Vikariatet starter tirsdag kl. 8.00.

Svar

Arbejdsvilkår, herunder opsigelsesvarsel, skal ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere skal arbejdsvilkårene være overenskomstmæssige.

Ansættelsesforholdet kan derfor kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Det betyder fx, at hvis der er tale om en overenskomstansat, skal opsigelsesbestemmelserne i overenskomsten følges, og hvis der er tale om en funktionær, skal opsigelsesbestemmelserne i funktionærloven anvendes.

En jobparat kontanthjælpsmodtager, som deltager i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal som udgangspunkt stadigvæk opfylde rådighedsbetingelserne. Dette betyder fx, at personen skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og stå til rådighed for tilbud om ordinært arbejde.

Dette fremgår af vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Det fremgår videre af vejledningen, at i situationer, hvor personen er ansat i et løntilskudsjob, hvor der gælder et overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, må personens pligt til at være arbejdssøgende og kunne tiltræde andet arbejde ses i lyset af den pågældendes pligt til at give varsel ved overgang til andet, ordinært arbejde. Dvs. pligten til at kunne tiltræde arbejde med dags varsel må vige for pligten til at give opsigelsesvarsel, medmindre arbejdsgiveren accepterer, at den pågældende fratræder uden varsel eller eventuelt med kortere varsel. Dette udelukker dog ikke, at personen skal være aktivt arbejdssøgende og eventuelt kan henvises til andet, ordinært arbejde, blot må dette ske med respekt af opsigelsesvarslet.

Må arbejdsgiveren også sende medarbejderen ud som vikar til andre virksomheder?

En privat arbejdsgiver (vikarbureau) forespørger på at få en forsikret borger i ansættelse med tilskud. Ansættelsen er overenskomstmæssig. Men så vil arbejdsgiveren også sende hende ud som vikar til andre virksomheder. Vi kan ikke præcist i lovgrundlaget finde noget, der ikke tillader dette, men det lyder ikke korrekt i vores ører. Men hvordan forholder vi os?

Svar

Der er ikke noget i lovgivningen, der forhindrer et vikarbureau i at sende en løntilskudsansat ud som vikar. MEN formålet med en løntilskudsansættelse kan betyde, at det ikke skal være sådan. Et af formålene med ansættelse med løntilskud er, at man bliver opkvalificeret. Sendes en løntilskudsansat alene ud som vikar, er det potentielt tvivlsomt, om dette formål opfyldes. Bliver den løntilskudsansatte derimod sendt ud sammen med en vikar, kan det være fornuftigt nok. Men det må jobcenteret altså ind og vurdere konkret i hver situation.

Til yderligere orientering kan det oplyses, at merbeskæftigelses- og rimelighedskravet skal ses i forhold til vikarbureauet.

Kan man få tilbud om ansættelse i løntilskud i den virksomhed, hvor man har gennemført en erhvervsuddannelse?

Svar

Det fremgår af BAB § 78, stk. 2, at ansættelse med løntilskud ikke kan tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat. Bestemmelsen omfatter en erhvervsuddannelse i henhold til en uddannelsesaftale efter § 48 i lov om erhvervsuddannelser. Så svaret er nej, og hvis man senest har været ansat i virksomheden som lærling, kan man ikke tilbydes et løntilskudsforløb i denne virksomhed.

Hvorledes påvirker personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er ansat med løntilskud, bedømmelsen af rimelighedskravet for personer, som får tilbud efter LAB?

Svar

Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud i henhold til integrationslovens § 23 c.

Bestemmelsen i LAB § 62 om rimelighedskravet finder ikke anvendelse for denne gruppe. Grunden til det er, at LAB § 62 ikke tilsvarende er en af de bestemmelser, som efter integrationslovens § 23 c, stk. 3, finder anvendelse, når der gives tilbud om ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Spørgsmålet er herefter, hvorledes personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er ansat med løntilskud, påvirker bedømmelsen af rimelighedskravet for andre personer, som får tilbud efter LAB.

Efter LAB § 62 skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik.

Af BAB § 92, stk. 1, fremgår, at antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre

1) 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 - 50 ansatte, dog altid 1 person, og
2) herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Bestemmelsen henviser alene til ”løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”. Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, er, jf. LAB § 2, nr. 2 og 3, ikke omfattet af LAB og de får tilbud om ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. De indgår derfor ikke i antallet af ansatte med løntilskud i BAB § 92, stk. 1.

Sidst opdateret 7. feb 2017

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til job med løntilskud, som du mener kan være af almen interesse, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "att. Svend W. Johannsen" i emnefeltet.