Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål og svar til jobrotationsordningen

STAR modtager jævnligt spørgsmål om administrationen af jobrotationsordningen, som kan være af generel interesse, og vi har derfor samlet et udsnit af dem med tilhørende svar for at sikre en så ensartet administration af ordningen som muligt.

Du kan finde de spørgsmål vi har modtaget inddelt i spørgsmål vedr. arbejdsgiver, den beskæftigede, vikaren og refusion nedenfor på siden.

Der er tale om svar på konkrete spørgsmål, som derfor ikke nødvendigvis uden videre kan generaliseres til andre situationer. I tvivlstilfælde kan henvendelse rettes til jobrotation@star.dk.

Det er i alle tilfælde kommunens ansvar at sikre, at alle betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse er opfyldt.

Kravene finder du i de gældende regler, som er:

  • §§ 97, 98 a, 98 b og 123 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Kap 16 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Vejledning om jobrotation

Du finder reglerne på www.retsinformation.dk.

Har du spørgsmål til fortolkning af reglerne, er du velkommen til at sende dem til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på star@star.dk.
Drejer dit spørgsmål sig om ansøgning til den særlige pulje eller til regnskabsaflæggelse på igangværende jobrotationsprojekter, bedes du sende det til jobrotation@star.dk

 

Spørgsmål relevante for arbejdsgiver

Hvor meget kan arbejdsgiver få i jobrotationsydelse og hvor meget refusion får kommunen?

Svar
Jobrotationsydelsen er et tilskud til arbejdsgiverens samlede efteruddannelses- og lønudgifter, herunder lønnen til den beskæftigede og vikaren. Ydelsen udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

Ydelsen udgør 184,98 kr. pr. time (2017-niveau). Beløbet reguleres årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent og udmeldes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i Vejledning om satser mv.

Staten refunderer 60 pct. af kommunens udgifter til jobrotationsydelse.

Eksempel:

Arbejdsgiver bevilges jobrotationsydelse for 300 timer af kommunen.
Jobrotationsydelse, der udbetales af kommunen til arbejdsgiver: 300 x 184,98 = 55.494 kr.
Statsrefusion til kommunen: 55.494 x 60 pct. = 33.296,40 kr.

Medfører sygedagpengerefusion fradrag i jobrotationsydelsen?

Svar
Refusion til arbejdsgiveren efter sygedagpengelovgivningen skal medføre fradrag i jobrotationsydelsen. Hvis der ikke skulle foretages fradrag, ville der blive tale om dobbelt tilskud til arbejdsgiver.

Baggrund: Det fremgår af lovens § 98 a, stk. 3, nr. 5, at arbejdsgiveren ikke kan modtage anden offentlig støtte samtidig med jobrotationsydelse. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. januar 2015.

Af lovbemærkningerne fremgår, at formålet med bestemmelsen er, at arbejdsgiveren ikke kan få udbetalt jobrotationsydelse, hvis arbejdsgiveren modtager anden offentlig støtte for de timer, hvor den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Medfører udbetalinger fra en kompetencefond fradrag i jobrotationsydelsen?

Svar
Det er ikke uforeneligt med jobrotationsordningen, at der til et forløb ydes tilskud fra den statslige eller den kommunale kompetencefond.

Baggrund: Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a, stk. 3, nr. 5, at det er en betingelse for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse, at arbejdsgiveren ikke modtager anden offentlig støtte til de timer, hvor den beskæftigede og vikaren deltager i jobrotation.

Der er efter styrelsens opfattelse ikke tale om støtte i bestemmelsens forstand.

Kompetencefondene er etableret som et resultat af overenskomstforhandlingerne og er en del af ansættelsesforholdet. Kompetencefondens midler kan anvendes til at dække arbejdsgiverens udgift til vikaraflønning, når SVU, AMU-godtgørelse eller lignende godtgørelse er fraregnet.

Spørgsmål relevante for den beskæftigede

Kan jobrotationsydelsen dække alle efteruddannelsestimer?

Svar
Udbetaling af jobrotationsydelse forudsætter, at både den beskæftigede og vikaren modtager løn for det antal timer, hvor der udbetales ydelse for. Der skal således være en time-til-time relation mellem de timer, den beskæftigede er i efteruddannelse og får løn, og de timer hvor vikaren er ansat.

Der kan således ikke gives tilskud til arbejdsgivere for timer, hvor der ikke udbetales løn og der kan, som beskrevet i punkt 4.4 i vejledning om jobrotation, kun udbetales jobrotationsydelse for det antal timer, som den beskæftigede får løn for.

Eksempel:
Den beskæftigede, der er ansat 20 timer om ugen, deltager i efteruddannelse i 37 timer i 5 uger. Personen får under efteruddannelsen løn for 20 timer om ugen. Den beskæftigede har herefter 100 løntimer i under efteruddannelsen.

Arbejdsgiveren har i samme periode en vikar ansat i 37 timer om ugen, svarende til (5 x 37) timer.

Der kan udbetales jobrotationsydelse for de 100 timer, hvor den beskæftigede modtager løn og er i uddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a, stk. 1, at en arbejdsgiver har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats§ 98 a, stk. 2, at jobrotationsydelsen udbetales for hver time, hvor en beskæftiget er i uddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123, stk. 1, at arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer som den beskæftigede deltager i efteruddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende funktioner som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren skal i øvrigt opfylde betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b.

Det er således et krav, at der er en time-til-time relation mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og vikarens ansættelse, og det er et krav, at antallet af efteruddannelsestimer modsvares af et tilsvarende antal faktiske arbejdstimer. Jobcenteret skal kunne dokumentere, hvilke timer der konkret er vikarieret for, og at vikaren opfylder betingelserne for at deltage som vikar i et jobrotationsforløb.

Skal det for den beskæftigede angives, hvilken eller hvilke ledige der konkret vikarierer for pågældende?

Svar
Jobcenteret skal kunne dokumentere, hvilke timer der konkret er vikarieret for, og at vikaren opfylder betingelserne for at deltage som vikar i et jobrotationsforløb. Jobcenteret skal - inden udbetaling af jobrotationsydelse foretages - sikre, at alle regler er overholdt, herunder at der har været ansat en vikar i de omfattede timer og at vikaren opfylder betingelserne for ansættelse som vikar i et jobrotationsforløb.

Bestemmelserne indeholder ikke et krav om, at kommunen inden starten af projektet skal kunne angive, hvilke konkrete personer, der vil skulle ansættes i stedet for de eller den beskæftigede, i hele den periode hvor de deltager i efteruddannelse.  Arbejdsgiveren skal i forbindelse med anmodningen om udbetaling af jobrotationsydelse oplyse, hvilke personer der har været ansat som vikarer, og hvem der har deltaget i efteruddannelse samt i hvor mange timer inden for den periode, hvortil der søges om ydelse for.

Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 a, stk. 1, at en arbejdsgiver har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i efteruddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede. Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats§ 98 a, stk. 2, at jobrotationsydelsen udbetales for hver time, hvor en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 123, stk. 1, at arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer som den beskæftigede deltager i efteruddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende funktioner som den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren skal i øvrigt opfylde betingelserne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b.

Det er således et krav, at der er en time-til-time relation mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og vikarens ansættelse, og det er et krav, at antallet af efteruddannelsestimer modsvares af et tilsvarende antal faktiske arbejdstimer.

Hvad betyder det, at der skal være tale om efteruddannelse til den beskæftigede?

Svar
Kravet om, at der skal være tale om efteruddannelse, betyder, at den beskæftigede gennem efteruddannelse skal vende retur til virksomheden med styrkede kompetencer til brug for den fortsatte beskæftigelse i virksomheden.

Hvad betyder det, at efteruddannelsen skal være midlertidig?

Svar
Kravet om midlertidighed betyder, at det ved forløbets start skal være forudsat eller i hvert fald sandsynliggjort af arbejdsgiver, at den beskæftigede efter endt efteruddannelse vil vende tilbage til sin arbejdsplads med forbedrede kompetencer. Der kan i den forbindelse blandt andet lægges vægt på efteruddannelsens formål.

Hvad betyder det, at efteruddannelsen skal være offentlig eller privat udbudt?

Svar
Kravet om, at efteruddannelsen er offentlig eller privat udbudt – og følger den almindelige brug af offentlig og privat udbudt uddannelse – betyder blandt andet, at deltagelse ikke må være begrænset til medarbejdere i en bestemt virksomhed, organisation eller lignende. Der må ikke være tale om opkvalificering, der alene er tiltænkt at komme en bestemt arbejdsplads til gode.

Sagt med andre ord skal alle, der opfylder optagelseskriterierne, have mulighed for at søge optagelse efter ”først til mølle-princippet” og kunne deltage. Optagelseskriterierne må ikke knytte sig til en konkret arbejdsplads. Der kan således ikke være tale om uddannelse, som er rekvireret konkret af arbejdsgiveren eller egen/intern efteruddannelse, herunder supervision, temadage, workshops, personaledage og lignende.

Det kan dog være foreneligt med jobrotationsordningen, hvis det mellem arbejdsgiver og uddannelsesinstitution aftales, at en efteruddannelse gennemføres alene med deltagelse personer, der er beskæftiget af arbejdsgiveren og at uddannelsen – af praktiske grunde - eventuelt forlægges til de beskæftigedes arbejdsplads. Denne ekstraordinære foranstaltning vil eksempelvis kunne etableres, hvis uddannelsesinstitutionen ikke selv råder over det rette højteknologiske udstyr, som er nødvendigt for at efteruddanne virksomhedens - medarbejdere. Det forudsætter dog, at der er tale om en ekstern lønnet underviser.

Det forudsættes under alle omstændigheder, at uddannelsen har samme mål, niveau og afsluttende prøve som den tilsvarende ordinære uddannelse samt at uddannelsen giver ret til samme eller tilsvarende uddannelsesbevis og samme betegnelse.

Skal jobrotationsydelsen tilbagebetales, hvis den beskæftigede ikke gennemfører efteruddannelsen?

Svar
Der er ikke i reglerne en bestemmelse om tilbagebetaling, hvis den beskæftigede – efter at have gennemført den praktiske del af efteruddannelsen – ved afslutningen af efteruddannelsen dumper i en prøve og derfor ikke gennemfører prøven.

Det er fortsat en betingelse, at ydelsen alene udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

Spørgsmål relevante for vikaren

Kan et igangværende jobrotationsvikariat forlænges, hvis virksomheden ønsker, at en eksisterende vikar forlænges?

Svar
Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b, stk. 2, at vikaren som minimum skal være ansat 10 timer pr. uge og maksimalt kan være ansat i en periode på 6 måneder. Bestemmelsen betyder, at en vikaransættelse, der er aftalt til en kortere varighed end 6 måneder og som ikke er ophørt, konkret vil kunne forlænges, således at den samlede varighed bliver på 6 måneder, såfremt der er efteruddannelses- og løntimer nok, jf. time-til-time relationen.

Er der derimod tale om, at ansættelsen er ophørt, og at virksomheden ønsker at genansætte vikaren, vil der være tale om et nyt jobrotationsforløb, som virksomheden skal ansøge om på ny, og vikaren skal på ny opfylde alle lovgivningens krav for, at arbejdsgiveren kan få jobrotationsydelse.

Hvad sker der, hvis vikaren bliver syg?

Svar
Hvis vikaren bliver sygemeldt under jobrotationsforløbet, er det af afgørende betydning for udbetaling af ydelsen, at sygdommen er af kortere varighed. Såfremt der er tale om sygdom af længere varighed, kan formålet med det konkrete jobrotationsvikariat ikke længere opfyldes, hvorfor den må bringes til ophør, for så vidt angår den pågældende vikar.

Vikaren er omfattet af de for lønmodtagere gældende regler fastsat ved lov, i henhold til lov eller ved kollektiv overenskomst mv. og opsigelse af ansættelsesforholdet skal behandles i overensstemmelse hermed.

Kan vikaren være af en anden personalekategori end den beskæftigede?

Svar
Vikaren skal erstatte den beskæftigede, der deltager i efteruddannelse. Vikaren skal derfor ansættes på samme arbejdsplads i samme eller tilsvarende jobfunktion som den beskæftigede. Det forudsættes således, at vikaren kan træde i stedet for den beskæftigede i dennes fravær i efteruddannelsesperioden. Der skal dermed være et sammenfald mellem de opgaver, som den beskæftigede udførte inden uddannelsen og de opgaver som vikaren udfører.

Det er således ikke foreneligt med jobrotationsordningen, at eksempelvis en vikar ansættes som pedel, imens en skolelærer eller en gymnasielærer deltager i efteruddannelse.

Kan vikaren være en selvforsørgende?

Svar
Vikaren kan ikke være en selvforsørgende.

Baggrund: Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b, stk. 1, at vikaren ved ansættelsen skal være dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager. Af lovens § 75 m, stk. 1, og § 75 z, stk. 3, fremgår, at personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse, kan indgå som vikar i jobrotation efter de regler, der gælder for dagpengemodtagere.

Personer, der ikke er omfattet af de nævnte målgrupper, kan således ikke ansættes som vikarer i jobrotationsforløb.

Bonus info: Selvforsørgende har i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 75 a, stk. 1, ret til tilbud efter lovens kapitel 10-12, med mindre tilbuddet ikke kan antages at ville forbedre personens beskæftigelsesmuligheder. Bestemmelsen omfatter ikke ansættelse som vikar i jobrotation.

Hvad indgår i beregningen af forudgående ledighed?

Svar
Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b, stk. 1, at vikaren på ansættelsestidspunktet skal opfylde et ledighedskrav. For kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere kan dette krav om forudgående ledighed opfyldes ved blandt andet perioder som ledig selvforsørgende. Til kravet kan endvidere medregnes perioder med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge i en ledighedsperiode, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse efter lov om kontantydelse samt perioder i tilbud om ansættelse med løntilskud.

Kan vikaren fortsætte i ansættelsen efter at have nået folkepensionsalderen?

Svar
Det fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 b, stk. 1, at den person, der ansættes som vikar, skal være dagpengemodtager, kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager for at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse.

Bestemmelsen vedrører alene personens forhold på ansættelsestidspunktet. En person, som når folkepensionsalderen under en ansættelse som vikar i et jobrotationsforløb, vil derfor kunne fortsætte i den konkrete ansættelse indtil det aftalte ophørstidspunkt.

Skal vikaren være ansat i uddannelsesperioden?

Svar
Det fremgår af § 98 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at det blandt andet er en betingelse for arbejdsgivers ret til jobrotationsydelse, at der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede.

Der kan forekomme tilfælde, hvor formålet med ordningen fortsat er opfyldt, og der fortsat kan udbetales jobrotationsydelse, uanset at vikarens ansættelse strækker sig ud over uddannelsesperioden.

Det kan fx være tilfældet, hvor få vikarierer for mange beskæftigede, der deltager kortvarigt i efteruddannelse og herefter skal afspadsere.

Eksempel:
En virksomhed sender 20 beskæftigede på efteruddannelse inden for en uge svarende til 10 timer pr. medarbejder.

De 20 beskæftigede sendes af sted i fem hold med fire beskæftigede ad gangen. Første hold tager på efteruddannelse i uge 1, andet hold i uge 2, tredje hold i uge 4, fjerde hold i uges 6 og sidste hold tager på efteruddannelse i uge 7.

Samlet er der 200 timers efteruddannelse.

Deltagerne afspadserer i den uge, som ligger efter efteruddannelsen.

Der ansættes én vikar i 25 timer pr. uge i uge 1 til 8.

Der vil endvidere kunne godkendes jobrotationsydelse for timer, hvor vikaren ansættes inden uddannelsesperiodens start. Det vil fx kunne ske, hvis vikaren skal modtage sidemandsoplæring fra den beskæftigede, der skal deltage i efteruddannelse, og hvor det er en forudsætning for, at vikaren kan bestride jobfunktionen, at der gives sidemandsoplæring.

Udbetaling af jobrotationsydelse for timer, som ligger uden for uddannelsesperioden, forudsætter under alle omstændigheder, at formålet med jobrotationsordningen kan opretholdes, herunder at vikaren vikarierer for den beskæftigede.

Skal virksomheden i ansøgningen for hver enkelt medarbejder præcist angive, hvilken eller hvilke ledige der vikarierer?

Svar
Det fremgår af § 98 a, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at en arbejdsgiver har ret til at få udbetalt en jobrotationsydelse, når en beskæftiget midlertidigt deltager i uddannelse, og der i uddannelsesperioden ansættes en person som vikar for den beskæftigede.
 
Det fremgår af lovens § 98 a, stk. 2, at jobrotationsydelsen udbetales for hver time, hvor en beskæftiget er i uddannelse, og der samtidig er ansat en vikar.

Det fremgår af § 123, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at arbejdsgiveren skal ansætte en vikar for den beskæftigede i et antal timer, svarende til de timer, som den beskæftigede deltager i uddannelse. Vikaren skal ansættes i samme eller tilsvarende funktioner, som den beskæftigede der deltager i uddannelse. Vikaren vil kunne vikariere for flere beskæftigede, der deltager i uddannelse. Vikaren skal i øvrigt opfylde betingelserne i lovens § 98 b.

Det er således et krav, at der er en time-til-time-relation mellem den beskæftigedes uddannelsesperiode og vikarens ansættelse, og det er et krav, at antallet af uddannelsestimer modsvares af et tilsvarende antal faktiske arbejdstimer. Jobcenteret skal kunne dokumentere, hvilke timer der konkret er vikarieret for, og at vikaren opfylder betingelserne for at deltage som vikar i et jobrotationsforløb.

Bestemmelserne indeholder ikke et krav om, at kommunen inden starten af projektet skal kunne angive, hvilke konkrete personer, der vil skulle ansættes i stedet for de eller den beskæftigede i hele den periode, hvor de deltager i uddannelse.

Eksempel:
Jobcenteret godkender et jobrotationsforløb, hvor den beskæftigede skal deltage i efteruddannelse af 12 måneders varighed.

En vikar kan kun ansættes i 6 måneder og vikariatet skal derfor efter 6 måneder overtages af en anden vikar.

Det er ikke på det tidspunkt, hvor jobrotationsforløbet starter, muligt at konstatere, om vikar nr. to opfylder kravene til vikaransættelse, herunder ledighedskravet. Det er derfor ikke på starttidspunktet muligt konkret at oplyse, hvem der skal vikarierer efter 6 måneder.

Arbejdsgiveren skal i forbindelse med anmodning om udbetaling af jobrotationsydelse oplyse, hvilke personer der har været ansat som vikarer, hvem der har deltaget i uddannelse, samt antallet af timer, der søges om ydelse for.

Kommunen skal - inden udbetaling af jobrotationsydelse foretages - påse, at alle regler er overholdt, herunder at der har været ansat en vikar i de omfattede timer, at en beskæftiget har deltaget i uddannelse, og at vikaren og den beskæftigede opfylder betingelserne for henholdsvis ansættelse som vikar og deltagelse i uddannelse som led i et jobrotationsforløb.

Kan en person efter 6 måneders ansættelse som vikar i et jobrotationsforløb ansættes i et nyt jobrotationsforløb?

Svar
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indeholder i § 98 b, stk. 1, de krav til forudgående ledighed, vikaren skal opfylde for, at arbejdsgiveren kan få udbetalt jobrotationsydelse.

For kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere er der tale om et krav om 6 måneders sammenhængende ledighed. Perioder med ansættelse som jobrotationsvikar medregnes ikke ved opgørelsen af ledighed, og en kontanthjælpsmodtager eller uddannelseshjælpsmodtager vil derfor som udgangspunkt tidligst efter 6 måneder på ny kunne opfylde betingelsen.

Dagpengemodtagere skal opfylde et krav om 6 måneders sammenlagt ledighed. Opgørelsen sker på baggrund af ledighed siden seneste indplacering. En dagpengemodtager vil derfor umiddelbart efter ophøret af en ansættelse som vikar i et jobrotationsforløb på ny kunne opfylde kravet om 6 måneders forudgående ledighed.

Det forudsættes naturligvis, at alle øvrige betingelser er opfyldt. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at formålet med den aktive beskæftigelsesindsats, herunder jobrotation, er at hjælpe ledige hurtigst muligt i varig, ordinær beskæftigelse og ikke at fastholde ledige i støttet beskæftigelse.

Spørgsmål om refusion

Refusionen er ændret fra 100 pct. til 60 pct. af de samlede udgifter til jobrotationsprojekter - Hvad betyder det for virksomhederne?

Svar
• Refusionsændringen betyder ikke noget for den virksomhed, som sender en medarbejder i uddannelse og i uddannelsesperioden ansætter en ledig som vikar.
• Virksomheden få jobrotationsydelse svarende til antallet af uddannelses- og vikartimer ganget med satsen.
• Det er kun refusionen til jobcenterets udgifter, der ændres fra 100 pct. til 60 pct.
• Det betyder, at hvis en virksomhed har fået jobrotationsydelse på 10.000 kr., så kan kommunen/jobcentret hjemtage 6.000 kr. i refusion fra staten for dette projekt.
• Kommunerne kompenseres dog samlet set for deres nettoudgifter til jobrotation via budgetgarantien, der udmøntes som en del af bloktilskuddet.

Eksempel:
Uddannelsestimer: 100
Vikartimer: 100
Jobrotationsydelse til virksomheden: 18.498 kr. (sats 184,98 kr./timen)
Refusion til kommunen: 11.098,80 kr.

Sidst opdateret 3. aug 2017