Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Varsling af større afskedigelser

Varslingsindsatsen er den hjælp, virksomheder kan få via jobcentret til de medarbejdere, der varsles afskediget.

Afskedigelser af større omfang skal indberettes til det regionale arbejdsmarkedsråd.

Afskedigelser af større omfang er, når antallet af afskedigelser inden for et tidrum af 30 dage udgør:

  • Mindst 10 i virksomheder, som beskæftiger over 20 og færre end 100 lønmodtagere
  • Mindst 10 pct. i virksomheder, som beskæftiger mindst 100 og under 300 lønmodtagere 
  • Mindst 30 i virksomheder, som beskæftiger mindst 300 lønmodtagere

Offentlige eller private virksomhed kan via jobcenteret få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Kontakt det regionale arbejdsmarkedsråd om forventede afskedigelser:

Økonomisk støtte ved større afskedigelser

Det regionale arbejdsmarkedsråd kan inden for rammerne af en særlig statslig bevilling iværksætte initiativer til at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større virksomhedslukninger eller større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.. Der gælder et forsøg til udgangen af 2015 med mulighed for hjælp til virksomheder med mindst 20 medarbejdere, hvor der afskediges mindst 10 medarbejdere.

Beskæftigelsesministeren kan dog se bort fra betingelsen om større afskedigelser, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang. Det regionale arbejdsmarkedsråd skal i givet fald skriftligt søge ministeren om dispensation.

Ansøgning om midler

Virksomheden og jobcenteret udarbejder i samarbejde en ansøgning om varslingsmidler, som blandt andet beskriver, hvilke initiativer der søges midler til. Ansøgningen sendes til det relevante Arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg.

Varslingsmidler kan anvendes til flg. aktiviteter:

  • Jobsøgningskurser i op til 2 uger til beskæftigede i opsigelsesperioden
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de beskæftigede i opsigelsesperioden i op til 8 uger.

Mht. opkvalificering er det en betingelse, at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. Eksempler på andre initiativer midlerne kan bruges til:

  • Frikøb af medarbejdere i et jobcenter
  • Etablering og drift af it-understøttelse i forbindelse med etablering af indsatskontorer

Der er desuden en supplerende varslingspulje. Med den ekstra varslingsindsats kan der i forbindelse med større varslinger også ydes en indsats for de varslede personer efter opsigelsesperiodens udløb.

Personer, der er omfattet af en varslingsindsats i forbindelse med større afskedigelser, har ret til en plan for, hvordan de hurtigst muligt kan får ny arbejde. Anmodningen om en plan skal ske i opsigelsesperioden, og jobcentret skal udarbejde planen senest 2 uger efter, at personen har bedt om det.

Til virksomheder

Hvis du ønsker vejledning i forbindelse med større afskedigelser, kan du kontakte det relevante Arbejdsmarkedskontor i Roskilde, Odense eller Ålborg.

Sidst opdateret 28. nov 2016