Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Voksenlærling

En typisk voksenlærling er en ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Voksenlærlingeordningen, der giver tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne, er ændret, så ordningen styrkes for faglærte ledige.

Hovedreglen, at virksomheder, der ansætter ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse med 2 måneders ledighed – og faglærte ledige med mindst 12 måneders forudgående ledighed – kan få et  tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden. Fra 1. marts 2017 kan også ledige faglærte med mere end seks måneders ledighed blive omfattet af voksenlærligeordningen, såfremt erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft og med et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode.

Ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede er også omfattet af ordningen, men tilskuddet til virksomheden er på 30 kr. i timen.

Beskæftigede med en uddannelse kan ikke udløse voksenlærlingetilskud.

Grundreglen er fortsat, at arbejdsgiveren kun kan få tilskud til lønnen i praktikperioden.

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsens påbegyndelse er fyldt 25 år, hvor grundforløbet og RKV er en del af den samlede uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 c-g.

Afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter, at uddannelsen er påbegyndt. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om ydelse af tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.

Tilskuddet afhænger af personens indplacering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 e, stk. 1 eller stk.2.

Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år efter følgende nye regler på området:

Målgruppe og tilskud

 • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser. Faglærte med mere end 6 måneders ledighed såfremt erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft og med et tilskud på 40 kr. i timen i hele uddannelsens praktikperiode. 
 • Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten)

Se skema over gældende regler for voksenlærlingeordningen (nyt vindue)

Vejledning til voksenlærlingeordningen på retsinformation.dk (nyt vindue) 

Se spørgsmål og svar til voksenlærlingeordningen (nyt vindue)

Ledighedsperioden

 • Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år
 • For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, været i tilbud efter kapitel 12 (løntilskud) eller været ledig selvforsørgende
 • Perioder med SU medregnes ikke til ledighedsperioden
 • Tilskuddet til virksomheden afhænger af personens ledighed ved uddannelsens påbegyndelse.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der er ufaglærte/har forældet uddannelse og kommer fra minimum 2 måneders ledighed - i form af dagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp - er der som hovedregel ingen begrænsninger.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, og ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed, samt faglærte med 6 måneders ledighed er omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten).

STAR udarbejder denne liste to gange om året, og den findes på de regionale arbejdsmarkedsråds hjemmeside.

Gå til De Regionale Arbejdsmarkedsråds hjemmeside (nyt vindue)

Uddannelsen tager almindeligvis mellem 2 og 4 år, med mindre lærlingen har relevant baggrundserfaring, så uddannelsesperioden kan gennemføres hurtigere. Voksenlærlingen får merit, der afgøres via en realkompetencevurdering ved påbegyndelse af euv - Erhvervsuddannelse for voksne over 25 år. Euv tilrettelægges efter eventuel erhvervserfaring og forudgående uddannelse.

Voksenlærlingen og praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Som opfølgning på trepartsaftalen fra august 2016 er de nye fordelsuddannelser udpeget gældende for hele 2017. Med disse fordelsuddannelser bliver det nemmere at se, hvor der er de bedste muligheder for at få praktikplads og efterfølgende job. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Størstedelen af uddannelserne er tekniske erhvervsuddannelser målrettet fremstillings- og fødevareindustrien, byggeriet og servicefag. Listen over fordelsuddannelser findes på www.uvm.dk.

Voksenlærlingen får:

 • Garanti for mindsteløn for ikke faglærte under uddannelsen
 • Job og en faglært uddannelse på samme tid
 • Gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden
 • Godt netværk på arbejdspladsen
 • Større selvværd i forhold til identitet og faglighed
 • Relevant opbygget erhvervserfaring kan nedsætte uddannelsestiden
 • Papir på kvalifikationerne og står rustet til fremtidens arbejdsmarked

Til borgere

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om voksenlærlingeordningen.

Sidst opdateret 6. nov 2017

Kontakt

Arbejdsmarkedspolitik

star@star.dk