Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål-svar om voksenlærlingeordningen

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål til voksenlærlingeområdet, som kan være af generel interesse

Om uddannelse

Hvornår starter en uddannelse?

Svar: Indførelsen af reglerne om erhvervsuddannelse for voksne (euv) i kapitel 7 d i lov om erhvervsuddannelser har givet anledning til en række spørgsmål fra jobcentre vedrørende begrebet ”uddannelsens påbegyndelse”.

Reglerne skal tolkes således, at uddannelsen starter med det kompetenceafklarende forløb således at en euv indledes med en kompetencevurdering, og det betyder, at dette sker som det første, når eleven er startet på uddannelsen. Uddannelsen er med andre ord påbegyndt, når kompetencevurderingen sker som den indledende del.

Hvilke uddannelser kan der gives tilskud til?

 Svar: Voksenlærlingeordningen er målrettet tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelse og lov om maritime uddannelser.

Kan en virksomhed, der ansætter en beskæftiget faglært med forældet uddannelse som voksenlærling, få voksenlærlingetilskud efter 1. januar 2015?

Svar: Nej. Ordningen kan ikke længere benyttes ved ansættelse af beskæftigede med erhvervsuddannelse.

Findes der en positivliste for voksenlærlinge?

Svar: Ja, for de voksenlærlinge, hvor arbejdsgivertilskuddet er betinget af, at ordningen er tilkoblet arbejdsmarkedsbalancen, findes der en liste, der skal anvendes i forhold til, hvor der på tidspunktet for aftalens indgåelse er behov for arbejdskraft. Der er en liste for hver af de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd på det enkelte råds hjemmeside: http://rar-bm.dk/

Er der forskel på ”forældet uddannelse” og ”medmindre personen ikke har anvendt uddannelsen de sidste 5 år”?

Svar: Nej. Der er ikke nogen indholdsmæssig forskel på de to formuleringer.

Om ledighedskrav

Kommer en person, som går i lære efter 12 måneders jobrotationsvikariat, i forhold til voksenlærlinge ordningen fra ledighed eller fra beskæftigelse?

Svar: I forhold til voksenlærlingeordningen omfatter ledige, jf. LAB § 98 e, stk. 1, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere.

Hvis man påbegynder erhvervsuddannelsen direkte fra en ansættelse som jobrotationsvikar, kommer man fra beskæftigelse.

Det forudsættes ved denne besvarelse, at alle øvrige betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse er opfyldt.

Om virksomheder

Kan virksomheder få tilskud til ledige, der har en erhvervsuddannelse?

Svar: Ja, hovedreglen er, at ufaglærte ledige og ledige med en forældet uddannelse kan benytte ordningen efter 2 måneders ledighed, mens tilskuddet betinges af mindst 12 måneders forudgående ledighed for ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Målgruppen omfatter helt specifikt i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 98 e, stk. 1 og 2:
• Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen.
• Ufaglærte, som ikke er omfattet af stk. 1, hvilket blandt andet vil sige dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelsesmodtagere, der ikke opfylder ledighedskravende. Uddannelsesaftalen skal være indgået inden for områder med behov for arbejdskraft. Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til 2 år.

Kan virksomheder/arbejdsgivere få tilskud til voksenlærlinge, der kommer fra en uddannelse, der er SU-berettiget?

Svar: Perioder med SU medregnes ikke i opgørelse af ledighedskrav m.v. Det er ved uddannelsens påbegyndelse, der tages stilling til evt. ledighedsstatus.

Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt i dagpengeperioden, der har en referenceperiode på 3 år.

For kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere opgøres ledighedsperioden som sammenhængende ledighed, således at der i opgørelse af kravet om forudgående sammenhængende ledighed medregnes perioder, hvor personen har modtaget a-dagpenge, kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, har været i tilbud efter kapitel 12 (løntilskud) eller været ledig selvforsørgende.

Kan tilskuddet til virksomheder, der ansætter en voksenlærling, efter to måneder skifte fra 30 kr. i timen til 40 kr. i timen?

Svar: Nej. Hvis aftalen indgås inden, der kan opnås det høje tilskud, vil tilskuddet i hele tidsperioden være på 30 kr. i timen. Aftalen indgås på gældende betingelser og kan ikke ændres undervejs, men gennemføres på aftalte betinger.

Hvornår begynder og slutter det tilskud, som virksomhed/arbejdsgiver kan bevilliges i to år?

Svar: De 2 år regnes fra uddannelsens påbegyndelse. Dvs. at perioder, hvor personen er på skole, og hvor der udbetales tilskud efter reglerne om AUB, også forbruger af de 2 år.
Perioder, hvor uddannelsen ikke er i gang, tæller ikke med, dvs. der kan forekomme ”døde” perioder.

Er voksenlærlinge fortsat omfattet af de minimis-ordningen og kan der gives tilskud inden for landbrug?

Svar: Ja, tilskud til voksenlærlinge ydes fortsat inden for EU's de minimis-ordning, hvilket bl.a. betyder, at der er loft over det beløb, der kan gives i støtte til den enkelte virksomhed samt begrænsninger i hvilke virksomhedstyper, der kan modtage tilskud.

Der kan også gives støtte til voksenlærlinge i virksomheder, der forarbejder eller afsætter landbrugsprodukter. Støtten kan dog ikke gives til landbrugsvirksomheder, der - som første led (primærproduktion) - producerer landbrugsprodukter. Landbrugsvirksomheder, der som første led producerer landbrugsprodukter, og virksomheder inden for fiskeindustrien, kan få støtte efter særlige forordninger om de minimis-støtte.

En virksomhed skal altid orienteres, hvis den modtager støtte efter de minimis-ordningen.

Det er Erhvervs- og Vækstministeriet, der administrerer ordningen, og hvortil yderligere spørgsmål skal stilles.

Link til Erhvervs- og Vækstministeriets håndbog om statsstøtte (nyt vindue)

Andet

Kan Jobcenteret bevillige et voksenlærlingeforløb til en borger bosiddende i Tyskland?

Svar: Ja. Tilskuddet er knyttet til virksomheden, og det er forholdene, hvor virksomheden er beliggende, der er afgørende for, om der kan bevilges tilskud. Voksenlærlingen kan derfor bo i et andet område eller i udlandet.

Er der mulighed for dispensation fx i forbindelse med firmalukninger/konkurser?

Svar: Nej der findes ikke mulighed for at dispensere i voksenlærlingereglerne.

Kan virksomheden få voksenlærlingetilskud til personer under revalidering?

Svar: Nej, der kan ikke ydes støtte efter voksenlærlingeordningen og revalideringsordningen samtidig.
Det er betingelse for tilskud, at voksenlærlingen i praktikperioden er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke faglært arbejder får inden for området. Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til voksenlærlingen.

Kan virksomheder få voksenlærlingetilskud samtidig med mentorstøtte?

Svar: Ja, STAR vurderer, at der kan ydes mentorstøtte i forbindelse med ansættelse af voksenlærlinge, da voksenlærlingetilskuddet ikke skal være til hinder for at den pågældende modtager mentorstøtte.

Jobcenteret kan bevilge støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Der kan endvidere bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen.

Tæller fængselsophold som ledighed?

Svar: Nej, perioder som indsat i fængsel tæller hverken med i opgørelse af ledighed eller beskæftigelse, men betragtes som en død periode.

Sidst opdateret 5. jan 2017