Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Konteringsnyheder 2010

Nyhederne om den digitale budget- og konteringsvejledning fortæller bl.a. om opdateringer af kontoplanen.

Informationer vedr. ændrede refusioner

Der er oprettet en ny side under den digitale budget- og konteringsvejledning kaldet refusionsændringer. Her blev der før jul lagt links til orienteringsskrivelser o. lign. vedr. lovforslag L71 og L67 samt orienteringsskrivelse om ændringerne i kontoplanen og konteringsreglerne. Oversigten over konteringsreglerne her på siden forventes opdateret i uge 1-2. (3. januar 2010) 

Brugervenlighed

Ved ofte stillede spørgsmål er der tilføjet en stikordsoversigt over de spørgsmål, som findes. Der linkes direkte videre til det ønskede spørgsmål (18. november 2010)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et nyt spørgsmål om, hvor udgifter til VLV-test til unge registreres (15. november 2010)

IDA og ØKO-AMS

IT-systemerne IDA og ØKO-AMS videreføres til medio 2011 grundet at dele af Arbejdsmarkedsportalen videreføres i samme tidsrum. Flere informationer findes under 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. (29. oktober 2010)

Medfinansiering af dagpenge

På 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige er der tilføjet et afsnit om medfinansiering af dagpengene med links til bekendtgørelse, vejledning og tilgængelige data (28. oktober 2010)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet to spørgsmål. Spørgsmål nr. 14 omhandler, hvordan udgifter til bonusbetaling til andre aktører for forsikrede ledige skal registreres. Spørgsmål nr. 15 er om, hvorvidt der kan der hjemtages refusion af aktiviteter der indgår i forløb, der har til formål at forberede den unge ledige til uddannelse. (27. oktober 2010)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet to nye spørgsmål. Det første (nr. 12) er vedrørende fortolkning af deltagerbetaling vedr. 6 ugers selvvalgt uddannelse, og det andet (nr. 13) omhandler jobcentrets mulighed for at afholde udgiften til kost og logi ifm. forsikrede lediges deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering. (20. september 2010)

Beskæftigelsestilskud

Der er oprettet en side med information om beskæftigelsestilskuddet samt relevante links under 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (26. august 2010)

Nyhedsbrev

Der er oprettet tilmelding til nyhedsbrev vedr. den digitale budget og konteringsvejledning. Styrelsen vil fremover udsende nyhedsbreve efter behov, når der er nye væsentlige informationer fra Styrelsen eller vigtige ændringer i konteringsreglerne. (22. august 2010)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et spørgsmål om, hvilken kommune der afholder udgiften til jobrotationsydelse (17. august 2010)

Opgørelse af rådighedsbeløbet

Der er tilføjet informationer om opgørelse af rådighedsbeløbet for de forsikrede ledige, se Opgørelse af rådighedsbeløbet (17. august 2010)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et nyt spørgsmål om, hvorvidt kommunerne kan få dækket udgifter til afprøvning og udvælgelse af forskellige hjælpemidler, fx til hørehandicappede (9. august 2010)

Refusion af udgifter for forsikrede ledige 2009 efter den endelige restafregning

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udsendt brev med information om hvordan refusion for udestående regninger for aktivitet i 2009 vedr. forsikrede ledige kan hjemtages. Læs mere under 5.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelseindsats for forsikrede ledige. (6. juli 2010)

Endelig restafregning for pilojobcentre vedr. forsikrede ledige (5.94)

Styrelsen informerer om at restafregningen for de tidligere pilotjobcentre foregår manuelt og ikke direkte igennem refusionssystemet (16. juni 2010)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet et spørgsmål om kontering af udgifter til Hurtigt-i-gang indsats B og C for forsikrede ledige (2. juni 2010)

Vejledning om opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering

Der er kommet en ny vejledning om kommunernes administrations- og driftsudgifter ved aktivering. Linket er i højre menuen under hovedsiden - den digitale budget og konteringsvejledning (18. maj)

Ofte stillede spørgsmål

Der er tilføjet spørgsmål om, hvilken kommune der betaler for løntilskud, hvis borgeren skifter bopælskommune undervejs i forløbet (4. maj 2010)

Der er tilføjet nyt spørgsmål om, hvordan dagpenge til EØS-borgere registreres (19. marts 2010)

Der er tilføjet nyt spørgsmål vedrørende registeringen af udgifter til mentorer for forsikrede ledige (11. marts 2010) 

Konteringsregler for 5.68.95 Løntilskud for forsikrede ledige ansat i kommuner

Konteringsregler for funktion 5.68.95 er lagt ind under gældende konteringsregler for 5.68.91. (16 februar 2010)

Oprettelse af ofte stillede spørgsmål.

Beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige: Som følge af overgangen fra funktion 5.68.94 til 5.68.91 har styrelsen modtaget en del spørgsmål om registrering af udgifter. Der er derfor udarbejdet svar til de indtil videre oftest stillede spørgsmål. (11. februar 2010)

Rettelse vedr. løntilskudssatser for personer med længerevarende ledighed og personer over 55 år

Vejledning nr. 9930 af 25/11 2009 om satser m.v. 2010 er på ny genindlagt på retsinformation den 7. januar 2010 p.g.a. af fejl i to løntilskudssatser i Bilag 1, tabel 5. Det drejer sig om ”Særlig løntilskudsordning, langtidsledige” og ”Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år”. For begge ordninger gælder satsen: 101,62 kr./time. Ved genindlæggelsen er der samtidig foretaget rettelser i bilag 1, tabel 1, fodnote 3. (11. januar 2010)

Bekendtgørelse om regnskab, revision, tilsyn m.v. for statslige tilskud til kommunerne for perioden fra 1. august 2009 til 31. december 2009 til den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige m.v. som følge af nogle hjemmelsmæssige præciseringer er blevet ændret/opdateret pr. 15. december 2009.

Ny autoriseret gruppering på 5.57.71 Sygedagpenge

Der kommer en ny autoriseret gruppering på 5.57.71 Sygedagpenge med titlen: ”Tilbagebetaling af refusion for sygedagpenge som følge af tilsyn, kontrol og revision”.

Her registreres kommunens tilbagebetaling af refusion, som den ikke er berettiget til som følge af manglende overholdelse af visitations- og opfølgningsreglerne i sygedagpengeloven. Der er tale om allerede udbetalt refusion, som det viser sig, at kommunen alligevel ikke er berettiget til efter et tilsyn, revision eller anden kontrol. Jfr. Lov nr. 563 af 09/06/2006 om sygedagpenge § 62, stk. 4.

Sidst opdateret 24. jun 2016