Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Konteringsnyheder 2013

Nyhederne om den digitale budget- og konteringsvejledning fortæller bl.a. om opdateringer af kontoplanen.

Refusionsregler som følge af kontanthjælpsreformen

Der er på siden ofte stillede spørgsmål kommet en række spørgsmål og svar om refusionsreglerne i forbindelse med kontanthjælpsreformen. 

(8. november 2013)

Nye refusionsregler for udgifter til mentorstøtte i 2014

Som led i kontanthjælpsreformen vil refusionsreglerne for kommunernes udgifter til mentorstøtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blive ændret fra 1. januar 2014. Her kan du finde udmeldningsbrevet fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Foreløbig ramme for refusion af udgifter til mentorstøtte i 2014

(6. november 2013)

Særlig uddannelsesydelse ved virksomhedspraktik

Udgifterne til den særlige uddannelsesydelse i forbindelse med virksomhedspraktik efter § 75 e i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres på 5.57.79. 002 Særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 50 pct. refusion. (28. oktober 2013)

Kontering af udgifter til kliniske funktioner

Som følge af reformen af førtidspension og fleksjob skal kommunen rekvirere sundhedsfaglig rådgivning hos regionens kliniske funktion. Udgifter konteres på 6.45.51. som tidligere oplyst i orientering om 26. omgang rettelsessider af 21.12.2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. SKAT har på baggrund af et spørgsmål fra regionerne oplyst, at der ikke skal beregnes moms ved regionernes fakturering af disse ydelser. Konteringen skal ske med anvendelse af art 4.8 Betalinger til regioner. (25. oktober 2013)

Refusion vedr. ressourceforløb og uddannelsesordningen for udfaldstruede ledige

Ved en beklagelig fejl er refusion af kommunernes udgifter vedrørende ressourceforløb og uddannelsesordningen for ledige, der opbruger dagpengeretten, ved forskud for 2. kvartal og løbende restafregning for 1. kvartal 2013 blevet udbetalt, så den var til disposition for kommunerne den næstsidste bankdag i måneden forud for den måned, refusionen vedrører (og refusionsanmodning skete i kategorien ”Sociale ydelser”).

Jf. § 57, stk. stk. 6, nr. 6 og 7, i regnskabsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters og Ministeriet for Børn og Undervisnings ressortområdet) skal refusionen på disse ordninger udbetales, så den er til disposition for kommunerne den sidste bankdag inden den 16. i måneden, refusionen vedrører. Udbetaling af refusion ved forskud for 3. kvartal og løbende restafregning for 2. kvartal 2013 og fremadrettet vil derfor ske midt i måneden (og refusionsanmodning skal ske i kategorien ”Dagpenge”, dvs. at denne kategori fremadrettet omfatter refusioner vedr. sygedagpenge, ressourceforløb og uddannelsesordningen for ledige, der opbruger dagpengeretten).

Antal helårspersoner i 2013 til opgørelse af rådighedsbeløb

Der er lagt en opgørelse på med data fra januar til marts 2013 (13. maj 2013)

Endelig opdatering af antal helårspersoner til opgørelse af rådighedsbeløb

Der er desværre en forsinkelse i data fra Jobindsats.dk, hvilket betyder, at den endelig opgørelse først kan lægges på mandag den 4. marts. (1. marts 2013)

Foreløbig opdatering af antal helårspersoner til opgørelse af rådighedsbeløb

Der er på baggrund af seneste opdatering i jobindsats.dk lavet en opdatering af antallet af helårspersoner for hele 2012 (11. februar 2013

Opdatering af konteringsregler

Der er sket en opdatering af 5.46.60 og 5.57.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret er tilføjet (5. februar 2013)

Antal helårspersoner til opgørelsen af rådighedsbeløbet for 2012

Vi forventer at lægge en foreløbig opdatering af antallet af helårspersoner for hele 2012 på torsdag den 7. februar 2013. Dette er dog betinget af, at jobindsats.dk opdateres som planlagt. En endelig version uploades den 28. februar 2013. (5. februar 2013)

Opdatering af konteringsregler og tilføjelse af ressourceforløbsydelse

Der er sket opdatering af de resterende funktioner ud fra ændringerne i kontoplanen fra den 21. december 2012 og 5.58.82 Ressourceforløbsydelse er blevet tilføjet (1. februar 2013)

Opdatering af konteringsregler

Funktion 5.57.73 og 5.58.80 er opdateret med gældende konteringsregler og beskrivelse af seneste ændringer (31. januar 2013)

Opdatering af konteringsregler

Funktion 5.57.71 er opdateret med gældende konteringsregler og beskrivelse af seneste ændringer (22. januar 2013)

Opdatering af konteringsregler

Funktion 5.68.91 er opdateret med gældende konteringsregler og beskrivelse af seneste ændringer (18. januar 2013)

Sidst opdateret 24. jun 2016