Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kontorer og enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering består af 15 kontorer - inklusive 3 regionale arbejdsmarkedskontorer - og nogle tilknyttede enheder. Her følger en kort oversigt over hvert kontors og enheds vigtigste opgaver og ansvarsområder.

Kontorer

Arbejdsmarkedsfastholdelse

Kontorchef: Jakob Heltoft.

Kontoret har til formål at udvikle og arbejde med reformudspil, indsatser og policy rettet mod aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, borgere i og uden fleksjob og borgere, der modtager førtidspension, ressourceforløb og revalidering. Arbejdet med de forskellige indsatser og policy omfatter udvikling og tilrettelæggelse af forskellige projekter, samt design, modeludvikling og udvikling af principper for monitorering af indsatserne.

Arbejdsmarkedspolitik

Kontorchef: Christian Solgaard.

Kontoret har til formål at udvikle reformudspil, indsatser og policy rettet mod alle forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder udvikle modeller og tilrettelægge principper for monitorering.

Blandt kontorets hovedansvarsområder er bl.a. Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv., Varslingsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB loven), herunder indsatsen for forsikrede ledige, andre aktører, individuelle kontaktforløb, jobplan, jobpræmieordning, løntilskud, vejledning og opkvalificering, nytteindsats, 6 ugers jobrettet uddannelse, uddannelsesløft og regional pulje. Endvidere arbejder kontoret med fastholdelse på arbejdsmarkedet af seniorer, handicapområdet, voksenlærlinge og Jobrotation.

Arbejdsmarkedsrekruttering

Kontorchef: Louise Seidler Johansen.

Kontorets formål er at understøtte virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland og forebygge mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Kontoret laver policy-udvikling og strategi på rekrutteringsområdet nationalt og for EU arbejdskraft.

Kontoret har ansvaret for, i samarbejde med Arbejdsmarkedskontorerne, at understøtte jobcentrenes virksomhedsrettede service samt ansvaret for strategien i Workindenmark-centrene og hjemmesiden Workindenmark.dk. Derudover koordinerer kontoret arbejdet med International Citizen Service (ICS) og er National Coordination Office (NCO) for det europæiske samarbejde EURES.

Arbejdsmarkedsydelser

Kontorchef: Kirsten Brix Pedersen.

Kontoret er ansvarlig for reglerne vedrørende ydelserne til forsikrede ledige under Lov om Arbejdsløshedsforsikring. Kontoret har også ansvaret for ydelser i relation til sygedagpengeloven og barselsloven. Kontoret varetager ministerbetjening, policy-udvikling og lovarbejde i forhold til spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, herunder efterløn og øvrige tilbagetrækningsordninger, sygedagpenge og barselsdagpenge.

Kontoret har også ansvar for ATP af en række ydelser.

Derudover  er kontoret ansvarlig for ministerbetjening, policy og lovarbejde i forhold til Ferieloven, herunder EU-domme på området, samt konkret sagsbehandling vedrørende ferieloven. Kontoret står for tilsynet med feriefonde samt for administrationen af den dansk-tyske ferieaftale, FerieKonto og feriepenge.dk.

Yderligere har kontoret ansvaret for koordineringen af reglerne om ydelser til vandrende arbejdstagere efter forordningen 883, samt konkret sagsbehandling for ikke-forsikrede og klagesager vedr. EØS- Arbejdsløshedsforsikring.

Digitalisering og Support

Kontorchef: Mette Jørgensen.

Kontoret har ansvaret for den digitale udvikling og forvaltning af både interne sagsbehandlings-/forretningssystemer og de forretningssystemer, der understøtter beskæftigelsesindsatsen på landsplan (Jobnet, Jobbing, Mitjobkompas, ijob, DFDG, Planner mv).

Kontoret har ansvaret for den digitale implementering af politiske reformer og initiativer, herunder udvikling af selvbetjeningsløsninger mv. Kontoret omfatter Landssupporten, der bl.a. yder support til borgere og virksomheder om brugen af Jobnet, og kontoret yder også it-support til jobcentre og a-kasser. Desuden er kontoret ansvarlig for den interne it i STAR, herunder journalsystemer, og for Danmarks hjemmeside for international rekruttering workindenmark.dk samt for STARs interne it og samarbejdet med Statens It samt for STARs it-strategi og udviklingsopgaver.

Implementering

Kontorchef: Ditte Lundholm Ehrenreich.

Kontorets formål er at drive implementeringen af reformer samt bidrage under reformudspil med implementeringsforberedelser.

Kontoret har ansvaret for at sikre overblik over styrelsens implementeringsopgaver, samt koordinering af implementeringen af større reformer. Kontoret arbejder desuden med udvikling og anvendelse af implementeringsredskaber samt med konkrete udbredelsesprojekter.

Kontoret arbejder tæt sammen med STARs øvrige kontorer – herunder de tre regionale Arbejdsmarkedskontorer – i forbindelse med implementering af initiativer og indsatser.

Ledelsessekretariatet

Kontorchef: Lars Lindholm.

Kontoret har til formål at betjene direktionen og varetager koordinerende funktioner i forhold til hele styrelsen. Kontoret er ansvarligt for STARs strategi- og organisationsudvikling samt for kommunikation, aktindsigt, hjemmeside og presse.

Kontoret varetager desuden de internationale relationer på STARs område, koordinering vedrørende internationale kontakter og sager, herunder bestillinger fra departementet. Kontoret er ansvarlig for sekretariatsbetjeningen af Beskæftigelsesrådet.

Sociale ydelser

Kontorchef: Bent Nielsen.

Kontoret er ansvarlig for reglerne om folkepension og førtidspension efter lov om social pension, ydelser efter lov om aktiv socialpolitik (dvs. bl.a. kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse, og ressourceforløbsydelse), lov om kontantydelse, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag samt lovgivningen om det nye refusionssystem. Kontoret varetager ministerbetjening, policy-udvikling og lovarbejde på disse områder. Desuden er kontoret ansvarlig for lovgivningen om Udbetaling Danmark og for at udøve tilsynet med Udbetaling Danmark.

STAR Brønderslev

Kontorchef: Morten Bergulf.

Som et led i regeringsinitiativet ”Bedre Balance” er dele af STAR i løbet af 2016 flyttet til et nyoprettet kontor i Brønderslev.

STARs kontor i Brønderslev har ansvaret for følgende områder: Tilskudsforvaltning og udbetalingsadministration i forhold til a-kasser; behandling af sager om ferieloven; behandling af sager om EØS-dagpenge, herunder udstedelse af dokumenter, der bekræfter danske  arbejdsperioder for ikke-forsikrede samt klagesager og vejledning vedrørende arbejdsløshedsforsikring (CKA).

Tilsyn og Kontrol

Kontorchef: Søren Tingskov.

Kontorets formål er at medvirke til at sikre, at STAR fører et nødvendigt og tilstrækkeligt tilsyn med, om Folketingets intentioner med lovgivningen bliver indfriet, og om bevillingerne bliver brugt til formålet. Det vil sige, om tilskudsmodtagerne, der kan være enkeltpersoner, organisationer, a-kasser og kommuner, bruger de tilskud, som staten yder i overensstemmelse med gældende love og regler. 

Det gør kontoret blandt ved selv at medvirke i en lang række særlige tilsynsindsatser, og dels ved at rådgive og vejlede om tilrettelæggelsen af nødvendige tilsynsmetoder og -værktøjer. Desuden medvirker kontoret i den fortsatte udvikling og effektivisering af tilsynsindsatsen bl.a. i takt med at flere ydelser digitaliseres. 

Kontoret varetager desuden sekretariatsbetjening af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der har støtteordninger til at forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet.

Viden og Analyse

Kontorchef: Klaus Henrik Langager og Peter Truels Nielsen.

Kontoret har til formål at understøtte det policy-forberedende arbejde samt sikre grundlaget for opfølgning på reformer og politiske initiativer.

Kontoret har ansvaret for at indsamle, behandle og udstille data om beskæftigelsesindsatsen i Danmark, herunder udvikling og vedligeholdelse af styrelsens databank Jobindsats.dk samt forløbsdatabasen DREAM.

  • Det er endvidere kontorets opgave at lave analyser på beskæftigelsesområdet og at udvikle metoder og redskaber til fx opfølgningen på reformer og overvågning af udviklingen på det danske arbejdsmarked, fx: Konsekvensberegninger og budgetanalyser i forbindelse med lovforslag og reformer på beskæftigelsesområdet.
  • Overvågning og analyse af udviklingen på det danske arbejdsmarked gennem fx rekrutteringssurveys, tilfredshedsundersøgelser, Arbejdsmarkedsbalancen, vidensitet Jobeffekter mv.
  • Videns- og evidensarbejde på beskæftigelsesområdet, herunder opsamling af eksisterende viden og opbygning af ny viden gennem kontrollerede forsøg, nudging, progressionsanalyser, registerbaserede effektundersøgelser, reviews mv.

Økonomi og Ressourcestyring

Kontorchef: Kasper Håkansson.

Kontoret varetager økonomiforvaltningen vedrørende STARs bevillinger på finansloven, herunder finanslovsarbejde, budgettering samt budgetopfølgning for alle bevillinger, undtaget puljeområdet.

Kontoret har derudover ansvaret for STARs samlede regnskab.

Andre enheder

Cabi

Cabi er et uafhængigt og selvejende netværks- og videnshus, der rådgiver om det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement for at give udsatte ledige og medarbejdere et bedre arbejdsliv.

Cabi indsamler, systematiserer og formidler viden samt tilbyder virksomhedsnetværk, sparringsgrupper og arrangementer, som skal understøtte videndeling mellem både virksomheder og jobcentre.

Cabi udvikler og tester også praksisnære metoder, bl.a. i projekter, følgegrupper og ved at kvalificere virksomheder og jobcentre til at løse deres opgaver socialt ansvarligt.

Desuden varetager Cabi sekretariatsfunktionen og økonomien for Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA).

Gå til Cabis hjemmeside (nyt vindue)

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA)

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar består af danske erhvervsfolk, som rådgiver beskæftigelsesministeren om virksomhedernes sociale ansvar. Netværkets hovedformål er at virke som drivkraft i arbejdet for at begrænse social udstødning og styrke integrationen på arbejdsmarkedet.

Netværket uddeler hvert år en pris til tre virksomheder, der via konkrete initiativer har vist, at de tager et særligt socialt ansvar.  Formålet er at fremhæve de gode initiativer, erfaringer og resultater, der skabes, når en virksomhed eller person påtager sig et socialt ansvar.

Gå til Virksomhedsforum for Social Ansvars hjemmeside (nyt vindue)

Specialfunktionen Job & Handicap (SJH)

Specialfunktionen Job & Handicap er en landsdækkende vejledningsenhed, der har til formål at understøtte beskæftigelsesindsatsen for personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Indsatsen udmøntes gennem: Kurser, online værktøjer, netværksaktiviteter, konferencer og temadage samt en juridisk-praktisk hotline, der giver jobcentrene mulighed for sparring i forbindelse med konkret sagsbehandling.

SJH henvender sig til jobcentre og andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. En særlig udvalgt målgruppe er jobcentrenes nøglepersoner på handicapområdet, for hvem SJH arrangerer temadage og konferencer samt understøtning af nøglepersonernes regionale netværk.

Gå til Specialfunktionen Job & Handicaps hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 30. aug 2017