Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kompetenceudviklingsmidler

Anvendelse og indsats i Nordjylland, Østjylland og Vestjylland

Med forliget af Beskæftigelsesreformen er der afsat i alt 150 mio. kr. i perioden 2015 til 2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser.

Kompetenceudviklingsmidlerne skal understøtte beskæftigelsesindsatsens mål om at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse. Midlerne skal bruges til konkret og praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser.

Kompetencemidler i 2017
AMK Midt-Nord har i 2017 modtaget en bevilling på 5.793.000 kr.

I AMK Midt Nord er der nedsat 3 Kompetenceudvalg, ét i hvert RAR område, som skal medvirke til udmøntning af de regionale kompetencemidler.

Midlerne er fordelt på de tre udvalg:

  • Nordjylland | 2.052.000 kr.
  • Vestjylland | 1.101.000 kr.
  • Østjylland | 2.640.000 kr.

Ansøgningsrunder i 2017:

I 2017 er der 3 ansøgningsrunder med frister:

  • 1. marts
  • 1. maj
  • 2. oktober

Jobcentre og a-kasser opfordres til at fremsende ansøgninger til AMK Midt-Nord. Medfinansieringsandelen er nedsat fra 40 til 20%. Ansøgningerne sendes med budget til AMK Midt-Nord på: amkmidt-nord@star.dk  
 


Ansøgnings-, budget- og udbetalingsanmodningsskema kan hentes her:


Prioritering af kompetencemidlerne i 2017

Kompetencemidlerne vil fortsat blive prioriteret til kompetenceudviklingsaktiviteter inden for følgende temaer:

  • Samtaler og samspillet mellem jobcentre og a-kasser i forhold til borgeren – f.eks. udvikling af fælles metoder, sammenhæng og prigression i samtaleforløbet, samtaleteknikker mv.
  • Den virksomhedsvendte indsats – f.eks. service i forhold til virksomhederne, kendskab til det Regionale arbejdsmarked mv.

Der vil i 2017 blive lagt mindre vægt i vurderingen af ansøgningerne på at kompetenceudviklingen skal ske i samarbejde på tværs af jobcentre og a-kasser.

Evaluering af kompetenceforløbene

Efter kompetenceudviklingsforløbets afslutning forpligter ansøger sig til at udfærdige en evaluering af forløbet. Evalueringen skal indeholde følgende elementer:

1. Deltagerevaluering
Der skal foretages en evaluering af deltagernes udbytte af og tilfredshed med de gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter umiddelbart efter endt forløb.

STAR har udviklet en standard for deltagerevaluering, som indeholder de elementer, STAR som minimum forventer at deltagerne skal svare på. Ansøger kan vælge at anvende skemaet i sin oprindelige form eller udvide/omformulere spørgsmålene, så de passer til den konkrete kontekst.

Deltagerevalueringsskemaet skal anvendes ved hvert modul i tilfælde af, at kompetenceudviklingsaktiviteten dækker over flere individuelle moduler.

De udfyldte deltagerevalueringsskemaer skal ikke indsendes til AMK Midt-Nord, men en opsummering af resultaterne skal indgå i den endelige evalueringsrapport.

2. Opsamlingsskema
Resultatet af deltagerevalueringerne opsummeres i et opsamlingsskema, der vedlægges den endelige evalueringsrapport som bilag.

3. Evalueringsrapport
Der skal foretages en evaluering efter afslutningen af det samlede kompetenceudviklingsforløb. Evalueringen skal fokusere på de reelle effekter og organisatorisk forankring af kompetenceudviklingen. STARs skabelon for evalueringsrapport skal anvendes.

Evalueringsrapporten skal dække samtlige jobcentre/a-kasser, der har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet. Ansøger skal derfor udarbejde én samlet evalueringsrapport, som omfatter samtlige deltagende organisationer.

Rapportens omfang må maksimalt være på tre A4-sider, men kan suppleres med relevante bilag.

Evalueringsrapporten indsendes sammen med endeligt regnskab til Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord senest tre måneder efter afsluttet kompetenceudviklingsforløb på amkmidt-nordt@star.dk

Bagrund og formål med de Regionale Kompetenceudvalg
For at sikre en mere lokal forankring af de afsatte midler til regional kompetenceudvikling i jobcentre og a-kasser etableres der regionale kompetenceudvalg bestående af 4 repræsentanter fra jobcentrene og 4 repræsentanter for a-kasserne samt repræsentanter fra Arbejdsmarkedskontoret.

Målet er, at man med etableringen af Kompetenceudvalgene kommer tættere på det enkelte jobcenter og den enkelte a-kasse, så midlerne i langt højere grad kan understøtte det lokale samspil mellem jobcentre og a-kasser i de enkelte RAR-områder via en mere lokal prioritering af kompetencemidlerne.

I Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords område er der etableret et regionalt kompetenceudvalg i hvert af de 3 RAR-områder.

 

Sidst opdateret 13. jan 2017

AMK Midt-Nord kontakt:

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg
Tlf. 72 22 36 00
Mail: amkmidt-nord@star.dk 
Web: http://www.star.dk\amk-midt-nord

EAN nr.: 5798 000 39 2014 (til drift)