Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Kompetenceudvalgene for Midt- og Nordjylland

Bevilling til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser i Nordjylland, Østjylland og Vestjylland for 2018

Med forliget af Beskæftigelsesreformen er der i perioden 2015 til 2020 afsat i alt 150 mio. kr. til kompetenceudvikling og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser.

Midlerne skal understøtte beskæftigelsesindsatsens mål om at få borgere i beskæftigelse eller uddannelse, og skal anvendes til konkret og praksisnær kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har modtaget en bevilling på 3.200.000 kr. for 2018 til regional kompetenceudvikling. 

I Arbejdsmarkedskontor Midt Nord er der nedsat tre Kompetenceudvalg (et i hvert af de Regionale Arbejdsmarkedsråd), som skal medvirke til udmøntning af midlerne til kompetenceudvikling i jobcentre og a-kasser.

Midlerne er fordelt på de tre kompetenceudvalg med følgende beløb:

  • Nordjylland: 1.105.000 kr.
  • Vestjylland: 441.000 kr.
  • Østjylland:  1.655.000 kr.

Ansøgningsrunder i 2018

I 2018 er der 3 faste ansøgningsrunder med frister:

  • 1. marts
  • 1. maj
  • 1. oktober

Ansøgninger

Ansøgninger om kompetenceudviklingsmidler sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen.

Medfinansieringsandelen er 20%. 

Læs mere om Tilskudsportalen (Nyt vindue)

 


 

Download ansøgningsskema (Word) (nyt vindue)

Download budgetskema (Excel) (nyt vindue)

 


 

Temaer for de regionale kompetenceudviklingsaktiviteter

Temaer for de regionale kompetenceudviklingsaktiviteter i 2018 er: 

  • Samtaler og samspillet mellem jobcentre og a-kasser i forhold til borgeren (fx udvikling af fælles metoder, sammenhæng og progression i samtaleforløbet, samtaleteknikker mv.) 
  • Den virksomhedsvendte indsats (service i forhold til virksomhederne, kendskab til det regionale arbejdsmarked mv.) 
  • Vejledning og understøttelse af uddannelse til ledige (fx udvikling af strategisk fokus på både job og uddannelse, fokus på metoder til at motivere ledige til uddannelse eller fokus på at øge kendskabet og brugen af uddannelsesmuligheder for ledige)

Evaluering af kompetenceforløbene

Efter kompetenceudviklingsforløbets afslutning forpligter ansøger sig til at udfærdige en evaluering af forløbet. Evalueringen skal indeholde følgende elementer:

1. Deltagerevaluering
Der skal foretages en evaluering af deltagernes udbytte af og tilfredshed med de gennemførte kompetenceudviklingsaktiviteter umiddelbart efter endt forløb.

STAR har udviklet en standard for deltagerevaluering, som indeholder de elementer, STAR som minimum forventer at deltagerne skal svare på. Ansøger kan vælge at anvende skemaet i sin oprindelige form eller udvide/omformulere spørgsmålene, så de passer til den konkrete kontekst.

Deltagerevalueringsskemaet skal anvendes ved hvert modul i tilfælde af, at kompetenceudviklingsaktiviteten dækker over flere individuelle moduler.

De udfyldte deltagerevalueringsskemaer skal ikke indsendes til AMK Midt-Nord, men en opsummering af resultaterne skal indgå i den endelige evalueringsrapport.

2. Opsamlingsskema
Resultatet af deltagerevalueringerne opsummeres i et opsamlingsskema, der vedlægges den endelige evalueringsrapport som bilag.

3. Evalueringsrapport
Der skal foretages en evaluering efter afslutningen af det samlede kompetenceudviklingsforløb. Evalueringen skal fokusere på de reelle effekter og organisatorisk forankring af kompetenceudviklingen. STARs skabelon for evalueringsrapport skal anvendes.

Evalueringsrapporten skal dække samtlige jobcentre/a-kasser, der har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet. Ansøger skal derfor udarbejde én samlet evalueringsrapport, som omfatter samtlige deltagende organisationer.

Rapportens omfang må maksimalt være på tre A4-sider, men kan suppleres med relevante bilag.

Evalueringsrapporten sendes sammen med endeligt regnskab via Tilskudsportalen senest tre måneder efter afsluttet kompetenceudviklingsforløb. Læs mere om Tilskudsportalen (Nyt vindue)

Bagrund og formål med de Regionale Kompetenceudvalg

For at sikre en mere lokal forankring af de afsatte midler til regional kompetenceudvikling i jobcentre og a-kasser etableres der regionale kompetenceudvalg bestående af 4 repræsentanter fra jobcentrene og 4 repræsentanter for a-kasserne samt repræsentanter fra Arbejdsmarkedskontoret.

Målet er, at man med etableringen af Kompetenceudvalgene kommer tættere på det enkelte jobcenter og den enkelte a-kasse, så midlerne i langt højere grad kan understøtte det lokale samspil mellem jobcentre og a-kasser i de enkelte RAR-områder via en mere lokal prioritering af kompetencemidlerne.

I Arbejdsmarkedskontor Midt-Nords område er der etableret et regionalt kompetenceudvalg i hvert af de 3 RAR-områder.

Sidst opdateret 12. jan 2018

AMK Midt-Nord kontakt:

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord
Nybrogade 16, 1. sal 9000 Aalborg
Tlf. 72 22 36 00
Mail: amkmidt-nord@star.dk 
Web: http://www.star.dk\amk-midt-nord

EAN nr.: 5798 000 39 2014 (til drift)