Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Evaluering af projekter for personer med handicap

Udarbejdet af M-Ploy

Evaluering af projekter for personer med handicap (pdf) (nyt vindue)

Et fælles læringspunkt fra de gennemførte projekter er, at det gavner at have fokus på forankring og udbredelse allerede fra projektets start, bl.a. fordi det sikrer en efterspørgsel på det produkt, som projektet udvikler, men også fordi det skaber relationer og netværk, som kan være med til at kvalificere det endelige produkt. Selvom der var tale om midlertidig udviklingsstøtte til de ni projekter, er det kendetegnende for dem alle, at de er kørt videre efter projektperioden, også selvom støtten er ophørt, hvilket både indikerer et behov for projekterne, samtidig med at forankringen i høj grad er lykkes.

Der blev givet tilsagn til i alt ni projekter fordelt efter tre, overordnede temaer:

Tema 1: Personer med psykiske lidelser

Integro A/S: ”Er der også plads til mig – en holdbar fremtid på arbejdsmarkedet”. Projektet havde til formål at fremme, at personer med psykisk funktionsnedsættelse opnår og fastholder tilknytning til arbejdsmarkedet via udvikling af en model og metode for et tværfagligt og håndholdt forløb i et samarbejde mellem Integro, der er kursus- og rådgivningsvirksomhed, og seks kommuner. For yderligere information: Kim Overgård, tlf.: 7020 5125, mobil: 2087 6338, e-mail: kov@integro.dk

Arbejdsmarkedscentret, Odense Kommune: ”Mennesket før handicappet – byg din fremtid op”. Formålet var at optimere beskæftigelsesindsatsen for veteraner med PTSD, så de kan understøttes og hjælpes til at opnå afklaring omkring job, fleksjob, skånejob, evt. pension, med henblik på at den enkelte kan udnytte sin funktionsevne på arbejdsmarkedet. For yderligere information: Veterankoordinator Jens Christen Raakjær, tlf.: 3060 5699, e-mail: jcr@odense.dk

Jobcenter Hedensted: ”En god start for unge”. Formålet har været at udvikle og forankre en metode, der sikrer, at unge med psykiske vanskeligheder finder deres plads i forhold til uddannelse og job, samtidig med at der skabes rum for udvikling og empowerment for den enkelte unge. For yderligere information: Leder af Ungeenheden i Hedensted Kommune Pia Hermanstad, tlf.: 7975  5930, e-mail: Pia.Hermanstad@Hedensted.dk

Møltrup Optagelseshjem: ”Mad med mening – bus som nonprofit social-økonomisk jobgenerator”. Formålet var at skabe beskæftigelse og øgede jobmuligheder for hjemløse mænd, som er eller har været visiteret til botilbud på Møltrup Optagelseshjem i form af nogle rammer for relationer og arbejde ude af huset. For yderligere information: Møltrup Optagelseshjem, tlf.: 9713 1800, e-mail: adm@moltrup.dk  eller projektleder Johannes Jørgensen, tlf.: 2144 2480, e-mail: jj@moltrup.dk

Jobcenter Aarhus: ”Morfeus”. Projektet havde til formål at udvikle, afprøve og forankre nye metoder og modeller for samarbejdet mellem det kommunale beskæftigelsesområde (Jobcenter Aarhus) og regionspsykiatrien (OPUS), så unge med en skizofrenidiagnose kan opnå og bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var to spor i projektets formål – ét målrettet borgere med skizofreni og ét målrettet udvikling af samarbejdet på tværs.For yderligere information: Afdelingsleder Gitte Breinholt Bjerregaard, tlf.: 8940 6824, mobil: 2920 8746, e-mail: gbb@aarhus.dk

Unges Uddannelsescenter: ”Klar til Start”. Projektet havde til formål at videreudvikle på en unik metode udviklet i et samarbejde mellem Unges Uddannelsescenter og Fakta/Coop. Her får borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) mulighed for at udvikle og benytte deres kompetencer til at varetage et job hos Fakta/Coop, og metoden er efterfølgende udbredt til hele landet i et samarbejde med øvrige autismecentre.
For yderligere information: Direktør Britta Bak, e-mail: leder@unges.dk

Tema 2: Inddragelse af civilsamfundet

Danske Handicaporganisationer: ”Kickstart – den lokale beskæftigelsesindsats for personer med handicap”. Formålet var at udvikle en model for, hvordan handicaporganisationerne kan indgå i nye alliancer med kommune, virksomheder og andre civilsamfundsorganisationer, erhvervsnetværk m.fl. og herigennem udvikle nye metoder til jobskabelse i den lokale beskæftigelsesindsats. For yderligere information: Projektleder Maja Roesen, tlf.: 3043 0474, e-mail: mro@handicap.dk

Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet: ”Bisiddere til psykisk sår-bare – en kortlægning af frivillige bisiddere”. Formålet var at kortlægge, hvilke erfaringer psykisk sårbare og jobcentre har med at anvende frivillige bisiddere i deres indbyrdes kontakt, og hvordan de vurderer denne indsats, med henblik på at tilvejebringe et systematisk og evidensbaseret materiale. For yderligere information: Søren Carøe, tlf.: 2811 0020, e-mail: sc@rflam.org

Tema 3: Læse- og skrivevanskeligheder blandt personer med handicap

Castberggård Job- og Udviklingscenter: ”Læse- og skrivetest for personer med høretab”. Formålet var at udarbejde specifik og målrettet testning af læse- og skrivefærdigheder hos personer med svært høretab med henblik på at forbedre kvaliteten af vejledning og støtte i forhold til uddannelse og arbejde. Hidtil fandtes alene testmateriale udviklet til normalthørende, som fx indeholder lydbaserede elementer.For yderligere information: Job- og Udviklingskonsulent Vibeke Møller, mobil: 2425 7806, e-mail: vm@cbg.dk

Vil du vide mere?

Hvis du kunne tænke dig at vide mere om ét eller flere af projekterne, kan du tage kontakt på ovenstående kontaktoplysninger.