Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forretningsorden for Implementeringsrådet

Forretningsorden for Implementeringsrådet

1. Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil gøre op med overimplementering af EU-regler. Regeringen sætter derfor et samlet og styrket fokus på at undgå unødigt byrdefulde regler til skade for danske virksomheder og arbejdspladser.

Derfor nedsættes et Implementeringsråd med deltagelse af erhverv-, forbruger- og arbejdstagerorganisationer samt særligt sagkyndige.

Udgangspunktet for Implementeringsrådets arbejde er de retningslinjer, der er fastlagt i Implementeringsrådets kommissorium.

2. Konstituering

Implementeringsrådet har følgende medlemmer:

 • En formand (udpeges af beskæftigelsesministeren for en 3-årig periode).
 • Tre sagkyndige (udpeges af beskæftigelsesministeren for en 3-årig periode).
 • Ét medlem fra DA
 • Ét medlem fra Dansk Byggeri
 • Ét medlem fra Dansk Erhverv
 • Ét medlem fra Dansk Industri
 • Ét medlem fra Forbrugerrådet TÆNK
 • Ét medlem fra Forsikring og Pension
 • Ét medlem fra Håndværksrådet
 • Ét medlem fra Landbrug & Fødevarer
 • Ét medlem fra LO
 • Ét medlem fra Danske Rederier
 • Ét medlem fra Finans Danmark

Implementeringsrådet kan desuden jf. kommissoriet vælge løbende at inddrage andre interesseorganisationer i Rådets arbejde, hvor det vurderes relevant.

Implementeringsrådet har ligeledes mulighed for at anmode repræsentanter fra ministerierne om at deltage på Rådets møder, når der drøftes sager på det pågældende ministerområde. 

3. Formanden

3.1 Formanden repræsenterer Implementeringsrådet udadtil. Eventuelle udtalelser på vegne af Implementeringsrådet afgives af formanden med mindre andet er aftalt.

3.2 Formanden varetager på Implementeringsrådets vegne den løbende kontakt mellem Rådet og sekretariatet i Beskæftigelsesministeriet.

3.3 Formanden tilrettelægger og leder Implementeringsrådets arbejde og sikrer, at Rådets arbejde varetages på den bedst mulige måde.

4. Suppleanter

Som hovedregel kan der kun mødes personligt i Implementeringsrådet. I tilfælde af forfald søger sekretariatet at indhente eventuelle bemærkninger fra medlemmet til dagsordenspunkter for det kommende møde. I tilfælde af at det er mere relevant, at et medlem repræsenteres af en suppleant, der fx har særlig viden eller relevante kompetencer, kan der fraviges fra hovedreglen.

5. Opgaver

5.1 Implementeringsrådets opgaver fremgår af Rådets kommissorium.

5.2 Implementeringsrådet er uafhængigt i sit virke og er således ikke underlagt instruktionsbeføjelser, kontrol eller lignende fra Beskæftigelsesministeriets eller andres side.

6. Møder

6.1 Implementeringsrådet forventes at afholde fire årlige møder. Sekretariatet udarbejder en årlig mødeplan.

6.2 Sekretariatet udarbejder beslutningsreferat fra møderne. Implementeringsrådets medlemmer skal snarest efter møderne have tilsendt beslutningsreferatet til godkendelse. Beslutningsreferatet gøres offentligt tilgængeligt jf. 9.

7. Indkaldelse og afbud

7.1 Det tilstræbes, at dagsorden og mødemateriale udsendes senest 2 uger før møderne i Implementeringsrådet.

7.2 Afbud til møderne sker ved henvendelse til Implementeringsrådets sekretariat.

8. Mødeledelse og afstemning

8.1 Formanden leder Implementeringsrådets møder.

8.2 Implementeringsrådet udarbejder anbefalinger til regeringen (regeringens Implementeringsudvalg og ministerierne) jf. Rådets kommissorium. I tilfælde af uenighed om en anbefaling blandt Implementeringsrådets medlemmer afgøres anbefalinger ved 2/3 flertal.

9. Kommunikation

Relevant materiale fra møderne offentliggøres på Implementeringsrådets hjemmeside.

10. Sekretariat

Beskæftigelsesministeriet yder sekretariatsbetjening for Implementeringsrådet ved udførelsen af Rådets opgaver, jf. 5.1.

11. Økonomi

Beskæftigelsesministeriet afholder driftsomkostningerne for Implementeringsrådets arbejde.

Sidst opdateret 8. aug 2017