Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

JobFirst – Forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb

Udmelding af 47,5 mio. kr. til kommuner til særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, hvor indsatsen har virksomhedsfokus fra start.

JobFirst er et kontrolleret forsøg med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, hvor borgeren fra dag et skal i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Når den rette virksomhedsplads er fundet, sikres borgeren som led i JobFirst den nødvendige støtte til at blive fastholdt i en virksomhedspraktik samt efterfølgende kontinuerlig virksomhedsfokus i indsatsen med et klart sigte om ordinære timer.

Baggrund

Reformerne af førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og sygedagpenge skal sikre, at borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i højere grad får fodfæste på arbejdsmarkedet. Men selv om der nu er et øget fokus på virksomhedsrettet indsats, er der stadig udfordringer. Således er det kun en tiendedel af personer i et ressourceforløb, der modtager en virksomhedsrettet indsats målt i løbet af en given måned.

Den virksomhedsrettede indsats er det redskab af beskæftigelsesindsatserne, der har den største effekt for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på at hjælpe borgerne ud på ordinære arbejdspladser, hvor de løser opgaver i samfundet med kolleger ansat på ordinære vilkår. 

Der er brug for en systematisk ramme for indsatsen, der kan understøtte samarbejdet mellem sagsbehandler, borger og virksomhed samt sikre flere udsatte borgere fodfæste på arbejdsmarkedet.

Formål

Formålet med JobFirst er:

 1. At flere personer i målgruppen kommer i gang på arbejdsmarkedet målt på antal timer i ordinær beskæftigelse.
 2. At udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for personer, som er – eller potentielt er – i målgruppen for ressourceforløb.

Målgruppe

Målgruppen for JobFirst er:

 1. Borgere, som er fyldt 30 år, som modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med et ressourceforløb. Dvs. personer, der tilhører målgruppen i § 2, nr. 11, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er fyldt 30 år.
 2. Borgere, som er fyldt 30 år, som er aktivitetsparate og modtager kontanthjælp eller integrationsydelse og har modtaget offentlig forsørgelse i mindst et år, og som ikke er omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven. Dvs. personer, som tilhører målgruppen i § 2, nr. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som er fyldt 30 år og har modtaget offentlig forsørgelse i mere end et år.

Længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af integrationsydelse er kendetegnet ved potentielt at kunne komme i målgruppen for ressourceforløb ved at have sammensatte problemer udover ledighed svarende til personer, som er i målgruppen for ressourceforløb.

Hvem kan søge?

Kommuner (jobcentre) kan søge om midler fra puljen. Der er mulighed for, at flere kommuner kan gå sammen om at søge midler fra puljen til et samlet projekt.

Økonomisk ramme

Der er i alt afsat 47,5 mio. kr. på puljen til tilskud til kommuner. Hertil er 6 mio. kr. afsat til processtøtte og evaluering af projektet.

Der vil i udvælgelsen af hvilke projekter, der finansieres fra de enkelte bevillinger, blive taget hensyn til bevillingernes særskilte formål. Således vil der ved projekter, der finansieres med midler fra ”§ 17.46.78.10 Implementering af rehabiliteringsteam” også blive lagt vægt på at medtage kommuner, som har udfordringer i forhold til indsatsen i ressourceforløb.

Minimumskrav til ansøgningen

For at komme i betragtning skal projektet leve op til en række minimumskrav, jf. nedenfor.

Overordnede organisatoriske rammer

1) Randomiseret kontrolleret forsøg (RCT): Minimum 100 borgere pr. kommune i hhv. deltagergruppe og kontrolgruppe

JobFirst gennemføres som et RCT, hvilket kræver volumen i de enkelte jobcentre, der deltager i forsøget.

 • Det enkelte projekt skal derfor samlet kunne få mindst 200 borgere i målgrupperne med i projektet: 100 borgere i deltagergruppen og 100 borgere i kontrolgruppen. Visitationen sker gennem tilfældig udvælgelse via et udvælgelses-værktøj, der stilles til rådighed af STAR. Det samlede forventede antal deltagende borgere skal være visiteret til projektet inden for et år fra projektets start. (Ansvarlig: Jobcenteret)
 • Fordelingen af borgere i de forskellige målgrupper, der indgår i projektets deltagergruppe og kontrolgruppe, skal i betydeligt omfang afspejle kommunens samlede andele af borgere i de forskellige målgrupper. (Ansvarlig: Jobcenteret).
 • Der må påregnes registreringer af aktiviteter i projekterne. (Ansvarlig: Jobcenteret). STAR sørger for den nødvendige IT-understøtning.

Download bilag 2: Kort om RCT-forsøg (pdf) (nyt vindue)

2) Én ansvarlig projektleder og indsatsgruppe

For at understøtte, at JobFirst får den størst mulige effekt, og at så mange i målgruppen som muligt får udbytte af JobFirst-forløbet, er det nødvendigt med opbakning til og fokus på projekterne. Derfor skal der være et ledelsesmæssigt fokus på projekterne i jobcentrene:

 • Der skal være én ansvarlig projektleder, som arbejder fuld tid på projektet (primært projektledelse, men kan samtidig kombineres med rolle som koordinerende sagsbehandler, mentor mv.) og har det personale- og bevillingsmæssige ansvar (Ansvarlig: Jobcenteret).
 • Der skal nedsættes en indsatsgruppe for projektet med deltagelse af projektlederen, relevante projektmedarbejdere og ledelsesniveau i kommunen. Indsatsgruppen skal sikre den nødvendige koordination på ledelsesniveau mellem de relevante afdelinger i jobcentret, herunder arbejdet i rehabiliteringsteamet, virksomhedsindsatser samt social- og sundhedsforvaltningerne. Ledelsesniveau fra hhv. social- og sundhedsforvaltningen skal være en del af indsatsgruppen og skal således også deltage på indsatsgruppemøderne, som afholdes kvartalsvist.

Indhold i JobFirst-forløbene: 9 grundelementer

Der er 9 grundelementer i JobFirst. Alle grundelementer skal være opfyldt for, at der er tale om et JobFirst-forløb. JobFirst tilrettelægges i et 'virksomhedshjul', hvor borgerens jobmål konsolideres og løbende justeres på baggrund af borgerens møde med virksomhederne. Når jobmatch er etableret støttes borgeren på sin videre vej mod job. Målet i JobFirst er altid ordinært job og ordinære timer.

I bilag 1 fremgår en detaljeret projektbeskrivelse af JobFirst, herunder de 9 grundelementer i projektet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering stiller krav om, at de 9 grundelementer, der fremgår af bilag 1, er opfyldt i projekterne.

Download bilag 1: Projektbeskrivelse af JobFirst (pdf) (nyt vindue)

Tidshorisont

JobFirst er et to årigt forsøg, hvor projekterne løber fra primo 2016 til ultimo 2017.

Alle JobFirst-forløb skal være afsluttede ved udgangen af 2017.

Tilskudsberettigede aktiviteter

Der gives tilskud til følgende udgifter på baggrund af dokumenterede udgifter:

 • Løn til projektledelse og koordination
 • Løn til projektansatte i øvrigt
 • Undervisning
 • Materiale (f.eks. undervisningsmateriale)
 • Transport/kørselsgodtgørelse
 • Husleje
 • Formidling og information
 • Revision
 • I øvrigt specificerede udgifter.

Der lægges i forbindelse med vurdering af budgettet vægt på, at størstedelen af de budgetterede udgifter anvendes til selve indsatsen for de borgere, der deltager i JobFirst. Udgifter til selve indsatsen omfatter primært løn til projektledelse og koordination samt løn til projektansatte i øvrigt.

I forbindelse med tilsagn ydes der ikke til tilskud til jobcentrenes lovpligtige aktiviteter og udgifter. I budgettet, der fremsendes som tillæg til jobcenterets ansøgning, skal det fremgå eksplicit, hvilke udgifter, der hører under jobcentrenes lovpligtige aktiviteter og som dermed egenfinansieres af jobcenteret. Se vedlagte budgetskabelon.

Udbetaling af midler
Opdateret den 12. oktober 2015

Alle deltagende kommuner får et fast tilskud på op til 850.000 kr. til lønudgifter til projektledelse.

Kommunerne får dertil et aktivitetsafhængigt tilskud på op til 16.000 kr. pr. borger ved henholdsvis påbegyndelse af forløb og gennemførelse af 13 ugers sammenhængende forløb på en virksomhed. Forløbene består af

 • Ordinær virksomhedspraktik
 • Ansættelse i løntilskud
 • Ordinær ansættelse

Der gives en maksimal ramme for det aktivitetsafhængige tilskud til hver kommune, som opgøres via kommunens indmeldte måltal for deltagere i JobFirst. Kommunen kan i den forbindelse maksimalt få udbetalt 90 pct. af summen for det aktivitetsafhængige tilskud. Det betyder, at en kommune, der eksempelvis har anført et måltal på 100 deltagende borgere i ansøgningen, maksimalt kan få udbetalt aktivitetsafhængigt tilskud på op til 1.440.000 kr.

Udbetalingen af tilskud til kommunen sker årligt, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager opgørelse over, hvor mange borgere i hver kommune, der har påbegyndt og gennemført et sammenhængende forløb på en virksomhed i 13 uger.

 

  Ansøgning

  Ansøgere til puljen skal fremsende et udfyldt ansøgningsskema og et udfyldt budget for projektet. Ansøgningen må maksimalt fylde 12 sider. Der skal ikke fremsendes andre bilag end henholdsvis bilag med budget. Eventuelt yderligere fremsendte bilag vil ikke blive læst og derfor ikke blive vurderet som led i styrelsens vurdering af ansøgningerne.

  Ansøgning og budget sendes til Cecilie Porsborg Andersen (cpa@star.dk) og CC Mads Brøndum Djernæs (mbdj@star.dk). I emnefeltet angives ”Ansøgning til pulje til JobFirst”. 

  Følgende skabeloner skal anvendes:

  Download ansøgningsskema til JobFirst (Word) (nyt vindue)

  Download budgetskabelon til JobFirst (Excel) (nyt vindue)

  Vurderingskriterier

  Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på en helhedsvurdering af kvaliteten af ansøgningen, herunder at de 9 grundelementer er opfyldt og at der er en gennemarbejdet strategi for projektet og et realistisk budget.

  Derudover lægges der særligt vægt på, at borgerens JobFirst-forløb kombineres med ordinære timer samt at borgeren sikres relevante snusepraktikker som del af JobFirst-forløbet.

  Der vil samtidig blive lagt vægt på, at projekterne har en god volumen i deltagerantal i forhold til kommunens samlede andel af målgrupperne, at øvrige tværfaglige indsatser sker i kombination med JobFirst samt at der er en vis geografisk spredning i de støttede projekter.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningen skal senest være Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i hænde mandag d. 9. november 2015 kl. 12.00.

  Videre proces

  Der afholdes en række informationsarrangementer om puljen. Tilmelding til informationsarrangementerne skal ske til det relevante Arbejdsmarkedskontor (AMK).

  • 30. september 2015 - sted: Silkeborg/Radisson Blu papirfabrikken (AMK Midt-Nord)
  • 1.oktober 2015 - sted: Glostrup Park Hotel (AMK Øst)
  • 6.oktober 2015 - sted: Fredericia/Trinity Hotel (AMK Syd).

  De kommuner, der modtager tilsagn om tilskud fra pulje til JobFirst, skal deltage på en workshop, hvor der i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og en ekstern konsulent udarbejdes en endelig projektplan på baggrund af kommunens ansøgning. På seminarerne deltager relevante parter, herunder kommunale projektledere og relevante medarbejdere fra andre forvaltninger. Ledelsesniveau fra kommunen skal ligeledes deltage på disse workshops. Workshoppen  munder ud i en færdig projektplan for samtlige projekter. Workshops forventes afholdt primo februar 2016.

  Spørgsmål

  Eventuelle spørgsmål til puljeudmeldingen kan rettes pr. mail til enten Luise Jarl (mlu@star.dk) eller Anne Koefoed Ravn (akr@star.dk). I emnefeltet angives ”Spørgsmål til pulje til JobFirst”.

  Besvarelse af indkomne spørgsmål
  Opdateret den 8. februar 2016

   

  Indkomne spørgsmål besvares løbende og offentliggøres her på side.

  Download FAQ JobFirst 8. februar 2016 (pdf) (nyt vindue)

   

   

   

   

   

  Sidst opdateret 11. maj 2017