Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love, bekendtgørelser og vejledninger for dagpengereformen

Der knytter sig forskellige lovtekster, overgangsregler, bekendtgørelser og vejledninger til dagpengereformen.

På denne side kan du læse mere om de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger mm., der knytter sig til dagpengereformen.

Lovforslag

Læs mere om fremsættelsen af lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Aftaletekster

Læs aftaleteksten og bilag om et tryggere dagpengesystem på beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Læs aftaleteksten om supplerende dagpenge og overskydende timer på beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)

Ikrafttrædelsestidspunkter

Loven træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer, der kræver omfattende it-tilpasninger som følge af at man overgår til et månedsbaseret dagpengesystem, træder dog først i kraft den 1. juli 2017, og visse forligsbundne elementer sættes i kraft af beskæftigelsesministeren efter et folketingsvalg

Følgende elementer træder i kraft den 2. januar 2017

 • Ny fleksibel genoptjening af dagpengeretten.
 • Ny sats for dimittender og værnepligtige og unge under 25 år.
 • En række forenklingsforslag, herunder reduktion af de gyldige grunde for selvforskyldt ledighed og reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden.
 • Afskaffelse af særregler for førtidspensionister.
 • Mulighed for et særligt seniormedlemskab, når man har nået folkepensionsalderen.

Det skal særligt fremhæves, at den nye sats for dimittender betyder, at ikke-forsørgere fra lovens ikrafttræden vil få 71,5 pct. i sats af højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede.

Det skal også fremhæves, at den nye fleksible genoptjening betyder, at et medlem, som har en aktuel dagpengeret ved lovens ikrafttræden, kan bruge arbejdstimer til en eventuel forlængelse af dagpengeperioden, og at det vil være aktuelt allerede nu, at dagpengemodtagere orienteres om denne mulighed.

De nærmere administrative regler vedrørende ovenstående elementer forventes at blive udstedt i løbet af efteråret. Processen herfor kan følges via aktivitetsplanen for implementering af reformen.

Læs mere om processen på Oversigten over kommende aktiviteter

Følgende elementer træder i kraft den 1. juli 2017

 • Indkomstbaseret optjening – ret til dagpenge.
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden.
 • Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening.
 • Beregning af dagpengesats.
 • Karens ved høj ledighed.
 • Månedsbaseret dagpengesystem med acontoudbetaling.
 • Forbrug af dagpenge i timer.
 • Digitalisering - fælles tællere.
 • Tiltag for personer med omfattende brug af dagpengesystemet.
 • Afskaffelse af reglerne om overskydende timer.
 • Automatisk omforsikring af deltidsforsikrede

Det skal i forbindelse med tiltag for personer med omfattende brug af dagpenge nævnes, at der ved lovens ikrafttræden medregnes ledighed inden for de seneste 8 år.

De nærmere administrative regler om ovenstående elementer er blevet udmøntet. Det betyder, at de bekendtgørelser, som har fokus på den del af aftalen, som kræver ny udvikling af it-understøttelse er blevet udstedt ét år før ikrafttrædelsestidspunktet af bekendtgørelserne.

Læs mere om hvilke bekendtgørelser

Det forventes, at der forud for ikrafttrædelse af disse bekendtgørelser også vil blive udstedt vejledninger. Det nærmere tidspunkt vil blive oplyst på reformsiden. 

Følgende elementer træder i kraft efter et folketingsvalg

 • Harmonisering af antallet af G-dage og ophævelsen af udfasningen af betaling af G-dage ved ansættelse på under 3 måneders varighed.
 • Fleksibel genoptjening af op til 12 uger med supplerende dagpenge.
 • Løbende genoptjening af retten til supplerende dagpenge.
 • Undtagelsen fra tidsbegrænsningen på supplerende dagpenge for arbejdsfordelinger og hjemsendelse.
Sidst opdateret 27. okt 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer

Har du som sagsbehandler i a-kasserne spørgsmål til dagpengereformen, kan du sende dem til star@star.dk

Skriv venligst "Spørgsmål til dagpengereformen" i emnefeltet.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om gældende regler på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din a-kasse, hvis du har brug for yderligere vejledning.