Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Visitation i jobcentret - er det en afgørelse?

Visitation i jobcentret - er det en afgørelse?

STAR skal henvise til Ankestyrelsens principafgørelse R-3-07af 18. april 2007. Heraf fremgår, at hvis matchningen har betydning for kommunens afgørelse om tilbud - og borgeren klager over afgørelsen om tilbuddet - skal kommunen inddrage spørgsmålet om korrekt match i ankebehandlingen.

Dette vil efter styrelsens opfattelse også være tilfældet, hvis matchningen har betydning for ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Det er STARs opfattelse, at ved visitationen til uddannelsesparat/aktivitetsparat for uddannelseshjælpsmodtagere og jobparat/aktivitetsparat for kontanthjælpsmodtagere - både før og efter 1. januar 2014 - er der ikke tale, om at jobcenteret træffer afgørelse, men at jobcenteret indplacerer borgeren i den relevante visitationsgruppe. Der skal således hverken partshøres eller gives klagevejledning. Dette følger således de tidligere regler for indplacering i matchkategori 1-3.

Ydelsescenteret træffer afgørelse om ydelsens størrelse under inddragelse af jobcenterets oplysninger om visitationsgruppe. Ydelsescenteret skal på sædvanligvis partshøre og give klagevejledning.

Hvis borgeren klager over denne afgørelse, skal spørgsmålet om indplacering som uddannelses¬parat, jobparat eller aktivitetsparat inddrages i klagebehandlingen i fornødent omfang. Dette kan f.eks. være fordi borgeren selv mener, at vedkommende burde få en højere ydelse, fordi pågældende er aktivitetsparat e.l.

Dette vil være i overensstemmelse med ovennævnte principafgørelse.

I praksis vil dette indebære, at ydelseskontoret ved behandlingen af klagen i fornødent omfang skal indhente oplysninger fra jobcenteret om baggrunden for visitationen, og disse oplysninger skal indgå i klagesagens videre behandling.

Sidst opdateret 5. jul 2017