Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål og svar om refusionsreformen

Vi modtager jævnligt spørgsmål til refusionsreformen, som kan være af generel interesse.

 

FAQ  

 

 

SKS Applikation Service og KMD A-refusion beregner i dag kommunernes medfinansiering af dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Forsætter disse maskiner?

Fra d. 4. januar 2016 beregner STAR kommunernes medfinansiering af a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse, som en del af den midlertidige statslige løsning.

Kommunernes medfinansiering af a-dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse for perioder forud for d. 4. januar 2016 skal være opgjort endelige ved udgangen af juni 2016.

Kommunernes aftaler med SKS Applikation Service og KMD A-refusion om opgørelse af medfinansiering kan herefter derfor opsiges med virkning fra d. 1. juli 2016, dog således, at kommunen modtager bogføringstransaktioner mv. for den sidste opgørelse ultimo juni 2016, inden kontrakten ophører.

Beregningerne af refusion i den midlertidige statslige løsning tager udgangspunkt i data i bl.a. KMD aktiv, men kommer der ikke nye kilder snart?

Det er rigtigt, at data vedr. bl.a. kontanthjælp, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse mv. bliver hentet fra oplysninger i KMD aktiv. Data vedr. sygedagpenge hentes fra oplysninger i KMD E-dagpenge systemet.

I 2017 forventes det nye Kommunernes Ydelsessystem (KY) at blive rullet udi kommunerne. KY er et fælleskommunalt it-understøttelsessystem af kontanthjælpsområdet og skal erstatte KMD aktiv. Ligeledes forventes det nye Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), der er en fælleskommunal løsning til understøtning af sagsbehandlingen på sygedagpengeområdet, at blive rullet ud i kommunerne i 2017.

Refusionsberegningerne vil basere sig på data fra disse nye systemer, når de er blevet implementeret i kommunerne.

Indeholder de midlertidige månedlige dataark fordeling på alder og visitationskategori udover ydelsestype?

De midlertidige månedlige dataark indeholder ikke fordeling på alder eller visitationskategori, men alene en fordeling på ydelsestype.

STAR har ikke planlagt en videreudvikling af de midlertidige månedlige dataark.

Dataarkene bliver opdateret månedligt indtil det kommende LIS-system, som STAR er ved at udvikle er idriftsat. Herefter vil fordelingerne fremgå af LIS-systemet.  

Hvilken betydning får det, hvis indberetningerne fra eksempelvis a-kasserne er forsinkede?

STAR opgør kommunernes finansieringsbeløb, dvs. statslig refusion plus særligt fleksbidrag fratrukket kommunal medfinansiering, én gang månedligt.

Opgørelsen sker på baggrund af de seneste opdateringer af de datakilder, der indgår i den midlertidige statslige løsning. Alle uger siden d. 1. juli 2014 beregnes på ny hver måned, således af evt. efterregistreringer bliver afregnet i de efterfølgende måneder.

Det betyder, at forsinkede data kommer med i den næste opgørelse. Kommunerne vil i LIS-systemet kunne se hvor meget af finansieringsbeløbet, der vedrører opgørelsesmåneden og hvor meget, der er korrektioner til tidligere opgørelsesmåneder.

Sker der ændringer i refusionen på jobcentrenes driftsudgifter ifbm. refusionsomlægningen?

Refusionsreformen indebærer udelukkende en omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter (herunder løntilskud) samt kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge mv.

Reformen har således ikke betydning for kommunernes driftsudgifter ved aktivering eller jobcentrenes driftsudgifter.

Hvordan påvirkes refusionssystemet for kommunernes driftsudgifter til køb af uddannelse, vejledning, mentorstøtte mv. af refusionsreformen?

Refusionsreformen indebærer udelukkende en omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter (herunder løntilskud) samt kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge mv.

Reformen har således ikke betydning for kommunernes driftsudgifter ved aktivering.

Det skal imidlertid bemærkes, at der med Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 skete en omlægning af refusionen for forsikrede ledige, således at den statslige refusion af kommunernes driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering sænkes fra 50 pct. til 0 pct. Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2015.

Hvor ofte bliver data i STARs midlertidige løsning opdateret?

Fra januar 2016 opgør STAR kommunernes finansieringsbeløb, dvs. statslig refusion plus særligt fleksbidrag fratrukket kommunal medfinansiering, én gang månedligt.

Opgørelsen sker på baggrund af de seneste opdatering af de datakilder, der indgår i beregningen, og alle uger siden d. 1. juli 2014 beregnes på ny hver måned, således at evt. efterregistreringer bliver afregnet i de efterfølgende måneder.

Overgangsreglerne til reformen er temmelig komplicerede. Kommer der en vejledning ud?

I det vedtagne L4 forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne fremgår de særlige overgangsbestemmelse af § 29, herunder overgangsbestemmelserne for fleksjobvisiterede. Af bemærkningerne til § 29 i loven fremgår endvidere eksempler på overgangsreglerne.

STAR udarbejder en vejledning til den kommende bekendtgørelse, der udmønter L4. Her præciseres metoderne for opgørelsen af refusion og medfinansiering i overgangsperioden.

Hvilken refusionsprocent modtager kommunen for unge på uddannelseshjælp, der kommer tilbage til jobcenteret efter at have gennemført en ordinær uddannelse på SU?

Perioden med SU tæller som offentlig forsørgelse, og personer der modtager SU betragtes derfor ikke, som selvforsørget i denne periode. Perioder med SU bidraget derfor ikke til genoptjeningen af høj statslig refusion/lav kommunal medfinansiering.

Perioden med SU indgår dog ikke i anciennitetsberegningerne, så refusionsprocenten vil være den samme procentsats, som da personen startede på uddannelsen.

Øvrige former for offentlige forsørgelse, der indgår på samme måde i beregningerne, fremgår af oversigten under fanen Datakilder.

Antallet af dagpengemodtagere er lavere i den opgørelse af den aktuelle placering på trappen der ligger på hjemmesiden end det vi kan se i vores egne systemer?

Ved sammenligning af data i opgørelsen med kommunen egne data skal man være opmærksom på opgørelsestidspunktet. Opgørelsen er lavet for en enkelt uge i og med ydelsesancienniteten tælles i uger. I det konkrete udtræk er opgjort ancienniteten for personer der modtog ydelser i uge 26 2015.

Sammenlignes dette tal med antallet af modtagere i en måned vil antallet af berørte personer alt andet lige være lavere.

Endvidere er nogle af de forsikrede dagpengemodtagere i opgørelsen kategoriseret under løntilskud.

Hvordan håndteres den likviditetsforskydning refusionsreformen medfører primo 2016 for kommunerne, idet kommunerne før reformen anmodede om forskudsrefusion, men efter reformen får bagudbetalt refusion?

Nuværende refusionssystem
Fristerne i det nuværende refusionssystem er fastlagt i forhold til, at en lang række ydelser har været forudbetalte, og kommunerne således skulle have de penge til rådighed, der skulle udbetales til borgeren i begyndelsen af måneden. Dette er sidenhen ændret, så langt hovedparten af ydelserne på Beskæftigelsesministeriets område i dag er bagudbetalt. Kommunerne har således pengene til rådighed i op til en måned, før de skal udbetales til borgeren og udgør dermed en væsentlig del af likviditeten i kommunerne.

Nuværende medfinansieringssystem vedr. arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse
Beregningen af den enkelte kommunes medfinansieringsbeløb sker på baggrund af samkøring af arbejdsløshedskassernes udbetalingsoplysninger vedrørende arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse med oplysninger på cpr-nummerniveau om gennemførte aktiveringsforløb i de kommunale sagsbehandlingssystemer og i det fælles it-baserede datagrundlag.

Hver måned, når kommunernes dataleverandører har beregnet, hvor stort et beløb, kommunerne skal bidrage med, skal dataleverandørerne indberette beløbene digitalt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som herefter trækker beløbet på kommunernes konti i OBS-systemet den første hverdag i den efterfølgende måned.

Nuværende medfinansieringssystem vedr. førtidspension
Udbetaling Danmark (UDK) opkræver ved udbetaling af førtidspension kommunernes og statens andel af ydelsen direkte fra kommunerne og staten. Denne opkrævning sker på samme tidspunkt, som UDK overfører førtidspensionen til borgerens NemKonto.

Fremtidigt refusionssystem
Fra og med 2016 og frem til Ydelsesrefusion er i drift, er det STAR, der opgør kommunernes refusion og medfinansieringsbeløb. For at få så retvisende en opgørelse for den enkelte måned, foretager STAR denne opgørelse ultimo den efterfølgende måned. Det skyldes, at data til brug for opgørelsen ikke skønnes at være repræsentative eller tilgængelige for den pågældende måned før dette tidspunkt.

Kommunerne vil have et likviditetstab som følge af, at de mister likviditet svarende til 2 måneders refusion på de ordninger, hvor refusionen i dag udbetales næstsidste bankdag i måneden forud eller første bankdag i måneden, samt at kommunerne mister 1,5 måneders refusion på de ordninger, hvor refusionen i dag udbetales sidste bankdag inden den 16. i måneden.

Omvendt vil kommunerne have en likviditetsgevinst, som følge af at deres medfinansiering af bl.a. arbejdsløshedsdagpenge og førtidspension ikke længere opgøres primo den efterfølgende måned, men ultimo den efterfølgende måned.

Endvidere betyder omlægningen af refusionssystemet, at kommunerne i 2016 vil modtage mere i bloktilskud fremfor i direkte statslig refusion. Da bloktilskuddet til kommunerne udbetales i 12-delsrater den første bankdag i hver måned, vil kommunerne få en likviditetsgevinst som følge deraf. Beløbet vil være større i de følgende år som følge af, at kompensationen via bloktilskuddet vil blive forøget med indfasningen af det nye refusionssystem.

Ovenstående indgik i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2016, hvor der blev indgået aftale mellem regeringen og KL d. 3. juli 2015. Kommunerne har ikke modtaget særskilt kompensation for likviditetstab afledt af lovændringen, jf. at likviditetsforskydninger som udgangspunkt ikke er omfattet af DUT-princippet.

Hvad skal vi gøre hvis der er fejl i de data der ligger til grund for STARs opgørelse af refusion og medfinansiering?

Hvis en kommune opdager en fejl i det data der ligger til grund for STARs opgørelse af refusion og medfinansiering skal kommunen

1. Rette fejlen hvis det drejer sig om fejl i kommunens egne data. Æn-dringen vil komme med i den næste refusionsopgørelse.

2. Rette henvendelse til STAR via postkassen refusionsreform@star.dk. hvis kommunen mener STAR benytter forkerte data, der er fejl i de data STAR benytter fra andre dataleverandører eller STAR regner forkert på de data de henter. I mailen skal der i emnefeltet skrives fejl i data eller beregning af finansieringsbeløbet.

Ad 2)

Disse henvendelser får højeste prioritet og en medarbejder fra STAR vil hurtigst mulig undersøge den påpegede fejl. En medarbejder tager kontakt til afsenderen så snart den påpegede fejl er undersøgt nærmere.

Undersøgelsen kan medføre, at 

a) der konstateres fejl i det benyttede data. Fejlen skal rettes hos kommunerne, hos a-kasserne eller hos Udbetaling Danmark. Ved kommende kørsel af refusion og medfinansiering rettes fejlen, også for tidligere måneder.

b) STARs beregning af refusion og medfinansiering er forkert.  Dette rettes hos STAR og ændringen kommer med ved næste kørsel.

c) STAR bruger forkerte data. STAR ændrer datatrækket til de rigtige data og ændringen kommer med ved næste kørsel.

d) STAR mener ikke der er fejl i data eller der benyttes forkert data eller beregningen af refusion og medfinansiering er forkert. Der indledes en dialog med kommunen om data og hvad uenigheden kan skyldes.

Ad d)

Hvis STAR, efter grundig dialog, fastholder, at der ikke er tale om fejl, og kommunen er enig, gøres der ikke yderligere.

Hvis kommunen fortsat vurderer, at STARs opgørelse af kommunens refusions- og medfinansieringsbeløb er forkert, kan kommunen klage til Beskæftigelsesministeriets departement.

Hvordan skal kommunerne kontere finansieringsbeløb for de enkelte måneder?

Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at der inden for ministeriets lovgivning alene er fastsat regler om periodisering i forhold til halvårsregnskabet og årsregnskabet, jf. afsnit 7.0 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. Der er således ikke fastsat regler om periodisering på månedsbasis.

Finansieringsbeløbet for januar 2016 kan således konteres i februar 2016-regnskabet. For så vidt angår finansieringsbeløbet for december 2016, er det både Beskæftigelsesministeriets og Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at dette skal konteres i årsregnskabet for 2016, selv om kommunen først får anvist beløbet den sidste bankdag i januar 2017 og evt. efter udløbet af kommunens supplementsperiode.

Social- og Indenrigsministeriet vil ved en kommende ændring af ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” præcisere, at der skal foretages en afslutningspostering i gammelt regnskabsår, hvis kommunens supplementsperiode er udløbet, inden anvisningen af finansieringsbeløbet for december måned finder sted.

 

 
Sidst opdateret 28. okt 2016

Har du spørgsmål?

Kvinde ved computer 

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

- Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
- Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
- Spørgsmål vedr. baggrundsdata
- Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
- Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
- Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden. Enten under reformen eller under de konkrete ordninger, ydelser m.m.

Til borgere

På borger.dk kan du finde oplysninger om reglerne på området.

Gå til borger.dk (nyt vindue)

Kontakt venligst din kommune, hvis du har brug for yderligere vejledning.