Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedsbalancen

Arbejdsmarkedsbalancen viser jobmulighederne fordelt på ca. 850 stillingsbetegnelser.

Den viser fx om der er gode eller mindre gode jobmuligheder for sygeplejersker, tømrere, it-medarbejdere mv. i hvert enkelt af de 8 regionale områder.

Se den aktuelle arbejdsmarkedsbalance (nyt vindue)

Arbejdsmarkedsbalancen er baseret på statistik om bl.a. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning samt  surveys med svar fra ca. 14.000 virksomheder om deres evt. rekrutteringsvanskeligheder.

Arbejdsmarkedsbalancen opdateres i januar og juli. Den viser situationen på arbejdsmarkedet for et halvår ad gangen. Den er ikke en vurdering af den fremtidige udvikling i efterspørgslen eller udbuddet i de enkelte fag. Den beskriver situationen, som den er her og nu.

Der er fem kategorier i arbejdsmarkedsbalancen.

Kategorier Definition
Omfattende mangel på arbejdskraft Stillinger med særligt udbredte rekrutteringsproblemer og meget lav ledighed. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode.
Mangel på arbejdskraft Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed. Der er mangel på arbejdskraft. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er rigtig gode.
Paradoksproblemer Stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed. For stillingerne gælder, at jobmulighederne er rigtig gode.
Gode jobmuligheder Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er gode.
Mindre gode jobmuligheder Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning. Der er overskud af arbejdskraft. For stillingerne gælder derfor, at jobmulighederne er mindre gode.

Metode

Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes ved at kombinere fulde registerdata over ledige tilmeldte i Jobindsats, beskæftigede og jobomsætning, med en virksomhedssurvey blandt virksomheder, der repræsenterer knap halvdelen af beskæftigelsen i Danmark.

Læs mere om metoden (pdf) (nyt vindue)

I surveyen er der svar fra ca. 14.000 virksomheder i hele landet om deres arbejdskraftbehov og evt. rekrutteringsvanskeligheder. Surveyen gennemføres hvert halve år og har typisk en svarprocent på ca. 75%.

Se rekrutteringsanalyser

Kvalitetssikring af Arbejdsmarkedsbalancen

STAR (dengang Arbejdsmarkedsstyrelsen) fik i 2009 gennemført to eksterne undersøgelser for at kvalitetssikre Arbejdsmarkedsbalancen.

Review af virksomhedssurvey

Der blev gennemført et review af surveyen om virksomhedernes rekrutteringssituation af SFI. Formålet var at sikre, at surveyens metode, herunder den statistiske metode, er så robust som muligt, hvorved usikkerheden i surveyen begrænses mest muligt.

Hovedkonklusionen vedrørende surveyen er, at indhold, form, omfang og sværhedsgrad i spørgeskemaet er passende, omend det anbefales at præcisere enkelte formuleringer i spørgeskema og vejledninger til spørgeskema.

Review af Arbejdsmarkedsbalancemodellen

Tilsvarende blev der gennemført et review af selve arbejdsmarkedsbalancemodellen. Undersøgelsen er gennemført af CEBR hos CBS. Formålet var at sikre, at modellen giver så retvisende billede af jobmulighederne på det danske arbejdsmarked som muligt.

Hovedkonklusionen er, at modellen generelt er et stort fremskridt i arbejdsmarkedsovervågningen i Danmark, når man sammenligner med de redskaber, der tidligere er anvendt. Det, at man anvender en formaliseret model, sikrer, at der fra halvår til halvår anvendes samme metode og samme objektive tilgang til at kategorisere stillingsbetegnelserne samt at et stort datamateriale ligger til grund for beslutningerne.

Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemførte de af SFI foreslåede præciseringer i spørgeskemaet vedrørende surveyen, men valgte ikke at foretage ændringer i Arbejdsmarkedsbalancemodellen.

Resultater af de to reviews og Arbejdsmarkedsstyrelsens opfølgende initiativer

Resultat af review af survey om virksomhedernes rekrutteringssituation (pdf) (nyt vindue)

Resultat af review af Arbejdsmarkedsbalancen (pdf) (nyt vindue)

Forskningsinstitutionernes rapporter

SFI: Review af Arbejdsmarkedsstyrelsens survey om rekruttering (pdf) (nyt vindue)

Pressemeddelelse fra SFI: Godt redskab afslører virksomheders mangel på arbejdskraft (nyt vindue)

CEBR analyserapport: Arbejdsmarkedsstyrelsens balancemodel for arbejdsmarkedet (pdf) (nyt vindue)

Et værktøj til at understøtte vejledning og styring af indsats i bl.a. jobcentre og a-kasser

Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte det daglige arbejde i jobcentrene, arbejdsløshedskasserne, hos andre aktører og i de regionale områder.

Arbejdsmarkedsbalancen kan bruges til at målrette vejledning om jobsøgning og de aktiveringstilbud, som jobcentrene giver til ledige.

Arbejdsmarkedsbalancen anvendes også som grundlag for styring af følgende ordninger:

  • Liste over tilskud til voksenlærlingeaftaler for beskæftigede
  • Positivliste over uddannelsesmuligheder (tilbud) for ledige
  • Opkvalificering i opsigelsesperioden for personer omfattet af reglerne vedr. større afskedigelser
  • Positivliste for opholds- og arbejdstilladelser til tredjelandsstatsborgere (ikke-EU/EØS-borgere)

Derudover kan arbejdsmarkedsbalancen bruges i den regionale overvågning af beskæftigelsessituationen og evt. ubalancer.

Sidst opdateret 17. jul 2017

Arbejdsmarkedsbalancen

Se jobmulighederne for 850 stillingsbetegnelser i hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsområder:

Gå til arbejdsmarkedsbalancen (nyt vindue)