Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Tilskud til tandpleje

Personer, som får ydelser på niveau med uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik, kan søge om tilskud til alle former for tandpleje.

Personer, som modtager ydelser svarende til kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik, kan søge om tilskud til alle former for tandpleje efter aktivlovens § 82 a.

For personer fra 18 år til og med 24 år ydes 100 pct. tilskud til tandpleje efter en årlig egenbetaling på 600 kr.

For personer, som er 25 år eller derover, ydes 65 pct. tilskud til tandpleje efter en årlig egenbetaling på 800 kr.

Ansøgeren

Ansøgeren skal modtage ydelser svarende til kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik.

Det gælder kontanthjælpsmodtagere, herunder modtagere af særlig hjælp efter lovens §§ 27 og 27 a, samt modtagere af revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse, som modtager den pågældende ydelse på kontanthjælpsniveau og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage kontanthjælp.

Forhåndsgodkendelse

Kommunen skal som udgangspunkt ikke godkende behandlingen inden den udføres. Der kan ydes tilskud til alle former for tandpleje.

Behandlingsforløb, som samlet medfører udgifter på mere end 10.000 kr., skal dog forhåndsgodkendes af kommunen, som skal vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Desuden skal kommunen forhåndsgodkende behandlingen, hvis ansøgeren ønsker at søge om hjælp efter aktivlovens § 82 til dækning af den del af udgiften, som eventuelt ikke dækkes af tilskuddet efter § 82 a eller af anden lovgivning.

Ansøgning og mere information

Ansøgning om tilskud til tandpleje sendes til kommunen, som træffer afgørelse efter aktivlovens § 82 a, herunder om ansøgeren er omfattet af den berettigede personkreds. Kommunen har pligt til at vejlede borgerne om deres rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning.

Kommunens afgørelse kan påklages til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har modtaget afgørelsen fra kommunen.

Sidst opdateret 31. aug 2015