Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Information om det særlige beskæftigelsestilskud

Generelt om beskæftigelsestilskuddet

Med indførelsen af det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem overtog kommunerne fra 2010 finansieringen af udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og aktiveringen af forsikrede ledige. Kommunerne kompenseres dels for denne finansieringsomlægning gennem statslig refusion af udgifterne og dels gennem et særligt beskæftigelsestilskud. Beskæftigelsestilskuddet består af et
grundtilskud og et merudgiftsbehov.

Efter § 23 a i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner svarer grundtilskuddet til den enkelte kommunes samlede tilskud i året 2 år før tilskudsåret opreguleret til tilskudsårets forventede pris- og lønniveau. Merudgiftsbehovet beregnes for kommunerne under et som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de skønnede/faktiske kommunale nettoudgifter
for tilskudsåret.

Udmelding af tilskuddet

Der udmeldes et foreløbig beskæftigelsestilskud året før (eksempelvis i 2009 for beskæftigelsestilskuddet i 2010) tilskudsåret, i selve tilskudsåret sker der en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og i året efter tilskudsåret opgøres og udmeldes det endelig beskæftigelsestilskud.

Beskæftigelsestilskuddet for 2010 og 2011 opgøres efter nogle særlige overgangsbestemmelser, jf. § 15 i lov nr. 482 af 12. juni 2009 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love.

Forsikringsordning

Foruden selve beskæftigelsestilskuddet er der, jf. § 23 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, etableret en forsikringsordning, som giver en særlig kompensation til kommuner, som har en ledighedsudvikling, som er mere end 5 procentpoint dårligere end udviklingen i landsdelen.

Sidst opdateret 17. nov 2014