Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsestilskud for 2011

Foreløbigt beskæftigelsestilskud for 2011

Der blev i juni 2010 udmeldt et foreløbigt beskæftigelsestilskud for 2011. Ved den foreløbige udmelding for 2011 var grundtilskuddet fastlagt som de beregnede udgifter i hver enkelt kommune for 2009, såfremt de i 2011 gældende finansieringsregler, havde været gældende. I forlængelse af ud-meldingen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2011 udarbejdede Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med KL nogle supplerende tabeller og et notat, der beskrev grundlaget for beregningen af grundtilskuddet.

Merudgiftsbehovet blev ved den foreløbige tilskudsudmelding fastlagt på baggrund af Beskæftigelsesministeriets samlede skøn over udgifterne på forslag til finanslov for 2011 og blev fordelt på kommunerne ud fra bruttoledigheden for dagpengemodtagere (ledige og aktiverede) i 2009.

Genberegning af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2011

Den ændring af refusionsreglerne på beskæftigelsesområdet, som indgik i de samlede aftaler om finansloven for 2011, havde betydning for kommunernes nettoudgifter og dermed for størrelsen af beskæftigelsestilskuddet i 2011. Det følger af vedtagelsen af loven om ændring af refusionssystemet mv., at der udbetales en foreløbig kompensation til kommunerne for de kommunale merudgifter som følge af refusionsomlægningen. Den foreløbige kompensation vedrører både DUT, det budgetgaranterede område og beskæftigelsestilskuddet.
Den foreløbige kompensation vedrørende beskæftigelsestilskuddet er opgjort ved en fornyet beregning af beskæftigelsestilskuddet for 2011, således som det ville have været beregnet, hvis de ændrede refusionsregler mv. havde været kendt ved den oprindelige beregning i sommeren 2010. Den foreløbige kompensation udgør forskellen mellem den oprindelige beregning og den fornyede beregning (jf. bemærkningerne til ændringsforslaget til L 71).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved brev den 16. marts 2011 udmeldt den foreløbige kompensation (se endvidere tabel 17). Beskæftigelsesministeriet har desuden udarbejdet et notat, der beskriver den fornyede beregning af beskæftigelsestilskuddet for 2011.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011

Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 blev udmeldt i juni 2011. På baggrund af Beskæftigelsesministeriets seneste udgiftsskøn på landsplan forventes beskæftigelsestilskuddet for 2011 at komme til at udgøre ca. 13,5 mia. kr., hvilket er ca. 2,1 mia. kr. mindre end det genberegnede foreløbige beskæftigelsestilskud for 2011 på ca. 15,5 mia. kr., som blev udmeldt i marts 2011.

Årsagen til den negative midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011 er, at der nu ”kun” forventes 107.000 ledige i 2011, mens det genberegnede foreløbige beskæftigelsestilskud var baseret på et nettoledighedsskøn på 135.000 ledige. Den negative midtvejsregulering er således udtryk for, at kommunerne vurderes af få færre udgifter til dagpenge og aktivering af de forsikrede ledige end oprindeligt forventet, hvorved merudgiftsbehovet reduceres.

Af nettoledighedsskønnet på 107.000 ledige i 2011 forventes 90.300 at være passive dagpengemodtagere. Til grund for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2011 ligger desuden en forventning om 2.100 uddannelsesydelsesmodtagere samt 39.100 aktive forsikrede ledige i 2011, heraf 20.775 ledige med aktive dagpenge (virksomhedspraktik samt vejledning og opkvalificering).

Merudgiftsbehovet er fordelt på landsdele på baggrund af deres andel af udviklingen i ledigheden fra 2009 til det rullende år fra 2. kvartal 2010 til og med 1. kvartal 2011. Indenfor landsdelen fordeles merudgiftsbehovet til kommunerne ud fra bruttoledigheden for dagpengemodtagere (inklusiv modtagere af uddannelsesydelse) i 2009.

Reglerne om og grundlaget for beregningen af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskud for 2011 fremgår af bekendtgørelse 801 af 28. juni 2011 om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2010, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2011 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2012.

 

Sidst opdateret 17. nov 2014