Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Beskæftigelsestilskud 2012

Foreløbigt beskæftigelsestilskud for 2012

Der er i juni 2011 udmeldt et foreløbigt beskæftigelsestilskud for 2012 på ca. 14,1 mia. kr. Det samlede beskæftigelsestilskud på landsplan svarer til Beskæftigelsesministeriets skøn over de kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i 2012 på finanslovforslaget for 2012. Dette skøn er bl.a. baseret på Finansministeriets konjunkturvurdering fra maj 2011 (Økonomiske redegørelse, maj 2011).

Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012 er baseret på nettoledighedsskønnet fra Økonomisk Redegørelse fra maj 2011 på 104.000 ledige, hvoraf 87.300 forventes at være passive dagpengemodtagere. Det bemærkes, at beskæftigelsestilskuddet dermed er baseret på udgiftsskøn opgjort eksklusiv konsekvenserne af aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som er indbudgetteret på forslag til finanslov for 2012, men endnu ikke udmøntet i lovgivning. Til grund for beregningen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012 ligger desuden en forventning om 2.610 uddannelsesydelsesmodtagere (på forslag til finanslov for 2012 er skønnet justeret til 2.100) samt 33.200 forsikrede ledige i aktivering, heraf ca. 17.800 ledige med aktive dagpenge (virksomhedspraktik samt vejledning og opkvalificering).

Ved den foreløbige udmelding for 2012 svarede grundtilskuddet til kommunernes samlede beskæftigelsestilskud i 2010 opregnet til 2012-pl niveau (ca. 7,6 mia. kr.) og korrigeret for de økonomiske konsekvenser af nye regler (i alt 6,2 mia. kr.). Det samlede grundtilskud for 2012 udgjorde herefter ca. 13,8 mio. kr.

De lov- og regelændringer, som indgår i beregningen af grundtilskuddet omfatter:

  • De økonomiske konsekvenser af at karensperioden for kommunal medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge er 8 uger i 2012 mod 18 uger i 2010.
  • Konsekvensen af, at driftsudgifterne til aktivering af forsikrede ledige ikke længere er omfattet af beskæftigelsestilskuddet, da disse udgifter med indførelsen af det fælles driftsloft nu er omfattet af budgetgarantien.
  • De økonomiske konsekvenser af de nye procentsatser for kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og den nye refusionsprocent for udgifterne til løntilskud.
  • De forventede kommunale nettoudgifter til uddannelsesydelse, der nu indgår i beskæftigelsestilskuddet.
  • Endelig er der foretaget en korrektion af grundtilskuddet som følge af en række øvrige lovændringer med mere begrænsede økonomiske konsekvenser i 2012, herunder blandt andet afkortningen af dagpengeperioden, nye regler for genoptjening af dagpenge, ændrede feriedagpengeregler, indførelsen af et prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse m.v..

Reglerne om og grundlaget for beregningen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012 fremgår af bekendtgørelse 801 af 28. juni 2011 om efterregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud for 2010, midtvejsregulering af det kommunale beskæftigelsestilskud samt opgørelsen af den særlige tilskudsordning for 2011 og opgørelsen af det foreløbige kommunale beskæftigelsestilskud for 2012.

Beskæftigelsesministeriets samlede skøn over udgifterne på forslag til finanslov for 2012 udgør ca. 14,1 mia. kr. og merudgiftsbehovet blev på den baggrund beregnet til knap 0,3 mia. kr. Merudgiftsbehovet er fordelt på kommunerne ud fra bruttoledigheden for dagpengemodtagere (inklusiv modtagere af uddannelsesydelse) i 2010.

Korrektion af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012

Beskæftigelsesministeriet konstaterede i august 2011 en fejl i beregningen af det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2012. Det har derfor været nødvendigt at foretage en korrigeret beregning af beskæftigelsestilskuddet for 2012. Den korrigerede beregning fremgår af korrektionstabellen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som findes under dokumenter.

Fejlen vedrører ikke det samlede beskæftigelsestilskuds størrelse, men derimod fordelingen mellem grundtilskud og merudgiftsbehov og som følge heraf også fordelingen mellem kommunerne.

Efter korrektionen udgør det samlede grundtilskud for 2012 ca. 13,6 mia. kr. og merudgiftsbehovet for 2012 er herefter beregnet til ca. 0,5 mia. kr.

Sidst opdateret 17. nov 2014