Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

5.58.80 Revalidering

Denne funktion beskriver udgifter til revalidering

Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning at refusionssatserne for forsørgelsesudgifterne fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53.

Fra og med 1. januar 2016 har det ikke betydning for refusionssatsen, om der er tale om forsørgelse i aktive eller passive perioder, og forsørgelsesudgiften registreres derfor samlet.

Tilbage- og efterbetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering, og ikke på en særskilt tilbage- eller efterbetalingsgruppering.

På denne funktion registreres desuden udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse, jf. kapitel 14 og 15 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Endvidere registreres på denne funktion lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer i fleksjob efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

Tilsvarende registreres på denne funktion lønudgifter til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6 og 8, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til disse personer efter § 63, jf. § 64, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende funktion.

Det bemærkes, at udgifter til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 011, funktion 5.57.73. Afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til kontanthjælp og engangshjælp efter § 25 a i lov om aktiv socialpolitik til personer under forrevalidering registreres særskilt på gruppering 14 og 15, funktion 5.57.75.

Registrering af udgifterne og den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. tidligere § 119, stk. 1, nu § 118, og uddannelsesaktiviteter efter § 12, jf. § 100, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik, registreres fra 1. januar 2011 på funktion 5.68.90.

Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse efter § 87 registreres på funktion 5.38.58, og at udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud efter § 88 registreres på funktion 5.38.59.

Det bemærkes endvidere, at udgifter til integrationsydelse under revalidering registreres på funktion 5.46.61.

 

  
5.58.80 Gældende konteringsregler 
  
5.58.80 Orientering om ændringer

Sidst opdateret 20. nov 2017