Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Data om uddannelsesydelse

Flere kommuner har efterspurgt data om antallet af modtagere af uddannelsesydelse til brug for opgørelsen af antal helårspersoner i forhold til rådighedsbeløbet og opgørelsen af den samlede ledighed, som ligger til grund for fordelingen af merudgiftsbehovet i forbindelse med beskæftigelsestilskuddet. For at imødekomme denne efterspørgsel vil Arbejdsmarkedsstyrelsen, sådan som det også fremgår af bilag 1 til vejledning nr. 9165 af 18. maj 2011 om kommunernes opgørelse af administrations- og driftsudgifter ved aktivering, fremover offentliggøre et excelark, som viser en kommunefordelt opgørelse af årets (til dato) aktivitet i helårspersoner. Arket opdateres hver måned.

Antal helårspersoner 2011

Excelark med kommunefordelt oversigt over antal helårspersoner

Antallet af helårspersoner beregnes på basis af E-indkomstregistrets oplysninger om a-kassernes udbetaling af uddannelsesydelse. Aktiviteten i hver kommune er opgjort ved at dividere den samlede udgift, der henregnes til kommunen, med den maksimale dagpengesats i 2011 på 199.160 kr. pr. helårsperson. I tabellen er aktiviteten afrundet til én decimal. Det er den lediges bopælskommune ved kursets start (den første udbetaling af uddannelsesydelse), der er afgørende for, hvilken kommune, der tilskrives udgiften og dermed aktiviteten. Ved forløb, der strækker sig hen over et månedsskifte, ajourføres kommunetilhørsforholdet på baggrund af oplysninger om bopælskommunen den første i den ”nye” måned.

Sidst opdateret 17. nov 2014