Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vejledning til sagsbehandlere om EØS-arbejdsløshedsforsikring

A-kasserne har særlige opgaver i forbindelse med EØS-arbejdsløshedsforsikring.

Borgere, der er medlem af en dansk a-kasse og som søger job i et andet EU/EØS-land i op til 3 måneder, skal altid have udbetalt arbejdsløshedsdagpenge af den danske a-kasse. A-kassen udsteder et dokument PDU 2 til det ledige medlem.

En helt ledig selvstændig erhvervsdrivende grænsearbejder, som bor i en EU-medlemsstat, hvor der ikke findes et arbejdsløshedsforsikringssystem for selvstændige erhvervsdrivende, kan modtage dagpenge fra sin danske a-kasse under visse betingelser. Det fremgår af artikel 65a som tillæg til forordning nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Artikel 65a blev indført 1. juni 2012 med forordning nr. 465/2012.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 465/2012 (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udsteder dokument PD U1 til ikke-forsikrede EU/EØS-borgere efter endt arbejde i Danmark, og a-kassen udsteder til tidligere forsikrede.

Bilagsliste til klage- og dispensationssager

A-kasserne skal bruge bilagslisten i EØS-klagesager og dispensationssager, der sendes til styrelsen. Bilagslisten skal altid udfyldes. Husk at sætte flueben ved alle punkter. Bilagslisten skal vedlægges den e-mail, som a-kassen sender til STAR via den sikre elektroniske sagsudveksling til star@star.dk.

A-kasserne kan downloade bilagslisten til deres eget sagsbehandlingssystem ved at højreklikke på bilagslisten og herefter trykke på 'gem destination som'.

Download bilagslisten til klage- og dispensationssager (pdf) (nyt vindue)

Dagpenge til grænsegængere

Når a-kassen har udbetalt dagpenge til en helt ledig grænsegænger, skal a-kassen underrette STAR med et dokument SED U020. Oplysningerne danner grundlag for den mellemstatslige refusion, som STAR skal foretage overfor seneste arbejdsland. Refusion sker efter artikel 65, stk. 6-7, i forordning nr. 883/2004. Der skal dog ikke ske underretning til STAR på SED U020, hvis seneste arbejdsland er Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, da der mellem de nordiske lande er givet afkald på den mellemstatslige refusion.

Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 1456 af 16. december 2014 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Download blanket SED U020 (Word) (nyt vindue)

Nordisk samarbejde

1. maj 2014 trådte ny Nordisk Konvention om social sikring i kraft. Konventionen medfører bl.a., at tredjelandsstatsborgere kan medregne arbejds- og forsikringsperioder mellem Danmark og de andre nordiske lande med et dokument PD U1.

Sager ved EU-Domstolen

Den 11. april 2013 afsagde EU-Domstolen dom i sag C-443/11 Jeltes m.fl. Sagen tager stilling til spørgsmålet om Miethe-dommens anvendelse under forordning 883/04.

Udfaldet af Jeltes-dommen er i overensstemmelse med den danske fortolkning af artikel 65 i forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og som er nærmere beskrevet i EØS-vejledningen til a-kasserne:

Læs EØS-vejledningen til a-kasserne hos retsinformation.dk (nyt vindue)

Artikel 65 medfører, at helt ledige grænsearbejdere altid skal være omfattet af bopælslandets regler, uanset hvilken tilknytning de har til seneste arbejdsland. Det betyder, at helt ledige grænsearbejdere med bopæl uden for Danmarks grænser ikke kan modtage danske dagpenge. Derimod kan de som et supplerende skridt til deres primære arbejdssøgning i bopælslandet tilmelde sig det danske jobcenter.

Se dom i sag C-443/11 Jeltes m. fl. (nyt vindue)

Elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI)

EESSI er et it-system, som Europa-Kommissionen er ansvarlig for. Systemet skal hjælpe socialsikringsmyndigheder i hele EU med at udveksle oplysninger hurtigere og mere sikkert i overensstemmelse med EU-reglerne om koordinering af den sociale sikring.

De nationale myndigheder vil varetage al kommunikation om grænseoverskridende socialsikringsspørgsmål ved hjælp af strukturerede elektroniske dokumenter, som sendes via EESSI til rette modtagere i andre EU-lande.

EESSI er forsat under opbygning og forventes at være klar til ibrugtagning senest august 2018.

En kontaktliste (Master Directory) over nationale myndigheder hjælper de sociale sikringsmedarbejdere med at finde de rette modtagere i andre EU-lande.

Gå til Master Directory (EUs adressebog på nationale myndigheder) (nyt vindue)

Sidst opdateret 19. jan 2016