Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse sikrer de mennesker, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge, et forsørgelsesgrundlag (ordningen er under udfasning).

Hensigten med ydelsen er bl.a. at indfase den 2-årige dagpengeperiode gradvis, således at den er fuldt indfaset i 2. halvår af 2016. Herefter kan man ikke længere overgå til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 

Det er arbejdsløshedskasserne, som udbetaler ydelsen og reglerne er i vid udstrækning de samme, som gælder for arbejdsløshedsdagpenge.

Hvem kan få midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Man kan få midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis man er fuldtidsforsikret medlem af en arbejdsløshedskasse, og

 • opbruger retten til dagpenge fra den 6. januar 2014 til og med den 3. juli 2016, eller
 • opbruger retten til uddannelse og særlig uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, fra den 30. december 2013 til og med den 5. januar 2015

Størrelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Satsen for midlertidig arbejdsmarkedsydelse er:
 • 2.445 kr. pr. uge for ikke-forsørgere. Det svarer til 60 pct. af højeste dagpenge
 • 3.260 kr. pr. uge for forsørgere. Det svarer til. 80 pct. af højeste dagpenge

At være forsørger betyder, at man har privatretlig forsørgelsespligt over for et barn efter lov om børns forsørgelse.

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse opgøres pr. uge og udbetaling sker bagud for 4 henholdsvis 5 uger på samme måde, som det sker for arbejdsløshedsdagpenge.

Hvor længe kan man få midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Mulighederne for at få midlertidig arbejdsmarkedsydelse afhænger af, hvor længe man har modtaget arbejdsløshedsdagpenge og eventuelt har haft ret til særlig uddannelsesydelse. Den samlede ydelsesperiode udgøres således af:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Særlig uddannelsesydelse
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Den samlede ydelsesperiode kan højest udgøre:

 • 4 år for personer, der har opbrugt den 2-årige dagpengeret senest den 30. december 2012
 • 3 ¾ år for personer, der har opbrugt den 2-årige dagpengeret i perioden 31. december 2012 til og med den 30. juni 2013
 • 3 ½ år for personer, der har opbrugt den 2-årige dagpengeret i perioden 1. juli 2013 til og med den 5. januar 2014
 • 3 ¼ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i perioden 6. januar 2014 til og med den 6. juli 2014
 • 3 år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i perioden 7. juli 2014 til og med den 4. januar 2015
 • 2 ¾ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i perioden den 5. januar 2015 til og med den 5. juli 2015
 • 2 ½ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i perioden den 6. juli 2015 til og med den 3. januar 2016
 • 2 ¼ år for personer, der opbruger den 2-årige dagpengeret i perioden 4. januar 2016 til og med den 3. juli 2016

Læs mere om arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere om uddannelsesordning og særlig uddannelsesydelse

Indsatsen for ledige, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Ledige, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, har senest efter en måned ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats i form af privat løntilskud, offentligt løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob og/eller jobrotation. Tilbud og jobrotation kan ikke række ud over det tidspunkt, hvortil man er berettiget til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den samlede varighed skal være på mindst 13 sammenhængende uger og det gennemsnitlige ugentlige timetal skal være mindst 20 timer.

Hvis man har almindeligt arbejde i mindst 20 timer om ugen, bortfalder pligten til tilbud og jobrotation.

Særligt om virksomhedspraktik

Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan komme i virksomhedspraktik efter de gældende regler.

Den ugentlige arbejdstid i virksomhedspraktik skal have et omfang, der mindst udgør 20 timer om ugen. 

Virksomhedspraktik kan højst vare 4 uger.

Læs mere om virksomhedspraktik

Særligt om nyttejob

Modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse kan få nytteindsats efter de regler, der gælder for jobparate kontanthjælpsmodtagere. 

Nyttejob skal udgøre 20 timer om ugen.

Læs mere om nyttejob

Særligt om løntilskud

Der er et par enkelte undtagelser fra de almindelige regler, som er værd at være opmærksom på:

 • Offentligt løntilskud kan højst vare 13 uger. De 13 uger skal være sammenhængende
 • Man kan godt blive ansat med løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ansat med løntilskud, såfremt det sker i umiddelbar forlængelse af dagpengeperiodens ophør. Man kan dog samlet set max. være ansat med løntilskud i samme virksomhed i 6. måneder. (4 måneder hvis det er en offentlig virksomhed)

Læs mere om job med løntilskud

Særligt om andre tilbud, herunder uddannelse

Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse (dvs. som ikke har været anvendt i de seneste 5 år) har ret til 8 ugers uddannelse efter afslutning af ret og pligt tilbuddet. Retten til disse tilbud indtræder efter, at disse personer har fået deres ret og pligt tilbud eller jobrotation. Valget af uddannelse aftales med jobcenteret.

Ledige uden en ungdomsuddannelse skal læse-, skrive- og regnetestes. Hvis de har behov for det, har de ret til læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus.  Et kursus kan træde i stedet for tilbud og jobrotation.

Til sagsbehandlere

Du kan stille spørgsmål om lovgivning og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring. Spørgsmål om indsatsen skal dog stilles til STAR.

Gå til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings hjemmeside (nyt vindue)

Til borgere

Hvis du er dagpengemodtager, overgår du automatisk til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Du behøver altså ikke ansøge om det.

Hvis du modtager den særlige uddannelsesydelse efter lov om uddannelsesordning for ledige, skal du ansøge om at overgå til midlertidig arbejdsmarkedsydelse.  Du skal senest være tilmeldt jobcenteret som arbejdssøgende på ansøgningstidspunktet.

Du kan altid henvende dig hos din a-kasse, hvis du har spørgsmål om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Se liste over a-kasser i Danmark

Det er din a-kasse, som træffer afgørelse om din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Du kan klage over a-kassens afgørelser til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA). Du skal klage inden for 4 uger efter afgørelsen.

Gå til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikrings hjemmeside (nyt vindue)

Det er din kommune, der træffer afgørelse om indsatsen. Du kan klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen.

Hvis du vil klage over sagsbehandlingen og sagsbehandlingstiden, kan du klage til borgmesteren, der er den øverste ansvarlige for kommunens administration.

Find din kommune på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 13. jan 2017