Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar vedrørende tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne.

Hvordan skal kommunen vurdere, om en selvstændigt erhvervsdrivende har ret til tilskud på grund af nedsat erhvervsevne?

Når kommunen skal vurdere, om en person har ret til tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, skal kommunen følge nedenstående metode.

A. Rehabiliteringsplanens forberedende del og forelæggelse for rehabiliteringsteamet

Kommunen skal sammen med den selvstændige udfylde rehabiliteringsplanens forberedende del, hvor følgende skal klarlægges:

1. Driver personen selvstændig virksomhed efter §§ 2-3 i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed?

2. Opfylder den selvstændige betingelserne for at modtage tilskud?

Kommunen skal herunder undersøge om den selvstændige

  1. har en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed,
  2. udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
  3. driver virksomheden som hovedbeskæftigelse her i landet i hele tilskudsperioden,
  4. er under folkepensionsalderen,
  5. har drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder, og
  6. ikke modtager førtidspension, støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik, delpension, efterløn eller fleksydelse.

Til brug for vurderingen af, om den selvstændige opfylder kravet om hovedbeskæftigelse og beskæftigelseskravet, kan der være brug for at indhente regnskaber eller andre oplysninger om omsætningen i virksomheden.

Rehabiliteringsteamet indstiller på baggrund af rehabiliteringsteamets forberedende del og mødet med den selvstændige, om pågældende opfylder betingelserne i § 70 g for støtte i form af tilskud.

Kommunen skal træffe afgørelse om at give tilskud til en selvstændigt erhvervsdrivende efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Kommunen skal på baggrund af rehabiliteringsplanens forberedende del umiddelbart kunne vurdere, om personen opfylder betingelserne for at modtage tilskud.

Kommunen skal træffe afgørelse om, at den selvstændige er omfattet af ordningen, selv om det ved den efterfølgende beregning af tilskuddet viser sig, at tilskuddets størrelse er meget lille eller 0 kr. Da tilskuddet reguleres én gang om året, vil den selvstændige et efterfølgende år eventuelt kunne få beregnet et større tilskud.

B. Beregning af tilskuddet

Hvis kommunen efter forelæggelsen for rehabiliteringsteamet træffer afgørelse om, at en selvstændig har ret til tilskud på grund af nedsat arbejdsevne, skal kommunen beregne størrelsen af tilskuddet.

Tilskuddet udgør et grundbeløb på 129.286 kr. pr. år (2014), som nedsættes med 30 procent af en beregnet årsindtægt i virksomheden og af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Kommunen skal beregne tilskuddet én gang om året.

Den selvstændige skal som udgangspunkt give oplysninger om virksomhedens årsindtægt på et skema, som er udarbejdet af kommunen, og som er attesteret af en revisor.

Hvis den selvstændige driver en enkeltmandsvirksomhed, kan pågældende dog vælge at få beregnet årsindtægten på grundlag af årsopgørelser. Den selvstændige skal oplyse årsindtægten på kommunens skema, men der kræves ikke revisorattestation.

C. Kommunens opfølgning

Kommunen giver den selvstændige ret til tilskud i fem år.

Efter 2½ år skal kommunen følge op på, om der er sket ændringer i den selvstændiges forhold. Det skal ske ved en personlig samtale og skal indeholde kommunens vurdering af, om den selvstændige fortsat opfylder betingelserne for at modtage tilskud.

Inden udløbet af den femårige tilskudsperiode skal kommunen træffe afgørelse, om den selvstændige kan tilkendes en ny tilskudsperiode på fem år eller om tilskuddet skal ophøre. Kommunen skal derfor udarbejde en status efter 4½ år med tilskud og i den forbindelse vurdere, om den selvstændige kan tilkendes nye fem år med tilskud.

Sidst opdateret 8. jul 2014