Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Love og regler om barselsdagpenge, sygedagpenge, forsikringsordninger for sygedagpenge

Her kan du finde links til de relevante love og regler om barselsdagpenge, sygedagpenge og forsikringsordninger for sygedagpenge.

Barselsdagpenge

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven): LBK nr. 571 af 29/04/2015

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge: BEK nr. 1511 af 8/12/2016

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende: BEK nr 1110 af 26/11/2012

Bekendtgørelse om digital kommunikation via Nemrefusion: BEK nr 1014 af 15/08/2013

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven: BEK nr. 1348 af 30/11/2015

Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende: LOV nr. 115 af 09/02/2016

Vejledninger om barselsdagpenge

Skrivelse om ændring af vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel: SKR nr. 10284 af 16/12/2016

Skrivelse om fastsættelse af forventet fødselstidspunkt ved udbetaling af barseldagpenge i 4 uger før forventet fødsel: SKR nr 9872 af 06/09/2007

Orientering om ændringer og præciseringer i barselsreglerne: CIS nr 9635 af 29/06/2009

Vejledning om EF-reglerne om social sikring – Del V Barselsdagpenge: VEJ nr 9254 af 31/05/2010

Sygedagpenge

Lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven): LBK nr. 1032 af 23/06/2016

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.: BEK nr. 1510 af 8/12/2016

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven): LBK nr. 1052 af 08/09/2015

Vejledninger om sygedagpenge

Vejledning om sygedagpenge: VEJ nr 9300 af 25/06/2008

Vejledning om sygedagpenge og forlængelse: VEJ nr. 9691 af 01/07/2016 

Vejledning om vurdering af uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager og sager om jobafklaringsforløb: VEJ nr 9661 af 28. juni 2016

Vejledning om beregning for sygedagpenge: VEJ nr. 10921 af 16/12/2016

Forsikringsordningerne for sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere: BEK nr. 1186 af 27/09/2016

Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende: BEK nr. 1522 af 08/12/2016

Vejledning om sygedagpengeforsikringerne i sygedagpengelovens §§ 45 og 55: VEJ nr. 10292 af 16/12/2016

Sidst opdateret 19. dec 2016

Om love (LOV)

Love vedtages af Folketinget og indeholder formålsbeskrivelse og de helt grundlæggende bestemmelser inden for området.

Om lovbekendtgørelser (LBK)

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af den gældende lov og samtlige ændringslove, der er kommet til sidenhen. Det er en praktisk foranstaltning, der letter det daglige arbejde og skaber overblik, da man ikke behøver at sammenholde loven med de senere ændringslove.

Om bekendtgørelser (BEK)

Bekendtgørelser er administrativt udstedte forskrifter, hvor man udstikker de mere detaljerede, praktiske retningslinjer, således at de stemmer overens med lovens intentioner. Borgerne har pligt til at kende bekendtgørelsernes indhold.

Om vejledninger (VEJ)

Vejledninger er underordnede administrative forskrifter, der er et redskab for de offentligt ansatte til fortolkning af en hel lov eller bekendtgørelse.