Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forsikringsordningerne for sygedagpenge

Der er to typer forsikringsordninger for sygedagpenge - en forsikring for selvstændige erhvervsdrivende og en forsikring for private arbejdsgivere - som begge administreres af Udbetaling Danmark.

Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende kan tegne en forsikring, som sikrer sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode.

Der kan tegnes forsikring med ret til sygedagpenge fra enten 1. eller 3. sygedag.

Præmiebeløbene for forsikringen er fastsat i bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Det er opholdskommunen, der træffer afgørelse om sygedagpenge. Sygefravær skal anmeldes til kommunen via den digitale løsning NemRefusion.

Læs om anmeldelse via NemRefusion hos virk.dk (nyt vindue).

Sygdom skal anmeldes senest 1 uge efter 1. eller 3. fraværsdag. Ved senere anmeldelse udbetales sygedagpenge først fra kommunens modtagelse af anmeldelsen.

Forsikring for private arbejdsgivere

Som mindre privat arbejdsgiver kan man tegne en forsikring, som giver ret til refusion fra kommunen for de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden) af en sygeperiode. Det er en betingelse, at den samlede lønudgift i det foregående år ikke overstiger 1.750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge.

Beløbsgrænsen for en privat arbejdsgivers samlede lønudgift for at kunne optages i forsikringen samt præmiebeløbene er fastsat i bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende.

Det er den sygemeldte lønmodtagers opholdskommune, der træffer afgørelse om sygedagpenge. Arbejdsgiveren skal anmelde sygefraværet og søge om refusion for sygedagpenge via den digitale løsning NemRefusion.

Læs om anmeldelse og anmodning om refusion via NemRefusion hos virk.dk (nyt vindue).

Hvornår skal arbejdsgiver anmelde og søge om refusion for en medarbejders sygefravær

En arbejdsgiver, der udbetaler løn eller sygedagpenge under lønmodtagerens sygefravær, skal kun anmelde sygefraværet, hvis det strækker sig ud over arbejdsgiverperioden. Fraværet skal anmeldes senest 5 uger efter første fraværsdag i de tilfælde, hvor der udbetales løn. Hvis der udbetales sygedagpenge fra arbejdsgiveren, skal fraværet anmeldes senest en uge efter ophør af sygedagpengeudbetalingen.

En arbejdsgiver, der har tegnet en forsikring og derfor er berettiget til refusion i arbejdsgiverperioden skal anmode om refusion hos kommunen via den digitale løsning Nemrefusion. Hvis sygefraværet er anmeldt senest 5 uger efter første fraværsdag, har arbejdsgiveren ret til refusion for et tidsrum, der ligger 3 måneder forud for refusionsansøgningen.

Det samme er tilfældet, hvis arbejdsgiveren ikke har pligt til at anmelde fraværet, fordi det er afsluttet inden for arbejdsgiverperioden. Hvis en arbejdsgiver, der er forpligtet til at anmelde ikke overholder tidsfristen på 5 uger, kan der alene ydes refusion fra det tidspunkt, hvor der er søgt om refusion.

Administration af forsikringsordningerne

Det er Udbetaling Danmark, som administrerer forsikringsordningerne for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere. Hvis du ønsker at tilmelde dig en forsikringsordning, ændre en forsikring eller melde dig ud, skal du således kontakte Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark kan vejlede dig om forsikringsordningerne for sygedagpenge.

Sidst opdateret 19. dec 2016