Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Voksenlærling (regler gældende pr. 1. august 2020)

En typisk voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og praktikperioder.

Arbejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med voksne i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller lov om maritime uddannelser, har når betingelserne herfor er opfyldt, ret til tilskud til den løn, som de betaler til personen i praktikperioden. – når de øvrige betingelser er opfyldt.

Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Der iværksættes forsøg med voksenlærlingeordningen, som bl.a. udvider målgruppen, som arbejdsgiver kan få tilskud til og suspenderer positivlisten for voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelses, i forsøgsperioden, som løber fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021.

I voksenlærlingeordningen er der overordnet fire målgrupper:

 • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse
 • Ledige faglærte (som ikke har en forældet uddannelse) med mere end 3 måneders ledighed (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021)
  Beskæftigede ufaglærte
 • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse (midlertidigt forsøg frem til 31. december 2021).

Arbejdsgiveren kan kun få tilskud til lønnen i praktikperioden. Udbetaling af tilskud kræver, at arbejdsgiver ansætter personen (som voksenlærling) og udbetaler voksenløn i praktikperioden.

Forsøgsbestemmelse om voksenlærlingeordningen, som gælder fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021, herunder den udvidede målgruppe, får virkning for både nye uddannelsesaftaler, som påbegyndes fra den 1. august 2020, og for allerede påbegyndte uddannelsesaftaler, hvor der endnu ikke er bevilget voksenlærlingetilskud, men hvor arbejdsgiveren nu efter forsøgsbestemmelsen vil opfylde betingelserne for voksenlærlingetilskud. Bevilling af voksenlærlingetilskud vil dog alene ske fremadrettet, fra det tidspunkt arbejdsgiver ansøger.

For at få tilskud skal uddannelsesaftalen indgås med en voksenlærling, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, og som ved påbegyndelsen af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om, er omfattet af ordningens målgrupper (se nedenfor).

Ordningens målgrupper er ledige personer omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 6, nr. 1-8, nr. 9, som modtager ledighedsydelse, nr. 10 eller 11, eller er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller er ledig selvforsørgende. Det vil sige, at den tilskudsberettigede personkreds er:

 • dagpengemodtagere,
 • jobparate kontanthjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet,
 • aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet,
 • uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet,
 • aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, herunder også overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet,
 • sygedagpengemodtagere,
 • personer i jobafklaringsforløb,
 • personer i ressourceforløb,
 • fleksjobvisiterede som modtager ledighedsydelse,
 • revalidender,
 • førtidspensionister,
 • ledig selvforsørgende og
 • personer omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Der kan gives tilskud til arbejdsgivere, der har indgået en uddannelsesaftale med en person der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, som ved påbegyndelsen af det aktuelle uddannelsesforløb der indgås uddannelsesaftale er omfattet af lovens målgrupper.

Det er en betingelse, at personen ikke har været ordinært ansat hos arbejdsgiveren inden for de seneste 6 måneder. Undtaget herfra er, hvis personen samtidig har modtaget offentlige forsørgelsesydelser efter lovgivning på Beskæftigelsesministeriets område eller har været i ansættelse med løntilskud (efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. eller integrationsloven).

Arbejdsgiver kan også få tilskud til en person, der kommer fra beskæftigelse, hvor uddannelsesaftale indgås med en person, der ved uddannelsesaftalens påbegyndelse er fyldt 25 år, og som ved påbegyndelsen af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om, ikke have en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervsrettet uddannelse (ufaglærte) eller personer der har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed kan sidestilles med eller overstiger en erhvervs uddannelse (faglært), når uddannelsen ikke har været anvendt i de seneste 5 år.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, vil fra den 1. august 2020 og frem til 31. december 2021 ikke være omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (positivliste). Positivlisten suspenderes i perioden fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021, og beskæftigede, der har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, vil i perioden ikke være begrænset af positivlisten.

Alderskravet i voksenlærlingeordningen - på 25 år - regnes fra uddannelsesaftalens påbegyndelse. Ledighedskriteriet og elevens højst fuldførte uddannelse skal vurderes fra påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb der indgås uddannelsesaftale om.

Uddannelsesaftalens påbegyndelse, referere, i denne sammenhæng, til det tidspunkt, hvor eleven starter i elevforholdet hos arbejdsgiveren. Og tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb, regnes, i denne sammenhæng, fra uddannelsesaftalens påbegyndelse. Har eleven forud for uddannelsesaftalens påbegyndelse afsluttet et eller flere uddannelsesforløb, anses det eller de tidligere afsluttede forløb som en del af det aktuelle uddannelsesforløb, hvis der ikke er gået mere end 6 måneder mellem henholdsvis afslutning og opstart på de enkelte uddannelsesforløb. I disse tilfælde regnes tidspunktet for det aktuelle uddannelsesforløb, fra begyndelsen af det eller de tidligere afsluttede uddannelsesforløb. Det er nærmere beskrevet i vejledningen til voksenlærlingeordningen – se link nedenfor.

Afgørelse om tilskud træffes af elevens opholdskommune.

Det er en betingelse for tilskud, at eleven under de praktikophold som uddannelsesaftalen omfatter, er sikret en ved overenskomst fastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Hvis der inden for faget ikke findes sådanne overenskomster, skal lønnen mindst svare til, hvad der gælder inden for beslægtede overenskomstområder.

Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode. Der kan ikke ydes tilskud til en arbejdsgiver, der i praktikperioden modtager anden offentlig støtte til eleven – det gælder dog ikke bonus for eleven efter lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Tilskud til ledige ufaglærte, ledige faglærte med forældet uddannelse og faglærte ledige med 3 måneders forudgående ledighed, kan gives fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i hele uddannelsesforløbet, der er indgået uddannelsesaftale om. Tilskuddet udgør 45 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgiveren inden for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Tilskud til ufaglærte personer og faglærte personer med en forældet uddannelse, der kommer fra beskæftigelse, kan gives fra uddannelsesaftalens påbegyndelse og i op til de første 2 år af det uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Tilskud udgør 30 kr. pr. time i praktikperioden hos arbejdsgiveren inden for normal overenskomstmæssig arbejdstid.

Tilskud til voksenlærlinge ydes inden for EU`s de minimis-støtte-ordning. Det betyder, at der er et loft over det beløb, jobcenteret kan bevillige i støtte til den enkelte virksomhed over en periode på tre regnskabsår. Støtteloftet er som udgangspunkt EUR 200.000 (ca. 1,5 mio. kr.). Der gælder andre regler og tærskler inden for transport, landbrug og fiskeri.

Det er virksomheden eget ansvar at holde styr på, hvor meget de minimis støtte, den tidligere har modtaget. I forbindelse med ansøgning om voksenlærlingetilskud skal virksomhederne udfylde en de minimis erklæring eller en tro og love erklæring, som fremgår af ansøgningsblanketten.

Spørgsmål om de minimis forordningen kan rettes til Erhvervsministeriet.

Målgruppe og tilskud

 • Ledige ufaglærte og ledige faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
 • Ledige faglært med mere end 3 måneders ledighed. Tilskud er 45 kr. i timen i hele uddannelsesperioden.
 • Beskæftigede ufaglærte. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.
 • Beskæftigede faglærte med forældet uddannelse. Tilskud er 30 kr. i timen i op til 2 år.

Skema over reglerne for voksenlærlingeordningen (pdf) (nyt vindue)

Liste over uddannelser pr. 1-7-2019 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue).

Liste over uddannelser pr. 1-1-2020 inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (pdf) (nyt vindue).

Spørgsmål og svar til voksenlærlingeordningen

Lov nr. 548 af 07/05/2019 om en aktiv beskæftigelsesindsats

Vejledning nr. 9018 af 15/01/2020 om voksenlærlingeordningen

Startvejledning nr. 9561 om de nye opkvalificeringsmuligheder (nyt vindue)

Ledighedsperioden

I forbindelse med ansættelse som voksenlærling og kravende om forudgående perioder med visse offentlige forsørgelsesydelser opgøres perioderne forskelligt for de forskellige målgrupper. De opgøres på følgende måde:

 • Ledighedsperioden for dagpengemodtagere opgøres som sammenlagt ledighed.
 • For personer omfattet af visse målgrupper i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 1, nr. 2-5, 8-10 og 12 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats), medregnes en sammenhængende periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, integrationsydelse, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt i periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, revalideringsydelse, ledighedsydelse, har været i tilbud om ansættelse med løntilskud efter kapital 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller har været ledig selvforsørgende (målgruppe i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats). Dette omfatter også ledige selvforsørgende – omfattet af voksenlærlingeordningen, der ikke er omfattet af målgruppen ledig selvforsørgende i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • For personer der modtager sygedagpenge, medregnes sammenlagt periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge udbetalt i en periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, eller har været i tilbud om ansættelse mede løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • For personer der er i jobafklaringsforløb, medregnes sammenlagt periode, hvor personen har modtaget arbejdsløshedsdagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt i en periode, hvor personen ikke var i job eller drev selvstændig virksomhed, eller har været i tilbud om ansættelse mede løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
 • For personer omfattet af integrationslovens programmer, i forbindelse med ansættelse som voksenlærling, medregnes en sammenhængende periode, hvor personen i perioden har modtaget overgangsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller integrationsydelse og har været omfattet af et af integrationslovens programmer eller integrationsprogrammet.
 • Perioder med SU medregnes ikke i ledighedsperioden.
 • Afhængig af personens højst fuldførte uddannelse vil tilskuddet til virksomheden bl.a. afhænge.af personens ledighedsperiode ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om.

Hvilke fag og uddannelser kan der ydes tilskud til?

For voksenlærlinge, der kommer fra ledighed, kan der gives tilskud til alle erhvervsuddannelser og maritime uddannelser, hvis kriterierne er opfyldte. Der kan dog ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Voksenlærlinge, der kommer fra beskæftigelse, vil fra den 1. august 2020 og frem til 31. december 2021 ikke være omfattet af kravet om, at uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft jf. en landsdækkende liste over uddannelser inden for områder, hvor der er behov for arbejdskraft (positivlisten). Positivlisten suspenderes i perioden fra den 1. august 2020 frem til og med den 31. december 2021.

Voksenlærlingen og praktikstedet indgår en uddannelsesaftale, der betyder, at virksomheden tilbyder at uddanne lærlingen i et bestemt fag i samarbejde med lærlingens uddannelsessted.

Til borgere

Kontakt dit jobcenter for at høre mere om voksenlærlingeordningen.

Object reference not set to an instance of an object.

Sidst opdateret: 19-01-2021