Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Igangværende aktiviteter knyttet til kontanthjælpsreformen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har igangsat en række aktiviteter, som skal understøtte implementeringen af kontanthjælpsreformen.

På denne side kan du læse om de implementeringsunderstøttende aktiviteter, som styrelsen har igangsat i forbindelse med kontanthjælpsreformen

Her kan du blandt andet læse om en række aktiviteter, der understøtter implementeringen af reformen:

Flere Skal Med - Centralt opkvalificeringstilbud til ledere og medarbejdere i projektet (2017-2018)

Med inddragelse af eksperter og kommuner udvikler STAR i samarbejde med konsulenthuset mploy, Væksthusets Forskningscenter og Metropol dels et tredages forløb for medarbejdere og dels et todages forløb for ledere. Forløbene afvikles rundt i hele landet fra slutningen af november og ind i foråret 2018.

Uddannelsestilbuddet stilles gratis til rådighed både for kommuner, som deltager i ”Flere Skal med” og kommuner, som ikke deltager i projektet. I løbet af oktober måned vil afviklingsplanen for forløbene blive offentliggjort, og det vil blive muligt for kommunerne at tilmelde deltagere.

Lederforløbet klæder lederne på til at implementere den nye viden fra BIP om betydningen af medarbejdernes tro på, at borgerne kan komme i arbejde. På lederforløbet vil der bl.a. arbejdes med at give lederne en mere dybdegående viden om og forståelse af resultaterne af BIP-projektet samt at undervise og træne lederne i metoder, redskaber og greb, som kan understøtte dem i at implementere en blivende forandring i medarbejdernes daglige dialog og indsats overfor borgerne med afsæt i tro på borgerne. Et vigtigt element er at undervise og træne lederne i supervision, som metode til at sikre forankring af ny viden og ny praksis.

Medarbejderforløbet giver medarbejderne en dybdegående viden om og forståelse af resultaterne af BIP-projektet samt understøtter og træner medarbejderne i at reflektere over og arbejde med, hvad den nye viden fra BIP-projektet betyder for ændringer af egen praksis, og hvordan den nye viden bedst kan indarbejdes og nyttiggøres i egen praksis.

Derudover giver medarbejderforløbet medarbejderne viden om og træner medarbejderne i at arbejde med ordinære løntimer og virksomhedsrettede pladser. I den forbindelse vil der blive formidlet nyeste viden og erfaringer fra STAR’s projekter og analyser herunder JobFirst, dag-til-dag job, STV, mv. Endelig vil der blive præsenteres konkrete værktøjer og inspirationsmateriale som kan understøtte medarbejderne i opgaveløsningen.

Blandt de centrale temaer på medarbejderforløbet vil være:

  • Omsætningen af resultaterne fra BIP-projektet i den konkrete relation mellem jobcentermedarbejder og borger: Styrket tro på borgerens jobmuligheder
  • Viden og redskaber der understøtter forventningsafstemning ved etablering og fastholdelse i ordinære timer i virksomhedsplaceringer
  • Færdigheder, der sikrer ressource- og kompetencefokus i mødet med borgere og virksomheder
  • Opbygning af forløb med ordinære løntimer i tæt dialog med virksomhederne

Temaerne vil blive omsat til praksisnære bud på, hvad medarbejderen kan gå hjem og gøre for at skabe succes med ”Flere Skal Med”: Afdækning og synliggørelse af kompetencer, kvalificering af CV-profiler, facilitering af forandringsprocesser, jobmatch, fastholdelse og progression.

Med indsatsmodellen ”Flere skal med” udbredes i større skala en ny og mere jobrettet beskæftigelsesindsats for en stor gruppe borgere, der hidtil har været på kanten af arbejdsmarkedet. Med viden og konkrete redskaber til ledelse og praksis vil opkvalificeringstilbuddet være med til at understøtte det mindshift og den konkrete udvikling af praksis, som bliver centralt projektets succes.

STAR vil bede om én samlet tilbagemelding på, hvem der deltager fra jobcentret. Det er ikke muligt for de enkelte medarbejdere og ledere at tilmelde sig individuelt. Klik her for tilmelding - frist d. 31. november 2017.

Fordelingsnøgle for kommuner (pdf) (nyt vindue)

Information om de enkelte forløb (pdf) (nyt vindue)

Satspuljeinitiativet "Flere skal med" (2017-2019)

"Flere skal med" har fokus på de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som har været på kontanthjælp i fem år eller mere. Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Initiativet udmøntes som en pulje, som alle landets kommuner med borgere i målgruppen får mulighed for at få del i. De deltagende kommuners indsats vil blive understøttet af processtøtte og løbende monitoreret på baggrund af tilgængelige data.

Satspuljeinitiativet Flere skal med

Udbredelse af brobygningsforløb til uddannelsesparate unge (2016-2017)

Udbredelse af brobygningsforløb til uddannelsesparate unge er en pulje, der har til formål at understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres som førstevalg for uddannelsesparate unge i endnu flere kommuner. Projektet er et ”kom i gang projekt”. Sigtet er således, at brobygningsmodellen videreføres efter afslutning af videnspiloten ’Brobygning til Uddannelse’.

Udbredelse af brobygningsforløb til uddannelsesparate unge

JobFirst (2016-2017)

JobFirst er et projekt med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb. Deltagerne skal fra dag 1 i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Målgruppen for indsatsen er aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere.

Integrationspålæg (2014-2016)

Integrationspålæg er et forsøg, hvor kommuner kan give aktivitetsparate indvandrere over 30 år et integrationspålæg, hvis de har svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked fx på grund af manglende danskkundskaber. Forsøgsindsatsen har til formål at afprøve, hvad der skaber størst beskæftigelse blandt indvandrere. Forsøget er toårigt og afsluttes ved udgangen af 2016.

’Dag-til-dag’ (2014-2016)

’Dag-til-dag’ er et forsøg for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forsøget indebærer, at udvalgte kommuner skal etablere samarbejde med relevante virksomheder, og at kommunerne løbende skal have forbindelse med de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, for hvem muligheden vil være relevant. Kommunen skal sikre, at virksomhederne får en kontakt i kommunen, der kan finde en relevant ledig med kort varighed. I forsøget er ligeledes et forsøg med lempeligere fradrag for arbejdsindtægter i ydelsen. Forsøget afsluttes ultimo 2016.

Empowerment-projektet (2014-2016)

Empowerment-projekt er en særlig indsats, hvor de deltagende borgere sikres en tværfaglig indsats, som de har indflydelse på ift. mål og indhold. Målet er, at deltagerne på langt sigt kommer helt eller delvist i job. Målgruppen er personer i ressourceforløb og udsatte kontanthjælpsmodtagere med mindst 2 års kontanthjælp.

Empowerment-projektet

Sidst opdateret: 10-04-2018