Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager i starten af året en bevillingsudmelding til kommunerne. Der kan ske genudmelding af midler fra den regionale uddannelsespulje.

Udvidelse af den regionale uddannelsespulje

Fra 1. januar 2021 er det fastsat i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), at der kan gives tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for den regionale uddannelsespulje til alle målgrupper i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 6 (undtaget fleksjobbere).

Konkret kan der været tale om bevilling af korte, erhvervsrettede kurser i tre situationer:

 • Korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag: Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, som fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller i de tilstødende RAR-områder til det RAR-område, hvor kommunen er beliggende.
 • Korte, erhvervsrettede kurser, hvis der er en arbejdsgivererklæring om ansættelse: Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, hvis der kan fremvises en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud. Det skal fremgå af arbejdsgivererklæringen, at kurset er aftalt, og at ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af kurserne. Det er ikke et krav, at kurset skal være inden for mangelområder eller fremgå af de regionale positivlister.
 • Tilskud til arbejdsgivers udgifter til korte, erhvervsrettede kurser: Jobcentret kan giv tilskud til udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med, men efter ansættelse af personer. Det er blandt andet et krav, at personen inden ansættelsen har været ledige i mindst 6 måneder. Kurserne skal ligge ud over den opkvalificering, som arbejdsgiveren forudsættes at give, fx i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.

Positivlisterne for den regionale uddannelsespulje

STAR´s tre regionale arbejdsmarkedskontorer (AMK) udarbejder i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), en regional positivliste for hvert RAR-område, som offentliggøres to gange årligt, den 1. april og den 1. oktober.

Se de otte RAR-områders positivlister under den regionale uddannelsespulje:

De regionale arbejdsmarkedsråd (nyt vindue)

Der er i udarbejdelsen af de regionale positivlister taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i det enkelte RAR-område, andre relevante opgørelser og analyser samt input fra andre uddannelsesudbydere, jobcentre, a-kasser mv.

Positivlisterne drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, og det er derfor de regionale arbejdsmarkedsråd, der alene bestemmer, hvilke korte, erhvervsrettede kurser, der skal indgå på de regionale positivlister. Kurserne kan være både private og offentligt udbudte.

På positivlisterne er de korte erhvervsrettede kurser tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for, at gøre positivlisterne mere overskuelige og betyder ikke, at de nævnte kurser kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde, ligesom mange af kurserne har en tværgående karakter, der kan anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder.

Fra 1. januar 2021 kan et regionalt arbejdsmarkedsråd (RAR) – i perioder mellem Beskæftigelsesministeriets opdatering af de regionale positivlister – i ekstraordinære tilfælde optage yderligere kurser på deres regionale positivliste. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor der efterspørges konkrete kurser rettet mod corona-job, fx inden for test, smittesporing, pleje, hygiejne, laboratorieteknik mv.

Forsøg i 2021

I 2021 er der to forsøg med den regionale uddannelsespulje, som begge fremgår af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet. Udgifterne i forbindelse med de to rettigheder afholdes under den regionale uddannelsespulje. Det betyder, at det er den enkelte kommunes samlede tilsagn under den regionale pulje, der udgør det økonomiske loft for de lediges ret til korte kurser.

1. Forsøg med ret for ledige til ét kort kursus fra første ledighedsdag. Det gælder, at:

 • Målgruppen for forsøget er den samme som for den regionale uddannelsespulje, som beskrevet ovenfor, hvilket vil sige alle LAB-målgrupper (undtaget fleksjobbere).
 • Kurset skal desuden optræde af positivlisten i den lediges eget RAR-område eller af positivlisten i et af de tilstødende RAR-områder.
 • Retten gælder for ét kursus pr. person.
 • For personer, der benytter denne ret, skal jobcentret, ud over registrering af aktiviteten, også registreres en persongruppemarkering "Ret t. 1 kort erhvervsrettet kursus fra 1. led.dag".
 • Forsøget gælder fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2021

2. Forsøg med ret til at påbegynde ét kort erhvervsrettet kursus, hvis den ledige har en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud. Det gælder, at:

 • Målgruppen for retten er alle LAB-målgrupper, dog undtaget personer i fleksjob, selvforsørgende ledige samt sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaring, som er ansat hos en arbejdsgiver eller driver selvstændig virksomhed.
 • Der skal være tale om ansættelse af minimum 3 måneder, og at kurset er relevant for at kunne varetage jobbet. Kurset skal være aftalt med arbejdsgiverens, mens personen er ledig.
 • Kurset kan maksimalt have en varighed på 3 måneder og kan ligge både forud for og efter ansættelsesstart. Varighedsbegrænsningen på 3 måneder gælder uanset om kurset placeres før ansættelsesstart, efter ansættelsesstart eller overlapper med ansættelsesstart.
 • Kurset kan tidligst påbegyndes 3 måneder før ansættelsesstart og skal være afsluttet senest 3 måneder efter ansættelsesstart.
 • Hvis kurset ligger efter ansættelsesstart, skal personen have mindst 6 måneders forudgående ledighed.
 • Retten gælder for ét kursus pr. person per arbejdsgiver. Hermed vil en personen ikke kunne gøre bruge af retten flere gange ift. den samme arbejdsgiver. Personen vil kunne gøre brug af retten igen over for en ny arbejdsgiver, men ikke den samme arbejdsgiver.
 • Det er en betingelse, at opkvalificeringen ligger ud over, hvad arbejdsgiveren forudsættes at give fx i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber, der er særlige for den enkelte arbejdsgiver.
 • Forsøget løber fra 1. august 2020 til 31. december 2021

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Se bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Se bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (nyt vindue)

Se nyhed om udmøntning af seneste opkvalificeringsaftaler med ikrafttræden 1. januar 2021, herunder orienteringsskrivelse til kommuner, jobcentre og a-kasser (nyt vindue)

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede kurser, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende eller af positivlisten i et af de tilstødende RAR-områder. 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.

Spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse

Tilskudsportalen

Tilsagn og forbrug under den regionale uddannelsespulje

Styrelsen udarbejder hvert år en oversigt over tilsagn og forbrug under den regionale uddannelsespulje for alle landets kommuner.

Tilsagn og forbrug under den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft (nyt vindue)

Object reference not set to an instance of an object.

Sidst opdateret: 19-01-2022