Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Den regionale uddannelsespulje

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Den regionale pulje er på ca. 100 mio. kroner årligt, og skal bruges til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering foretager årligt en bevillingsudmelding til kommunerne.

Se bekendtgørelsen om den regionale uddannelsespulje (nyt vindue)

Der kan ske genudmelding af midler fra den regionale uddannelsespulje.

Udarbejdelse af positivlisterne for den regionale uddannelsespulje

STAR´s tre regionale arbejdsmarkedskontorer udarbejder i samarbejde med de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR), en regional positivliste for hvert RAR-område, som offentliggøres to gange årligt, den 1. april og den 1. oktober. Se de otte RAR-områders positivlister under den regionale uddannelsespulje:

De regionale arbejdsmarkedsråd (nyt vindue)

Der er i udarbejdelsen af de regionale positivlister for den regionale uddannelsespulje taget udgangspunkt i stillingskategorier, hvor arbejdsmarkedsbalancen viser, at der er mangel på arbejdskraft i det enkelte RAR-område, andre relevante opgørelser og analyser samt input fra andre uddannelsesudbydere, jobcentre, a-kasser mv.

På baggrund af input fra uddannelsesinstitutioner, jobcentre og a-kasser, er de regionale arbejdsmarkedsråd efterfølgende kommet med forslag til konkrete korte, erhvervsrettede kurser. Kurserne kan være både private og offentligt udbudte.

Positivlisterne drøftes og godkendes af de regionale arbejdsmarkedsråd, og det er derfor de regionale arbejdsmarkedsråd, der alene bestemmer, hvilke korte erhvervsrettede kurser, der skal indgå på de regionale positivlister.

På positivlisterne er de korte erhvervsrettede kurser tilknyttet forskellige erhvervsområder. Denne opdeling er alene sket for, at gøre positivlisterne mere overskuelige og betyder ikke, at de nævnte kurser kun kan anvendes inden for det pågældende erhvervsområde, ligesom mange af kurserne har en tværgående karakter, der kan anvendes på tværs af de forskellige erhvervsområder.

Regnskabsaflæggelse

Kommunerne skal indsende et revisorpåtegnet regnskabet for det gældende år senest den 1. april i det følgende år. Indsendelsen af regnskabet skal ske via styrelsens Tilskudsportal.

Spørgsmål og svar om regnskabsaflæggelse (pdf) (nyt vindue)

Tilskudsportalen

Tal om den regionale uddannelsespulje

Styrelsen udarbejder hver måned et overblik over aktiviteten på den regionale uddannelsespulje. Årligt udarbejdes en oversigt over kommunernes forbrug af puljen. Tallene kan findes via følgende link. 

Tal om den regionale pulje, puljen til uddannelsesløft og puljen til opkvalificering inden for mangelområder

Sidst opdateret: 01-01-2020