Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om registrering og bevilling - uddannelsesløft

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om puljen til uddannelsesløft, som kan være af generel interesse

Hvordan registrerer jobcentrene uddannelsesløft?

09-06-2017

Når puljen til uddannelsesløft anvendes, skal dette registreres i det respektive fagsystem under aktiveringstypen ’Pulje til uddannelsesløft’. Uddannelsesløftet skal registreres som ét sammenhængende forløb i fagsystemet, også selvom der er pauser i uddannelsesforløbet.

Kan der bevilges et grundforløb i en erhvervsuddannelse?

09-06-2017

Nej, et grundforløb kun kan bevilges gennem puljen til uddannelsesløft i det øjeblik, grundforløbet indgår som en del af hele uddannelsen. Det vil derfor ikke være muligt alene at bevilge et grundforløb gennem puljen til uddannelsesløft, da grundforløbet ikke er en selvstændig erhvervsuddannelse.

Kan der bevilges et trin i en erhvervsuddannelse?

09-06-2017

Ja. Et trin i en erhvervsuddannelse kan bevilges, da et trin også er en erhvervsuddannelse.

Hvordan kan kommunerne få midler fra puljen til uddannelsesløft?

09-06-2017

Midlerne fra puljen til uddannelsesløft tildeles alle kommuner via tilsagn om tilskud. Midlerne fordeles ved hjælp af en objektiv fordelingsnøgle baseret på antallet af ufaglærte i målgruppen i hver kommune. Hver kommune modtager et tilsagn om tilskud først på året. Størrelsen på tilsagnet vil variere mellem kommunerne. Alle kommuner får udmeldt et beløb på 100.000 kr. eller derover. De 100.000 kr. er et minimumsbeløb, der skal sikre, at alle kommuner kan iværksætte forløb.

Kommunerne kan frit anvende det beløb, der står på tilsagnet og efterfølgende få refunderet deres udgifter, hvis midlerne er anvendt i henhold til reglerne under puljen til uddannelsesløft. Der skal her gøres opmærksom på, at målgruppen for puljen til uddannelsesløft er alle dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år og som er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, forstået som en uddannelse, der ikke har været anvendt de seneste 5 år.

I 2015 og 2016 modtager kommunerne 100 pct. refusion for deres udgifter til uddannelse af ledige i målgruppen for at understøtte anvendelsen af puljen. Fra juli 2017 og frem modtager kommunerne 80 pct. refusion for deres udgifter hertil.

Kan en forlængelse af dagpengeperioden indgå ved bevilling af uddannelsesløft?

09/03-2020

Ordlyden ”inden for dagpengeperioden efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.” i § 96 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) omfatter såvel den ordinære som den forlængede dagpengeperiode, jf. § 55, stk. 1 og 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 

Der tages stilling til længden i forbindelse med afgivelse af tilbuddet.

Jobcentre, der bevilger tilbud om en erhvervsuddannelse inden for puljen til uddannelsesløft i § 96 i LAB, skal ved vurderingen af, om uddannelsen kan gennemføres inden for den periode, personen er berettiget til dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., bruge a-kassens indberettede forventede udløbsdato for dagpengeretten. Denne udløbsdato vil almindeligvis svare til udløbet af den 2-årige dagpengeperiode.

Baggrunden er, at tidspunktet for tilbud efter LAB § 96 som alt overvejende hovedregel vil være i starten af ledighedsperioden, og personen vil derfor ikke have optjent timer til forlængelsen af dagpengeperioden efter § 55, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvis en person på tidspunktet for jobcenterets afgivelse af tilbuddet har optjent timer til forlængelse af dagpengeperioden, og på dette tidspunktet erklærer overfor jobcenteret, at personen vil bruge sin forlængelse af dagpengeperioden, kan jobcenteret dog lægge den nye udløbsdato med forlængelse af dagpengeretten til grund ved afgivelse af tilbuddet.

Jobcenteret skal forinden bede a-kassen bekræfte det nye tidspunkt for udløb af dagpengeretten.

Sidst opdateret: 09-03-2020