Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om løntilskudsjob

Vi modtager jævnligt spørgsmål til løntilskudsområdet, som kan være af generel interesse.

Nedenfor kan du se svar på de seneste spørgsmål og ellers henvises til ”Vejledning om løntilskud”, hvor du kan få svar på de meste om løntilskudsordningen.

Vejledning om løntilskud (nyt vindue)

Hvornår er der tale om eksportrelaterede aktiviteter i en løntilskudsansættelse?

07-03-2018

Det fremgår af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 94, at Løntilskudsordningen ikke må ”udgøre støtte til eksportrelaterede aktiviteter, navnlig tilskud der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed”. Bestemmelsen følger af EU`s fritagelsesforordning på statsstøtteområdet og skyldes, at eksportstøtte ikke er tilladt.

Nedenstående er nogle eksempler på arbejdsopgaver, der kan rejse tvivl om, hvorvidt der er tale om eksportrelaterede aktiviteter:

1. Afdækning af europæiske markeder, markedsstrategier i forhold til europæiske lande m.m. – herunder oversættelser af virksomhedens hjemmeside til andre sprog.

2. Markedsundersøgelse af mulighederne for en målrettet salgsindsats i Tyskland, Østrig og Schweiz. Herunder afdækning af salgskanaler, agent og forhandler muligheder.

Svar:

Ovenstående to eksempler falder ikke ind under begrebet eksportrelaterede aktiviteter, da der ikke er tale om en direkte tilknytning til eksporterede mængder, men udelukkende analyse i forhold til evt. senere at eksportere varer.

Her følger tre eksempler på arbejdsopgaver, der ikke vil være tilladt at løse i en løntilskudsansættelse, da der er tale om eksportrelaterede aktiviteter med direkte tilknytning til de eksporterede varer:

3. Koordinering, support og facilitering af salg til eksportmarkederne. Du agerer som intern sælger, forbereder udbudsmateriale og laver kundetilbud samt beregninger på ordrer. Opgaverne vil være vekslende og kundeafhængig. Du hjælper med kundeopfølgning og kommunikation til kunder. Du assisterer salget når sælgerne er ude i marken.

4. Koordinering og support af salg til eksportmarkederne. Du skal både være intern sælger, hvor du forbereder dokumentation, udbudsmateriale, kundetilbud samt øvrige beregninger samt have direkte kundekontakt til udvalgte kunder. Opgaverne vil være vekslende og kundeafhængig. Du hjælper med kundeopfølgning og kommunikation til kunder. På sigt står du for dine egne kunder på egne markeder.

5. Understøttelse af salgstiltag i afdelingen, specielt rettet mod det internationale marked. Dette inkluderer understøttelse af tilbudsudvikling og kontakt med et netværk af konsulenter, som arbejder på internationalt plan.

Må vi stille en bolig til rådighed for løntilskudsperson ved vores udlandskontor?

07-03-2018

Vi er en privat virksomhed og i færd med at ansætte en person med løntilskud til vores udlandskontor. Aftaleperioden er på mindst et halvt år. Vi er blevet spurgt, om der er noget i reglerne om ansættelse med løntilskud, der står i vejen for, at vi stiller en bolig (lille lejlighed) til rådighed gratis eller på specielle vilkår

Svar Det er der ikke noget til hinder for. Det kommer ind under BAB § 83, stk. 3, hvor man udover lønnen pr. arbejdstime kan få omkostnings-dækkende ydelse. Såfremt udlandskontoret er placeret uden for Danmark, kan tilbud om ansættelse med løntilskud kun gives til dagpengemodtagere og kun, hvis:

  1. ansættelse sker hos en arbejdsgiver/organisation med hjemsted i Danmark
  2. ansættelsen er frivillig for personen, der ydes danske overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, og den ansatte er sikret hjemrejse.

Skal man som løntilskudsmedarbejder trækkes i løn, når man holder ferie eller?

07-03-2018

I forhold til ferie er den løntilskudsansatte stillet fuldstændig som en ordinært ansat. Hvis den pågældende har et feriebevis fra en tidligere arbejdsgiver eller har ret til feriedagpenge fra sin a-kasse, har den pågældende ret til at holde ferie i det antal dage, der fremgår af feriebeviset eller brevet om feriedagpenge. Der skal ikke udbetales løn i ferien.

Efter ferieloven har man ret til at holde (supplerende) ferie op til 25 dage - uden løn.

Har personer i løntilskud forkortet opsigelsesvarsel, hvis de i løntilskudsperioden finder et "rigtigt" job?

07-03-2018

Personer ansat i løntilskud har ikke forkortet opsigelsesvarsel, men er ansat på samme vilkår som ordinært ansatte. I BAB § 82 er anført, at der ved løntilskudsansættelse "oprettes en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvori løn- og arbejdsvilkår samt forventet tilskudsperiode anføres". Ansættelsesforholdet kan i alle tilfælde kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomst og lovgivning.

Det betyder naturligvis ikke, at der ikke kan aftales andet mellem den ansatte i løntilskud og arbejdsgiveren, hvis de kan blive enige herom.

Skal en jobparat kontanthjælpsmodtager, som deltager i et tilbud om ansættelse med løntilskud, stå til rådighed for ordinært arbejde?

07-03-2018

Arbejdsvilkår, herunder opsigelsesvarsel, skal ved ansættelse med løntilskud hos private arbejdsgivere være overenskomstmæssige eller de for tilsvarende arbejde sædvanligt gældende. Ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere skal arbejdsvilkårene være overenskomstmæssige.

Ansættelsesforholdet kan derfor kun bringes til ophør i overensstemmelse med gældende overenskomster og lovgivning. Det betyder fx, at hvis der er tale om en overenskomstansat, skal opsigelsesbestemmelserne i overenskomsten følges, og hvis der er tale om en funktionær, skal opsigelsesbestemmelserne i funktionærloven anvendes.

En jobparat kontanthjælpsmodtager, som deltager i et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal som udgangspunkt stadigvæk opfylde rådighedsbetingelserne. Dette betyder fx, at personen skal være tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret og stå til rådighed for tilbud om ordinært arbejde.

Dette fremgår af vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Det fremgår videre af vejledningen, at i situationer, hvor personen er ansat i et løntilskudsjob, hvor der gælder et overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel, må personens pligt til at være arbejdssøgende og kunne tiltræde andet arbejde ses i lyset af den pågældendes pligt til at give varsel ved overgang til andet, ordinært arbejde. Dvs. pligten til at kunne tiltræde arbejde med dags varsel må vige for pligten til at give opsigelsesvarsel, medmindre arbejdsgiveren accepterer, at den pågældende fratræder uden varsel eller eventuelt med kortere varsel. Dette udelukker dog ikke, at personen skal være aktivt arbejdssøgende og eventuelt kan henvises til andet, ordinært arbejde, blot må dette ske med respekt af opsigelsesvarslet.

Må arbejdsgiveren også sende medarbejderen ud som vikar til andre virksomheder?

07-03-2018

En privat arbejdsgiver (vikarbureau) forespørger på at få en forsikret borger i ansættelse med tilskud. Ansættelsen er overenskomstmæssig. Men så vil arbejdsgiveren også sende hende ud som vikar til andre virksomheder. Vi kan ikke præcist i lovgrundlaget finde noget, der ikke tillader dette, men det lyder ikke korrekt i vores ører. Men hvordan forholder vi os?

Svar:

Der er ikke noget i lovgivningen, der forhindrer et vikarbureau i at sende en løntilskudsansat ud som vikar. MEN formålet med en løntilskudsansættelse kan betyde, at det ikke skal være sådan. Et af formålene med ansættelse med løntilskud er, at man bliver opkvalificeret. Sendes en løntilskudsansat alene ud som vikar, er det potentielt tvivlsomt, om dette formål opfyldes. Bliver den løntilskudsansatte derimod sendt ud sammen med en vikar, kan det være fornuftigt nok. Men det må jobcenteret altså ind og vurdere konkret i hver situation.

Til yderligere orientering kan det oplyses, at merbeskæftigelses- og rimelighedskravet skal ses i forhold til vikarbureauet.

Kan man få tilbud om ansættelse i løntilskud i den virksomhed, hvor man har gennemført en erhvervsuddannelse?

07-03-2018

Det fremgår af BAB § 80, stk. 2, at ansættelse med løntilskud ikke kan tilbydes en person i den virksomhed, hvor personen senest har været ansat. Bestemmelsen omfatter en erhvervsuddannelse i henhold til en uddannelsesaftale efter § 48 i lov om erhvervsuddannelser. Så svaret er nej, og hvis man senest har været ansat i virksomheden som lærling, kan man ikke tilbydes et løntilskudsforløb i denne virksomhed.

Hvorledes påvirker personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er ansat med løntilskud, bedømmelsen af rimelighedskravet for personer, som får tilbud efter LAB?

07-03-2018

Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, kan få tilbud om ansættelse med løntilskud i henhold til integrationslovens § 23 c.

Bestemmelsen i LAB § 62 om rimelighedskravet finder ikke anvendelse for denne gruppe. Grunden til det er, at LAB § 62 ikke tilsvarende er en af de bestemmelser, som efter integrationslovens § 23 c, stk. 3, finder anvendelse, når der gives tilbud om ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Spørgsmålet er herefter, hvorledes personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, og som er ansat med løntilskud, påvirker bedømmelsen af rimelighedskravet for andre personer, som får tilbud efter LAB.

Efter LAB § 62 skal der være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte uden løntilskud og antallet af ansatte med løntilskud samt personer i virksomhedspraktik.

Af BAB § 94, stk. 1, fremgår, at antallet af ansatte med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og antallet af personer i virksomhedspraktik, herunder i nytteindsats, efter lovens kapitel 11 må maksimalt udgøre

  1. 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har 0 - 50 ansatte, dog altid 1 person, og
  2. herudover 1 person for hver 10 ordinært ansatte.

Bestemmelsen henviser alene til ”løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats”. Personer, der er omfattet af integrationsprogrammet, er, jf. LAB § 2, nr. 2 og 3, ikke omfattet af LAB og de får tilbud om ansættelse med løntilskud efter integrationsloven. De indgår derfor ikke i antallet af ansatte med løntilskud i BAB § 94, stk. 1.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til job med løntilskud, som du mener kan være af almen interesse, kan du sende dem til star@star.dk

 

Sidst opdateret: 26-11-2018