Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Min plan

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til Min plan, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status.

Ønske om ny afslutningsårsag i aktiviteter 'I arbejde' - sagsnr.: 162474

22-10-2019 Der er modtaget ønske om oprettelse af nye afslutningsårsager i aktiviteter: 'i arbejde' og 'Fuldt ud genoptaget arbejde'.
22-10-2019 Når en borger afbryder en aktivitet (som ikke er begrundet i revision af plan), skal jobcentret registrere status 'Afbrudt' med årsagen 'Opsagt af ledig' eller 'Overholdt ikke aktivitet', hvis borgeren oplyser at have fået arbejde. Der er a-kassekommunikation bundet op til disse afslutningsårsager, og det er a-kassen, som i forhold til dagpengemodtagere skal vurdere, om der er tale om gyldig grund. I årsagsbemærkning kan sagsbehandleren indskrive, at borgeren har oplyst, at han har fået arbejde.
STAR ønsker ikke at implementere afslutningsårsager, som ikke kan benyttes til alle målgrupper. Ændringsønsket imødekommes derfor ikke.

Ønske om ændret navngivning af id 1 i kodelisten for opholdsgrundlag - sagsnr.: 162350

16-10-2019 Der er modtaget ønske om ændring af id i i kodelisten vedrørende opholdsgrundlag (ReasonForResidencePermitTypeIdentifier).

Id 1
Navn: Flygtning - konventionsstatus (INL § 2, stk. 2 og UL § 7, stk. 1)
Beskrivelse: Flygtning - konventionsstatus § 2, stk. 2 og UL § 7, stk. 1 i integrationsloven. Endvidere personer med opholdstilladelse efter UL §§ 8 og 9b.

Navngivningen ønskes ændret, sådan at det af navnet fremgår, at koden også omfatter borgere omfattet af UL §§ 8 og 9b.
14-10-2019 Løst i release 2019-4, hvor de eksisterende id'er er udgået og blevet erstattet af nye.

Ønske om, at jobcentre ikke får besked fra UDB, når kontaktgruppen er lukket - sagsnr.: 157599

30-09-2019 Der er modtaget ønske om, at jobcentrene ikke får besked om hændelser fra Ungedatabasen (UDB), på borgere, hvor kontaktgruppen er lukket.
04-10-2019 Forventes løst i release 2020-1.

Ønske om flytning af information om uddannelsesbrev i PDF til uddannelsesinstitution - sagsnr. 142917

06-08-2019 Et jobcenter ønsker, at information om uddannelsesmål, i den pdf, som sendes til uddannelsesinstitution i uddannelsesplaner på trin 4, fremgår som det første i i pdf'en. Begrundelsen herfor er, at store uddannelsesinstitutioner herved bedre vil kunne sortere pdf'erne efter uddannelsesretning.
06-08-2019 STAR er i samarbejde med bl.a. Styrelsen for IT og læring (STIL) igang med at se på den digitale kommunikation og udveksling af oplysninger mellem jobcenter og uddannelsesinstitution omkring uddannelsespålæg. STAR vil tage ændringsønske med overvejelserne, såfremt pdf'en til uddannelsesinstitution skal opdateres. Ændringsønsket imødekommes derfor indtil videre ikke.

Ønske om, at CV ikke skal fremgå af 'Min plan'-pdf, hvis CV på Jobnet ikke er udfyldt - sagsnr.: 142783

31-07-2019 Et jobcenter ønsker, at 'Min plan'-pdf'en ikke skal medtage side om CV, hvis CV'et på Jobnet ikke er udfyldt. 
31-07-2019 Ændringsønsket imødekommes ikke. CV-oplysninger bliver kun medtaget i 'Min plan'-pdf'en for borgere, som har en integrationskontrakt. Integrationskontrakten indeholder et CV, som består af CV'et på Jobnet suppleret med oplysninger om medbragt uddannelse og udvidede oplysninger om sprogkundskaber.

Oplysninger fra CV'et på Jobnet bliver derfor medtaget i 'Min plan'-pdf'en for borgere med integrationskontrakt, også selv om borgeren ikke har udfyldt CV'et på Jobnet. Proceduren er aftalt med UIM, som er ansvarlig for integrationskontrakten. 

Ønske om ændret skriftstørrelse i 'Min plan'-pdf - sagsnr.: 142769

30-07-2019 Et jobcenter ønsker, at skriftstørrelsen i 'Min plan'-pdf ændres, så udskrifter ikke fylder så meget. Indholdsfortegnelsen har desuden en mindre skriftsstørrelse end det resterende indhold.
08-08-2019 STAR er enig i, at der er behov for opdatering af pdf. Star er i gang med at se på formateringen. En ændring forventes medtaget i release 2019-4.
Det skal dog bemærkes, at CV-delen i pdf'en er en særskilt pdf, som flettes sammen med 'Min plan'-pdf'en, hvorfor formateringen ikke er ens. Dette er der ikke planer om at ændre.

Ændring af information om dansktilegnelse i 'Min plan' med integrationskontakt - sagsnr.: 141859

04-07-2019 Et jobcenter har gjort opmærksom på, at information under 'Dansktilegnelse' i 'Min plan' med integrationskontrakt er mangefuld: "Du har modtaget vejledning om integrationsrelevante betingelser for TUB jf. bek. § 16, stk. 8". Borgeren oplyses ikke om, hvilken bekendtgørelse, der henvises til, og borgeren ved ikke, hvad TUB er.
08-08-2019 Løst i release 2019-4 den 09-12-2019

Ønske om underskriftsfelt til kommunen/
jobcentret i pdf med integrationskontrakt - sagsnr.: 137816

07-06-2019 Når integrationskontrakt skal underskrives, er der i pdf'en kun et underskriftsfelt til borgeren. Der ønskes også et felt til kommunens/jobcentres underskrift.
07-06-2019 Ændringsønsket er modtaget

Årsagsbemærkning i annulleret/afbrudt aktivitet skal kun vises, hvis der er registreret en bemærkning - sagsnr. 135981

27-03-2019 Selv om sagsbehandler i en annulleret eller afbrudt aktivitet ikke har indskrevet en årsagsbemærkning, bliver teksten 'Jobcenteret har noteret følgende på sagen: ." vist i aktiviteten i 'Min plan' 2.0 på Jobnet. Teksten skal kun vises, hvis der er registreret en årsagsbemærkning.
11-06-2019 Forventes løst i release 2019-4 den 09-12-2019.

Ønske om, at e-mailadresse i mentoraktivitet ikke er obligatorisk - sagsnr.: 136000

25-03-2019 Der er modtaget ønske om, at det ikke skal være obligatorisk at angive e-mail på mentor i aktivitet med mentorstøtte. jobcentret ønsker ikke at opfordre borger til at kommunikere med mentor via usikre kanaler - her e-mail.
11-06-2019 Validering på e-mailadresse forventes fjernet i release 2019-4 i december 2019.

Ønske om, at hjælpemidler og personlig assistance indgår i 'Min plan' - sagsnr.: 133108

18-01-2019 Der er modtaget ønske om, at aktiviteter af typen 'Hjælpemiddel' og 'Personlig assistance' indgår i borgerens 'Min plan', sådan at borgeren kan få et overblik over, hvad der er bevilget.
31-07-2019 Forventes implementeret i release 2019-4 den 09-12-2019.

Ønske om mulighed for registrering af, at danskmål i integrationskontrakt endnu ikke er fastlagt - sagsnr.: 120606

06-04-2018 På integrationskontrakten er registrering af danskmål et krævet felt. På tidspunktet for oprettelse af integrationskontrakten ved jobcentret ikke altid, hvilket danskmål borgeren skal have.

Flere jobcentre ønsker mulighed for at registre, at danskmålet endnu ikke er fastsat. Der er desuden behov for at kunne registrere, at danskmålet er opfyldt.
29-01-2019 Integrationsministeriet har oplyst, at de ikke ønsker efter imødekomme ønsket. Og det er begrundet i, at der er efter gældende regler er krav om, at der skal være registreret et danskmål i integrationskontrakten.

"Det følger af § 6, stk. 3, i lov om danskuddannelse for voksne udlændinge mfl. at indplacering på danskuddannelse og modul foretages af udbyderen, jf. § 10, stk. 1, på grundlag af en pædagogisk vurdering af den enkelte udlændings forudsætninger og mål med uddannelsen. Det følger desuden af 14, stk. 1, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at udbyder foretager ved optagelsen til danskuddannelse af kursister omfattet af § 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., en pædagogisk vurdering af kursistens forudsætninger, aktuelle dansksproglige niveau og mål med uddannelsen og indplacerer efter aftale med den henvisende myndighed den pågældende på den uddannelse og det modul, hvor den pågældende forventes at kunne nå de opstillede mål og få det største udbytte af undervisningen.

Det bemærkes, at det følger af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., at udbyder kan indstille til den henvisende myndighed, at en kursist skifter fra én danskuddannelse til en anden, hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig, jf. stk. 1, eller hvis kursistens dansksproglige udvikling taler for en omplacering.

Dette betyder, at en kursist ifølge gældende lovgivning skal have registreret et danskmål i integrationskontrakten, men at denne kan ændres, hvis der opstår et behov herfor, ”hvis den oprindelige indplacering efter en pædagogisk vurdering ikke har været hensigtsmæssig”. " 

Ønske om omformulering af 'For at jeg kan nå mit mål, har vi aftalt' - sagsnr.: 119682

09-03-2018 For at jeg kan nå mit mål, har vi aftalt' ønskes omformuleret til 'For at nå målet, har vi aftalt' med henblik på at undgå misforståelser, når sagsbehandleren skriver til borgeren i du-form.
09-09-2019 I release 2019-4 bliver der indført nye forretningsregler for planbeskrivelsen. Ændringsønsket implementeres ikke.

Ønske om vejledningstekst til aktivitetsparate, som ikke har en publiceret plan - sagsnr. 105182

04-09-2017 Der har været eksempler på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har fået en 'Min plan-version med vejledningsteksten til jobparate kontanthjælpsmodtagere. Årsagen hertil er, at der ikke findes en vejledningstekstsituation til aktivitetsparate, som ikke har en publiceret plan men kun en 'Min plan', som er dannet som følge af registrering af en afholdt jobsamtale.
04-12-2018 Ændringsønsket imødekommes ikke med følgende begrundelse:
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har 16. november 2018 indgået ”Aftale om mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger”. I aftalen fremgår blandt andet:

”Forenklet vejledning
Aftalepartierne er enige om at forenkle tilrettelæggelsen af kommunernes vejledningsindsats både i forhold til indhold og omfang. Det skal ske ved, at kommunen,

  • altid ved den første henvendelse om hjælp skal drøfte og gennemgå vejledningen med borgeren på en måde, så borgeren forstår sine rettigheder og pligter,
  • skal sikre sig, at borgeren har forstået sine rettigheder og pligter,
  • skal sikre, at den skriftlige vejledning udleveres til borgeren ved første henvendelse, og at vejledningen tillige sendes til borgeren,
  • skal sikre, at vejledningen gennemgås og gøres tilgængelig for borgeren hvert halve år.

Kommunen skal således ved første henvendelse om hjælp, vejlede i forhold til alle rettigheder og pligter og dermed ikke længere målrette vejledningen i forhold til, om borgeren indkaldes til en samtale eller et tilbud, da disse vejledninger har forskelligt indhold.

Den forenklede vejledning skal være lettere for borgerne at forstå, så borgernes retssikkerhed sikres. Derfor er aftalepartierne enige om, at der skal udarbejdes en brugervenlig pjece, der – blandt andet ved brug af illustrationer – skal bidrage til at sikre, at borgerne får den nødvendige vejledning. Kommunerne skal udlevere pjecen til borgeren i forbindelse med borgerens første henvendelse om hjælp.”

Det fremgår af den indgåede aftale, at den skal træde i kraft 1. juli 2019.

Aftalen indebærer, at kommunerne hjemtager vejledningsforpligtelsen vedrørende blandt andet Min plan. STAR vil derfor fra release 2019-2 ikke længere lade vejledningstekster fremgå af Min plan og tilbud, der gives efter dette tidspunkt.

Ønske om felt i aktivitet til angivelse af mødetidspunkt 1. dag - sagsnr.: 101028

30-05-2017 Der er modtaget ønske om et felt i aktivitet i 'Min plan' til angivelse af mødetidspunkt 1. dag, så sagsbehandleren ikke nødvendigvis skal indskrive mødetidspunktet i jobsamtalens aftalefelt og i aktivitetens beskrivelsesfelt.
23-10-2019 Da sagsbehandler fremadrettet skal sende alle tilbud til borgers e-boks, vil information om mødetidspunkt på første mødedag kunne fremgå der. Ændringsønsket er derfor ikke imødekommet.

Ønske om visning af ikke-nulstillende samtaler i Min plan - sagsnr. 98091

22-03-2017 Der er modtaget ønske om, at ikke-nulstillende samtaler bliver vist i Min plan.
13-12-2018 Ændringsønsket implementeres ikke. Borgere vil i tidslinjen i 'Min plan' 2.0 kunne se alle aftaler uanset samtaletype.

Mulighed for at kunne berigtige tekst i Min plan - sagsnr.: 97962

17-03-2017 Det er i dag kun muligt at berigtige aftaletekst i samtaler, hvorved der dannes en ny 'Min plan'-version. Tilsvarende funktionalitet ønskes i forhold til øvrige fritekstfelter i 'Min plan'.
17-03-2017 Ændringsønske er oprettet.

Utilstrækkelig information i Min plan-pdf, når aktivitet afbrydes eller annulleres - sagsnr.: 84414

04-03-2016 Når en aktivitet i Min plan afbrydes eller annulleres, er der ikke i pdf'en - som øverst i aktiviteten i Min plan på Jobnet - information herom. Det er særligt problematisk i forhold til annulleringer, idet datosættet ved annullering ikke ændres.
08-03-2019 I release 2019-1 den 18-03-2019 foretages der ændring i 'min plan', sådan at annullerede og afbrudte aktiviteter ikke medtages i den nye 'Min plan'-version - heller ikke i 'Min plan'-pdf'en. I en patch til release 2019-1 forventes det at blive muligt for borgerne at se status, årsag og evt. årsagsbemærkning i annullerede og afbrudte aktiviteter i 'Min plan' version 2.0.
Ændringsønsket er derfor ikke imødekommet.

Jobnet skal "huske", at elementer i Min plan har været foldet ud - sagsnr.: 83392

11-02-2016 Hvis borger har foldet alle de elementer i ny version af Min plan, som har krav om læsning, ud - "husker" Jobnet ikke dette, hvis borgeren (i samme login-session) navigerer til en anden side på Jobnet. Når borgeren vender tilbage til Min plan, skal borgeren således igen folde alle relevante elementer ud, før det er muligt at kvittere for at have læst Min plan-versionen.
11-03-2019 I release 2019-4 forventes kvittering for 'Min plan' fjernet. Ændringsønsket imødekommes derfor ikke.

Modtagerinformation i pdf med uddannelsespålæg til uddannelsesinstitution - sagsnr.: 73678

07-08-2015 I pdf'en med uddannelsespålæg til uddannelsesinstitution ønsker der indsat oplysning om, hvilken uddannelsesinstitution, pdf'en er sendt til.
12-02-2018 Imødekommes ikke, da styrelsen sammen med STIL arbejder på en ny løsning for udveksling af oplysninger om uddannelsespålæg mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner i forbindelse med realiseringen af FGU-reformen.

Sagsbehandler skal ikke kunne se borgerkladde, før borgeren har sendt den til sagsbehandleren - sagsnr.: 61806

05-01-2015 Borgerkladde i uddannelsesplan, som er gemt af borgeren uden at sende den til sagsbehandleren, kan ses af sagsbehandleren. Sagsbehandleren bør først have adgang til borgerkladden, når den er indsendt af borgeren.
07-03-2019 I release 2019-1 bliver det muligt for sagsbehandleren at få adgang til Jobnet, sådan som en konkret borger ser Jobnet. Som følge heraf imødekommes ønsket ikke.

Sidst opdateret: 10-12-2019