Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ledelsesinformationssystemet (LIS) i forbindelse med den midlertidige statslige refusionsløsning

LIS-systemet giver et overblik over udbetalte ydelser, refusion og medfinansiering.

Ledelsesinformationssystemet indeholder et overblik for hver kommune over udbetalte ydelser, refusion og medfinansiering fordelt på ydelser og fordelt på anciennitet. Dette giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig med andre kommuner. Derudover er der for hver enkelt kommune adgang til at se oplysninger på individniveau for borgere i egen kommune over antal ydelses-modtagere anciennitetsfordelt mv.

De konkrete oplysninger som kommunerne vil kunne tilgå i ledelsesinformationssystemet er pt. ikke endeligt fastlagt. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hensigt at inddrage en række kommuner undervejs i udviklingen og test af ledelsesinformationssystemet. Ledelsesinformationssystemet forventes at være klar til brug i forbindelse med første beregning af refusionen/medfinansieringen vedr. januar 2016.

Nedenfor skitseres en række af de informationer, der forventes, at kommunerne vil kunne tilgå i ledelsesinformationssystemet. Alle informationer vil kunne trækkes på kommuneniveau, og en række informationer vil endvidere for den enkelte kommune være tilgængelig ned på cpr. nummerniveau. Alle data vil blive opgjort på månedsbasis fra januar 2016 og frem.

Ledelsesinformationssystemet forventes at indeholde:

 • Det samlede beløb kommunen modtager i refusion (inkl. det særlige fleksbidrag) og det samlede medfinansieringsbeløb. Refusions- og medfinansieringsbeløbene fordelt efter refusions/medfinansieringsprocent (dvs. fordelt efter borgerens ydelsesanciennitet). Disse opgørelser vil kunne laves for alle de enkelte ydelser og samlet for offentlige ydelser under ét.
 • De samlede offentlige udgifter for hver forsørgelsesordning, dvs. grundlaget som refusions/medfinansieringsbeløbene er beregnet på baggrund af. Disse kan fordeles efter de kommunale konti på kontoplanen.
 • Antal personer for den enkelte kommune fordelt på de enkelte refusions/medfinansieringsprocenter fordelt på ydelser.
 • Antal personer fordelt efter offentlig forsørgelsesanciennitet, således at personer, der er på vej til at overgå til et lavere refusionstrin, kan identificeres.
 • Personer fordelt på genoptjeningstælleren, dvs. antal personer, der har været selvforsørgende i hvor mange uger. Genoptjenings- og refusionstæller nulstilles efter 52 ugers selvforsørgelse.

Adgang til afregning af refusion og medfinansiering i LIS (nyt vindue)

Har du spørgsmål til refusionsreformen?

Har du spørgsmål til refusionsreformen, kan du sende dem til refusionsreform@star.dk

Husk at angive problemets art i e-mailens emnefeltet. Vælg mellem følgende emner:

 • Spørgsmål vedr. ledelsesinformationssystemet
 • Spørgsmål om opgørelse af finansieringsbeløb
 • Spørgsmål vedr. baggrundsdata
 • Problemer med at logge på ledelsesinformationssystemet
 • Fejl i data eller i beregning af finansieringsbeløb
 • Andet.

Angiv ligeledes dine kontaktoplysninger, dvs. navn, telefonnr. og e-mail.

Før du kontakter os, er du meget velkommen til at forsøge at finde information her på hjemmesiden.

Sidst opdateret: 21-02-2023