Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til VITAS, der ikke imødekommes

På denne side er ændringsønsker til VITAS, der ikke imødekommes, beskrevet. Begrundelsen for hvorfor ønsket ikke imødekommes vil fremgå samt datoen for afsluttet analyse.

Der ønskes nyt felt til angivelse af om borgeren tidligere har været i praktik i virksomheden - sagsnr.: 126990 

20-07-2018 Der ønskes at der på praktikansøgning tilføjes et felt på fanen borger, hvori virksomheden skal oplyse om borgeren tidligere har været i praktik i virksomheden.
20-07-2018 Ændringsønsket imødekommes ikke, da det er sagsbehandlerens opgave at undersøge dette.

Krav om kommentar ønskes fjernet ved ophør ved udløb af praktikperiode - sagsnr.: 125706

28-06-2018 Når man registrer et ophør på en praktik, som er udløbet, kræves kommentarfeltet og slutdato udfyldt.
Der ønskes validering, så man ikke skal skrive unødvendige oplysninger.
27-07-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Ønsket er vurderet ift. hvor stor udviklingsopgaven er og den værdi det vil give, samt set i sammenhæng med andre udviklingsopgaver prioriteres højere. 

Faner ønskes grå, når bevilling er lukket - sagsnr.: 125609

27-06-2018 Når bevillingen på en særlig aftale er lukket, ønskes det ved gråfarvning af fanerne ’Bevilling’ og ’Ophør’ tydeliggjort, at bevillingen er lukket og pladsen ligge til rådighed i fanen tilbud:
Det fremgår længere nede på siden, at borgerens bevilling er lukket, men det vil give hurtigt overblik, hvis det hurtigt kan ses på fanernes farve.
19-09-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. For stort i at implementere i forhold til hvad det løser.

Information til virksomheder vedr. mentorstøtte - sagsnr.: 122157

18-05-2018 Der ønskes bedre information til virksomheder vedr. mentorstøtte. Nogle virksomheder er ikke opmærksomme på, at De skal anmode om udbetaling af tilskud til mentorfunktion.
23-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Der nævnes flere gange at virksomheden kan søge udbetaling på baggrund af dokumenterede udgifter, når mentoropgaverne er udført.

Sagsbehandlernavn ønskes tilføjet på afslag til borger - sagsnr.: 120982

16-04-2018 Sagbehandlerens navn ønskes tilføjes i den mail, som sagsbehandleren kan vælge at sende, når jobcentret afviser en ansøgning.
18-12-2018 Ændringsønske ikke, da ikke alle jobcentre ønsker sagsbehandlernavn vist. Det er muligt at indskrive sagsbehandlernavn manuelt.

Mulighed for farvemarkering på ansøgninger og sendte kladder - sagsnr.: 119650

08-03-2018 På listerne over ’Sendte kladder’ eller ’Ansøgninger’ ønskes mulighed for at markere hver enkelt sag med en farve: rød, gul eller grøn.
Med denne farvemarkering kan man hurtigt se, om der er tjek på kladden eller ansøgningen (grøn), om der skal følges op (gul), eller om den haster (rød). I dag kan man kun skrive noter på sagen, og man skal åbne sagen for at kunne læse noten.
09-01-2020 Ændringsønsket er afvist, da det kun er ønsket af en enkelt bruger.

Mulighed for at sende til virksomheds digitale post - sagsnr.: 119342

28-02-2018 Der ønskes at det er muligt at sende ansøgningskladde til virksomhedens digitale postkasse.
19-04-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. At virksomheden en sjælden gang ikke modtager mails, skyldes deres firewall. Der kontrolles løbende på at VITAS mails løbende opfylder betingelser i for hold til spam- og sikkerhedsfiltrer.

Ønske om felt med mødetidspunkt - sagsnr.: 118979

16-02-2018 Der ønskes et felt med mødetidspunkt, placeret lige efter ugentlig timetal på bevillingen. Dette felt ønskes ikke obligatorisk.
23-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Ønske for stort i forhold til behov. Mødetidspunkt kan oplyses i feltet 'særlige aftaler for ansættelse'.

'101 Mail til virksomhed' - Mulighed for redigering af udgående mails - sagsnr.: 117849

15-01-2018 Mulighed for at kunne redigere i den default-meddelelse, som virksomhederne modtager, når ansøgningen er sendt til jobcenteret, og hermed foretage en forventningsafstemning i forhold til behandlingstid.
22-01-2018 Ændringsønske afvist. Efterspørgsel for lav i forhold til værdi dette vil give. Jobcentrene kan i dag selv styre indholdet i godkendelsesafsnittet i en ansøgning, hvor denne information evt kan tilføjes.

Øremærkning af ansøgninger om virksomhedspraktik - sagsnr.: 117235

05-01-2018 Feltet "Er praktikken tiltænkt en bestemt person?”ønskes forudfyldt med en markering i JA, da praktikken i langt de fleste tilfælde er øremærket til en bestemt borger. Flere arbejdsgivere glemmer at oplyse borgerens navn og cpr.nr. på ansøgningen.
10-01-2018: Ændringsønske imødekommes ikke.
Denne afvises med den begrundelse, at det tidligere er aftalt med jobcentrene at feltet skal være præudfyldt med nej.

Mulighed for at markere, at der ikke skal være medarbejderhøring i Fast-track-sager (borger i kontaktgruppe 8 - Tilmeldt uden ydelse) - sagsnr.: 108531

19-10-2017 Kommune vil gerne kunne markere, at en fast-track-ansøgning på en borger i kontaktgruppe 8 (Tilmeldt uden ydelse) ikke skal underskrives af en medarbejderrepræsentant.
27-07-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. I Vitas skal man sikre sig at praktikken kan forlænges (op til 13 uger), så dermed skal den altid godkendes af medarbejderrepræsentant. Det vurderes, at det bliver for kompliceret og ressourcekrævende at lave en løsning der hermed imødekommer dette ønske.

Automatisk fjerne advarsel, når svaret (under Merbeskæftigelseskrav) falder inden for de lovlige svarmuligheder - sagsnr.: 108473

17-10-2017 JC vil gerne have fjernet advarslen, når virksomheden vælger én af de lovlige svarmuligheder under (Merbeskæftigelseskrav). F.eks. muligheden ”Frivillig afgang”.
21-11-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Flowet og advarslerne er ok. Advarslen vil i de tilfælde - hvor det er relevant – forsvinde, når der på Borger-fanen indsættes et CPR-nummer med en borger, der er registreret som revalidend, førtidspensionist eller nyuddannet handicappet.

Mulighed for deling af tilbud - sagsnr.: 108102

06-10-2017 Der ønskes at det er muligt at vælge hvilket/hvilke andre jobcentre tilbud skal være synligt for(deles med), samtidig med det er synligt på tilbud i eget Jobcenter.
18-10-2017 Imødekommes ikke. Jobcentret har mulighed for at overføre en oprettet aftale til et andet jobcenter. Samarbejder to jobcentret med en stor virksomhed, hvor det er aftalt at denne stiller 10 praktikpladser som særlig aftale til rådighed. Her kan jobcentrene oprette fx 5 pladser hver.

Ønske om at påføre mdr. sats i stedet for ugentlig - sagsnr.: 107897

04-10-2017 Der ønskes at der under oprettelse af en bevilling på løntilskud at det er muligt at vælge imellem enten ugentlig eller månedlig timetal.
04-10-2017 Ændringsønske lukket. Da der kommer funktion som udregner og indsætter ugesatsen på baggrund af månedssatsen som hentes fra DFDG og som er indberettet af a-kasserne.

Der ønskes tydeliggjort, at mentorstøtte ikke er støtte til virksomheder - sagsnr.: 107527

27-09-2017 Ved oprettelse af ansøgning om Voksenlærling skal det i advarselsteksten tydeligt fremgå, at mentorstøtte ikke anses for støtte til virksomheden.
03-10-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

Oplysning om virksomhed skal trækkes fra CVR - sagsnr.: 106596

19-09-2017 Oplysninger der findes i CVR skal trækkes ifm. 'Høring' eller helt udelades, det virker forvirrende og misvisende at der står Enmandsvirksomhed på fx Herlev Hospital.
19-09-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Data vil ikke blive hentet fra CVR, da denne data er meget usikker. Når hele kladden er udfyldt korrekt, vil ikonet for enmandsvirksomhed forsvinde når der ikke er tale om enmandsvirksomhed.

Afvisning af ansøgning/bevilling - besked til borger - sagsnr.: 105644

15-09-2017 Når en Ansøgning/bevillig afvises grundet administrativ fejl, ønskes der at det muligt at vælge til at borger skal have besked i stedet for at fravælge.
06-10-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Det er muligt selv at til/fra at sende brevet til borger.

Liste med brugere og deres teamtilknytning - sagsnr.: 105446

11-09-2017 Det ønskes mulighed for at eksportere/udskrive listen med brugere (inkl. team, e-mail og status) på enten Excel eller PDF.
28-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Det vurderes at forretningsværdien er relativt lille. Workaround kan være at man via browseren printer eller copy/paster de enkelte sider ud.

Virksomhed ønsker historik på kladder - sagsnr.: 105305

06-09-2017 Det ønskes at man på ansøgning i status 'kladde' kan se hvem, der har oprettet denne, navn eller JC/Virksomheden).
15-02-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Funktionen skønnes for dyr i forhold til forretningsværdi og at der i VITAS nu er indført en funktion som automatisk sletter gamle kladder, der ikke bliver færdiggjort inden for 3 mdr., hvilket delvist kan løse et oprydningsbehov.

Pop-up ønskes til JC, der opretter en kladde op uden at sende denne til virksomheden - sagsnr.: 105303

06-09-2017 Pop-up til medarbejderen, der opretter en kladde der ikke er sendt til virksomheden, med oplysning om, at denne ikke er sendt med notifikations mail til virksomheden.
18-10-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Pop-up vil give anledning til forvirring i de tilfælde hvor virksomheden selv gemmer en kladde.

(VL) Opdeling af fane '2. Voksenlærlingen' - sagsnr.: 105293

06-09-2017 Når jobcentret starter ’Ansøgning om voksenlærling’ via ’Virksomhedssupport’ ønskes fane 2 opdelt. Jobcentret kan angive oplysninger på borgeren og virksomheden kan besvare spørgsmålene omkring 'Oplysninger om uddannelse', 'Oplysninger om beskæftigelse' samt omkring 'Offentlig støtte'.
25-05-2018 Ændringsønske efterkommes ikke. Det var i første omgang forventet at blive implementeret, men opgaven har vist sig omfattende og meget omkostningstung.

VL, en "om'er"-knap når ansøgning ikke er udfyldt helt eller korrekt - sagsnr.: 105179

04-09-2017 Baggrund: Mange virksomheder skal starte forfra og lave en ny ansøgning, når de i første omgang ikke har udfyldt ansøgningen korrekt og/eller udtømmende.
Forslag: En slags om’er knap, så når jobcentret ”return’er to sender” og får virksomheden til at komme med flere oplysninger, så kan virksomheden blot justere i den oprindelige ansøgning.
08-09-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Det anbefales at muligheden 'Kopier tidligere ansøgning' benyttes.

VL, besked til JC, når virksomheden registrer supplerende oplysninger - sagsnr.: 105178

04-09-2017 Automatisk melding til jobcentret, når virksomheden kommer med supplerende oplysninger. Baggrund: I øjeblikket får jobcentermedarbejderen ikke en melding, når jobcentret har bedt om ekstra oplysninger og virksomheden har (efter)udfyldt nogle oplysninger fx vedr. RKV og grundforløb.
02-03-2018 Ændringsønske afvist. Der ønskes ikke at Vitas skal sende automatisk notifikation til jobcentermedarbejderen

Ønske til tekst i ansøgning vedr. mentor - sagsnr.: 104909

25-08-2017 Vedr. mentor ønskes der at det er tydeligt for arbejdsgiverne, at de ikke automatisk tror, de har ansøgt om mentor. Evt. ved tilføjelse af tekst.
25-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Det første der vises når der markeres ja til mentor/hjælpemidler er en tekst hvor der står at udgangspunktet er, at jobcentret vurderer om der er behov for mentorstøtte. 

Mødeadresse på ansøgning overføres til bevilling - sagsnr.: 104894

25-08-2017 Vedr. møde adresse på ansøgningen, ønskes det overføres til bevillingen, hvis det er anderledes end virksomhedens adresse.
23-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Det kræver større rettelse i Vitas at overføre dette, derfor lukkes dette ønske da efterspørgsel ikke er større. 

Slutdato på virksomhedspraktik ønskes obligatorisk - sagsnr.: 104868

24-08-2017 Der ønskes at slutdato på virksomhedspraktik gøres obligatorisk.
25-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

Anden aktør ønsker at kunne sætte default Jobcenter - sagsnr.: 104867

24-08-2017 Anden aktør ønsker at de kan vælge det JC de oftest benytter som default når de logger på Vitas.
25-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. 

Feltet "Begrundelse for afgørelsen" under voksenlærling - sagsnr.: 104769

22-08-2017 Der ønskes at der i dette felt ligger en standardbevilling. Som alternativ ønskes der at skrivefeltet bliver variabel.
27-10-2017 Imødekommes ikke. Da der er tale om ”frikøb” af medarbejderen, der fungerer som mentor, skal der redegøres for det faktiske timeforløb. Lønomkostningen er timelønnen inklusiv feriepenge, pensionsbidrag andre arbejdsgiverbidrag.

Mentorfunktionens indhold, antal time pr. uge - sagsnr.: 104718

21-08-2017 Der ønskes at det gøres tydeligt om det er minutter eller evt. laves til felter til både timer og minutter.
23-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Vitas følger standard med hele decimal tal.

Mentor - der ønskes mailadresse fjernes - sagsnr.: 104716

21-08-2017 Under Tillægsbevilling af Mentor Punkt 3, der ønskes at mailadresse fjernes.VITAS sender ingen mail til den mail, der indtastes, så mentoren modtager ikke noget fra systemet.
Mailen skal opfattes som en kontakt-information, og hvis mentoren ikke har en mail, kan man skrive ’ingen@email.com’.
27-09-2017 Ændringsønske imødekommes ikke 

Tekst ændring på tillægsbevilling 'Mentor' - sagsnr.: 104600

28-06-2017 Under punktet Mentorfunktionens indhold i feltet 'Timeløn' ønskes parentes med tekst fjernet, således der kun står Timeløn. Timeløn (inkl. feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsmarkedsbidrag)
Begrundelsen er at det er op til den enkelte kommunes aftaler, hvad timelønnen indeholder.
17-08-2017 Loven siger at det er de faktiske udgifter der skal anføres i feltet. Derfor er det også yderst vigtigt, at feriepenge, pensionsbidrag og andre arbejdsgiverbidrag inkluderes i timelønnen, alt andet vil i følge juristerne være ulovlig statsstøtte!
§ 31 e. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. 
Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for pr. person.

Mentor - mulighed for felt til flueben i stedet for at skrive timeløn - sagsnr.: 104172

01-08-2017 Der ønskes mulighed for at kunne sætte et flueben i et felt, når man laver en tillægsbevilling (mentor), og mentoren er omfattet af en virksomhedscenteraftale. I dag skal man angive en timeløn.
27-10-2017 Imødekommes ikke. Da der er tale om ”frikøb” af medarbejderen, der fungerer som mentor, skal der redegøres for det faktiske timeforløb. Lønomkostningen er timelønnen inklusiv feriepenge, pensionsbidrag andre arbejdsgiverbidrag.

Knap til "Sæt ansvarlig" på oversigt over ophør der afventer behandling - sagsnr.: 104091

27-07-2017 Der ønskes en knap "Sæt ansvarlig" på oversigten over ophør, der afventer behandling.
31-07-2017 Det er muligt at 'sætte ansvarlig' fra bevillingslisten. Når der sættes en ansvarlig sagsbehandler på bevillingen, medfører det automatisk at forlængelse/ophør sættes med samme ansvarlige. Dette gøres da bevilling, forlængelse og ophør hænger sammen i VITAS-løsningen.

Advarsel hvis ejer eller medarbejderrepræsentant er under 18 år - sagsnr.: 102904

14-07-2017 Hvis ansøgning er underskrevet af person under 18 år, det være sig virksomhed eller medarbejderrepræsentant, ønskes dette 'rødmarkeret' som advarsel.
09-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

Automatisk vedhæftning af dokumenter når sager 'Godkendes/Afvises' - sagsnr.: 102902

14-07-2017 Ønske om, at der pr. automatik vedhæftes 'klagevejledning' og 'hvor/hvordan tilskuddet søges', på godkendelse/afvisning af ansøgning om job med løntilskud samt voksenlærlingeforløb.
09-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Klagevejledningen fremgår allerede på ansøgningen.
Vejledning til refusion bør fremgå i bevillingen som oprettes efterfølgende. I bevillingerne i VITAS er det muligt at oprette standardskabeloner til indholdet i bevillingens 'Besked-boks'. Jobcenter-medarbejderen kan sætte en default tekst, så den altid vises i bevillingen der oprettes til virksomheden. Se evt. vejledning om Tekst-Administration.

'Særlig aftale' - Fjerne mulighed for at markere at en ansøgning er en 'Særlig aftale' for virksomheder - sagsnr.: 102602

07-07-2017 Jobcentret oplever at arbejdsgivere misforstår hvad en Særlig aftale' betyder i Vitas. Ønsker at det alene er jobcenteret der kan påføre denne oplysning.
10-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Jobcentret kan selv ændre i ja/nej på særlig aftale ifm. godkendelse af ansøgningen. Der er flere tilfælde, hvor en jobcentermedarbejder har valgt 'Ja' i forbindelse med support til en ansøgningskladde. 

National liste, ændring af virksomhedens valg om ansøgning skal deles - sagsnr.: 102330

30-06-2017 Ønsker at virksomheden skal vinge af, hvis ansøgningen gerne må deles på listen. I stedet for som nu, at virksomheden skal vinge af, hvis ikke de ønsker ansøgningen delt.
08-08-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Dette fordi den nuværende funktion er i god tråd med intentionerne i kontanthjælpsreformen, hvor det fremgår, at der skal oprettes en digital fast track-løsning (VITAS), så virksomhederne hurtigt og enkelt i en landsdækkende digital løsning kan ansøge om at få oprettet praktik eller løntilskudspladser og hvor jobcentret inden for en klar tidsfrist digitalt godkender en ansøgning om en virksomhedsplads. Vi mener derfor også, at det er i virksomhedernes interesse, at deres åbne tilbud-ansøgninger som udgangspunkt bliver delt med andre jobcentre i landet efter at sagsbehandlingsfristen udløber. 

Forlængelser bør fremgå af arbejdsgivers primær menu - sagsnr.: 102146

26-06-2017 Mange virksomheder og medarbejdere, har svært ved, at finde ud af hvor man kan forlænge en ansøgning. Altså at finde den berømte forlænge ”knap”. Det ønskes tydeliggjort ved 'Forlængelser' indsat i primær menu for arbejdsgiver.
12-01-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Visningen af en sag er dog tilpasset, så fanerne fremstår så de ligner faner og ikke knapper som tidligere.

Ny status "Set af virksomhed" på kladder sendt til virksomhed - sagsnr.: 102060

23-06-2017 Som virksomhedskonsulent vil det være nyttigt at kunne se i VITAS, om virksomheden er opmærksom på ansøgningskladden, dvs. om de har set den, men endnu ikke reageret. Det kunne fx fremgå af historikken.
25-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Ændringen vurderes særdeles kompleks og bekostelig i forhold til værdi, og afvises derfor.

Virksomhedens kontaktpersoner skal gemmes - sagsnr.: 102058

23-06-2017 Det er et ønske, at kontaktpersoner på en virksomhed gemmes, så man nemt kan slå dem op igen til en ny ansøgning.
19-10-2017 Ændringsønske ikke imødekommet. Det anbefales at kopierfunktionen benyttes.

Statistik på ansøgninger opstartet via virksomhedssupport vs. af virksomheden selv - sagsnr.: 101992

21-06-2017 Se statistik for andelen af indgående ansøgninger, som er opstartet af Jobcentret via virksomhedssupport og hvor mange virksomhederne selv udarbejder.
23-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Der vil ikke blive udviklet ekstra statistik funktioner til Jobcentre.

Ønske om administratorfunktion, som gør det muligt at se, hvem der har slettet en kladde - sagsnr.: 101934

20-06-2017 Der ønskes en administratorfunktion, som gør det muligt at se, hvem der har slettet en kladde.
19-10-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Meget stor og ressourcekrævende opgave.

Ønske om tilføjelse af link i den mail, der sendes til arbejdsgiver, når han skal godkende en bevilling - sagsnr.: 101932

20-06-2017 I den mail, der sendes til arbejdsgiver, når han skal godkende en bevilling, findes der kun et link til godkendelse af bevillingen. Der ønskes tilføjet et link, der giver arbejdsgiver adgang til VITAS.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Ændringen vurderes for kompleks i forhold til de mange måder man kan underskrive dokumenter på.

Et jobcenter ønsker, at der åbnes for disse obligatoriske felter, når der svares 'ja' til spørgsmålet om 'Er praktikken tiltænkt en bestemt person?' - sagsnr.: 101898

20-06-2017 Felterne, der ønskes:
* Slutdato
* Er der planlagt arbejdsfrie dage?
* Mødetid første dag
* Jobindhold
* Mødetider generelt
* Formål med virksomhedspraktikken /løntilskud
* Skånehensyn(valgfrit):
* Kontaktforløb(valgfrit):
* Fravær på virksomheden meldes til (kontaktperson på virksomheden – navn og telefon nr.)(Valgfrit):
25-05-2018 Feltet "Slutdato" er allerede tilføjet. Yderligere felter hører ikke til under fanen "Borgeren" i ansøgningen, hvor det endnu ikke er afgjort om virksomheden er godkendt til tilbuddet.


Ny kolonne med borgers cpr-nummer på oversigt over ansøgninger - sagsnr.: 101636

14-06-2017 Der ønskes en ny kolonne med borgers cpr-nummer på oversigten over ansøgninger.
Da cpr-nummer anvendes til at finde den relevante jobkonsulent, vil det lette arbejdsgangen i forbindelse med modtagelse af ’øremærkede’ ansøgninger i VITAS.
Som det er nu, skal man åbne ansøgningen for at se cpr-nummer.
14-06-2017 Ændringsønske oprettet
25-05-2018 Ændringsønske efterkommes ikke. Det er ikke i overensstemmelse med designet at tilføje en kolonne, som ofte vil være tom ved ikke-øremærkede ansøgninger. Det er muligt at få borgerens navn samt (anonymiseret CPR nummer ved at lave Excel udtræk af listen.

Forenkling af VITAS forside ved fjernelse af bevilling bobler - sagsnr.: 101542

12-06-2017 Det vil være rart, hvis forsiden kun viser opgaver vi skal gøre noget ved – ellers er det jo ikke en opgave. kan man overveje at fjerne ”Bevillinger afventer…” og ”Bevillinger godkendt…” fra forsiden af VITAS.
14-06-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Mange jobcentre har ønsket at disse oplysninger ligger i boblerne på forsiden, som led i den arbejdsgang der kører parallelt i jobcentret fagsystem.

Mulighed for at sende kladde, uden alle punkter under borger er udfyldt - sagsnr.: 101097

31-05-2017 Når jobcentret sender en kladde til arbejdsgiver, indeholdende cpr-nr. skal alle felter udfyldes, før fanen gemmes. Jobcentret kan ikke svare på om borgeren tidligere har været ansat i virksomheden. Ønsket at jobcentret kan nøjes med at udfylde cpr-nr.
Ønske om samme på alle faner, det skal være muligt at udfylde kendte oplysninger, som gemmes.
10-01-2018 Imødekommes ikke. Løsningen er 'by-design'. I tilfælde hvor jobcentret fortsat ønsker at kunne sende en kladde, som er delvist udfyldt, skal alle felter udfyldes, så godt som man kan. Her skal virksomheden oplyses om, at skal kvalitetssikre informationer inden ansøgningen underskrives.

Visning af medarbejder telefonnummer - sagsnr.: 100857

23-05-2017 Ønske om, at at der bliver mulighed for at indsætte jobcentermedarbejderens telefonnummer i brugeradministrationen (ikke obligatorisk) og at dette telefonnummer vises for virksomhederne ved bevilling mm.
24-05-2018 Ændringsønsket imødekommes ikke. Ændringen vurderes for dyr i forhold til efterspørgslen. Sagsbehandler har mulighed for manuelt at indsætte telefonnummer (hvis ønsket) når ansøgning afvises.

Mulighed for fast vedhæftning af dokument - sagsnr.: 100564

19-05-2017 Ønske om mulighed for fast vedhæftning af dokument på bevilling.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Det vurderes for dyrt i forhold til værdi, og afvises derfor.
Workaround kan være at linke til egen hjemmeside (evt. pdf) via links i beskedboks og standard tekster.

Ny kolonne 'Ønsket startdato' på sendte kladder - sagsnr.: 100514

17-05-2017 På sendte kladder ønskes tilføjet kolonne 'Ønsket startdato'.
På den måde, vil det være nemt at bruge ”sendte kladder” til at holde øje med de virksomheder som skal have en rykker. Måske have kontakt med virksomheden, inden en borger skal starte i tilbud.
09-01-2020 Ændringsønsket imødekommes ikke, da der er tale om et arbejde, der skal udføres af sagsbehandleren.

Brugerflade hvor AA rolle 1 og 2, kan se de bevillinger, som JC også kan på forsiden - sagsnr.: 100510

10-05-2017 Flere aktører og jobcentre har workaround for rolle 1 og 2, hvor de fremsender den godkendte bevilling.
Der ønskes en 'Kikkefunktion'.
15-05-2017 Ønsket efterkommes ikke. AA har mulighed for at gå i 'Virksomhedssupport' eller i funktionen 'Søg'.

Advarsel ved tilkobling/modtagelse af gentagen VP - sagsnr.: 99810
02-05-2017

1. Advarsel, ved modtagelse af ansøgning om virksomhedspraktik med en 'øremærket' borger, der tidligere har været i virksomhedspraktik i samme virksomhed.
2. Ligeledes en advarsel, ved tilkobling af borger på 'ikke øremærket' ansøgning om virksomhedspraktik, hvor borgeren tidligere har været i virksomhedspraktik.
Tilføjelse, tilsvarende løntilskud.
09-01-202020 Ændringsønske efterkommes ikke, da VITAS ikke skal understøtte sagsbehandling.

Flere afslutningsårsager ønskes på ophør - sagsnr.: 99389

01-05-2017 Ved registrering af ophør ønskes yderligere to afslutningsårsager:
Ophørt på grund af: sygdom/helbred. Ophørt på grund af: Gået i uddannelse eller i ordinær beskæftigelse.
24-08-2017 Ønsket kan ikke efterkommes da der ikke findes tilsvarende ophørsårsager i DFDG, som er nødvendig for at overføre ophørsårsag fra Vitas til DFDG.

Besked ved angivelse af ugyldig mailadresse - sagsnr.: 99253

19-04-2017 Hvis sagsbehandler angiver en ugyldig mailadresse på arbejdsgiver, ønskes det, at VITAS giver en besked til sagsbehandler om dette.
Som det er nu, kan man ikke se, om virksomheden har modtaget mailen, men bare ikke reagerer på den, eller om virksomheden slet ikke har modtaget mailen.
20-04-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.
Opgaven er vurderet for teknisk omfattende i forhold til hvad den sparer. Desuden heller ikke pålidelig (Bouncemail) som konsekvent sikkerhedsfunktion. 

Fritekstfelt i opsummeringsfanen, som tydeliggøres på ansøgningslisten - sagsnr.: 98193

23-03-2017 En løsning, med et særlig fritekstfelt i opsummeringsfanen, som så gøres mere tydelig på ansøgningslisten over indkomne ansøgninger.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke, da ændringsønsket vurderes at være for dyrt i forhold til forretningsværdi.

Mulighed for udsøgning af bevillinger, som arbejdsgiver har underskrevet efter startdato er nået - sagsnr.: 99138

19-04-2017 I statistikfunktionen ønskes mulighed for at søge de bevillinger ud, hvor arbejdsgiver først har underskrevet ansøgningen efter startdato.
Ønsket udspringer af et ledelsesmæssigt fokus på, hvor mange ansøgninger, der først bliver underskrevet af arbejdsgiver efter ønsket startdato.
For at sætte ind med forholdsregler for disse situationer, er der ledelsesmæssigt behov for at kunne trække dokumentationen for, hvor stort problemet reelt er.
01-05-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Til orientering vil disse data blive udstillet i datavarehus, forventeligt august 2017.

Mulighed for at se, hvilke sager, der ligger bag liggetidstallet i statistikken - sagsnr.: 99137

19-04-2017 For at kunne bruge statistikken i daglig opfølgning ønskes der mulighed for at dykke ned i den enkelte uge, og se hvilke sager tallet (liggetiden) er gjort af.
Dette vil gøre det muligt at finde en forklaring, hvis der er en uge eller to, hvor liggetiden ’stikker af'.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Opgaven vurderes til at være for dyr i forhold til værdien, den tilfører.

Synligt i brugeradministration hvilken rolle medarbejderen har - sagsnr.: 98010

20-03-2017 Oversigt i brugeradministration skal vise om medarbejderen har rolle 'Caseworker' eller 'Administrator'.
26-05-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

Tekst tilføjelse ved fil-uploade - sagsnr.: 97731

13-03-2017 ”Du kan kun slette filer, som du selv har vedhæftet. Bemærk at vedhæftede dokumenter kan ses af arbejdsgiver, jobcenter samt andre aktører. Filen bør derfor kun indeholde oplysninger, som vedrører den specifikke sag / forløb.”
02-05-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

Det skal fremgå tydeligt hvis Virksomhed ønsker at blive kontaktet - sagsnr.: 97473

03-03-2017 Når virksomhed har markeret at de ønsker at blive kontakt:
Skal det fremgå på listen over 'Ansøgninger', måske i en kolonne og/eller i de blå bobler på forsiden.
25-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Tilføjelse af flere ikoner på lister vil ikke følge designkriterierne for løsningen, hvorfor ændringen afvises. Den nuværende løsning, hvor der tydeligt vises at virksomheden er interesseret i andet forløb i selve ansøgningen på jobcenter siden, vurderes tilstrækkelig.

Tilknytning til flere teams - sagsnr.: 97471

03-03-2017 Det skal være muligt at tilknytte sagsbehandlere til flere teams.
10-03-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Der henvises til integrationen til fagsystemet, som kan anvende VITAS WSRM hændelser til at opgavestyring på medarbejderniveau.

Tekstændring, 'Log på med NemID' sagsnr.: 97438

02-03-2017 Ønskes ændret til 'Log på Vitas'.
06-03-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.

Muligt at sende kopi til "Kontaktperson på Arbejdsstedet" - sagsnr.: 97284

28-02-2017 Det skal være muligt at kunne sende kopi af kladde / bevilling til ”Kontaktperson på Arbejdsstedet” via Vitas, som "Read only".
28-02-2017 Ændringsønske imødekommes ikke.
Det er muligt at benytte funktionen 'Gensend', og på den måde sende til to mail-adresser. Dette er muligt indtil virksomheden godkender bevillingen.

Autogodkendelse på 'ikke øremærket' ansøgning - sagsnr.: 97222

24-02-2017 Ønske om Autogodkendelse på 'ikke øremærket' ansøgning.
28-02-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Det er ikke tilladt ifølge kammeradvokaten. 

Vejledning til excel-ark-funktion - sagsnr.: 97140

23-02-2017 Vejledning indeholdende beskrivelse af excel-ark funktion ønskes.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Det vurderes, at der ikke er tilstrækkeligt behov for opdatering af vejledninger i forbindelse med dette ændringsønske.

Tekstændring i mail vedr. bevilling på ikke øremærket ansøgning - sagsnr.: 96907

15-02-2017 Såfremt du er uenig med indholdet i bevillingen bør du afvise den inden den angivne startdato, ellers betragtes bevillingen som godkende af begge parter - ønskes ændret til:
Du bedes nu om, inden den angivne startdato, gå ind via linket og godkende eller afvise bevillingen.
19-02-2017 Ændringsønske imødekommes ikke

Mulighed for tillægsinfo ved praktik/løntilskud - sagsnr.: 96711

08-02-2017 Ønske om, at det er muligt at vinge af, hvis virksomhedspraktik/løntilskud kombineres med ordinære timer med tilhørende vejledning – f.eks. hvornår en arbejdsgiver er forpligtet til at udarbejde ansættelseskontrakt, hvornår man skal betale feriepenge og pension.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke, da ændringen vurderes for bekostelig.
Workaround kan være at benytte det eksisterende jobindholdsfelt til at beskrive den jobfunktion, hvor borgeren er ansat i ordinære timer.

Knappen "overtag ansøgning" ændres til "sæt ansvarlig" - sagsnr.: 96668

07-02-2017 Det foreslås at knappen ”overtag ansøgning” ændres til ”sæt ansvarlig”, så man kan vælge frit blandt kollegerne. Det er temmelig bøvlet nu, vi skal åbne ansøgningen og finde ansvarlig, bakke tilbage – trykke på sæt ansvarlig, sætte flueben ved tilbuddet og sætte ansvarlig på. Det var meget nemmere, hvis ”overtag” kunne ændres til ”sæt ansvarlig”
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke, da ændringen vurderes for bekostelig. Funktionen findes allerede fra ansøgnings- og bevillingsliste, hvor brugeren kan sætte ansvarlig på en eller flere sager ad gangen.

Frit felt i stillingsbetegnelsen - Felt for fremsøgning af medarbejder under bevillingen - sagsnr.: 96667

07-02-2017 Vi ønsker også, at ’Stillingsbetegnelsen’ felt, være et frit felt, hvor vi frit kan skrive den stillingsbetegnelse der enten ikke findes eller ikke passer på de eksisterende oprettede stillinger.
22-08-2017 Efterkommes ikke. jobordreservice og notifikationsservicen er bl.a. afhængig af denne.

Det skal være muligt at ændre ansvarligt team og medarbejder på forlængelser - sagsnr.: 96574

03-02-2017 Det skal være muligt at ændre ansvarligt team og ansvarlig sagsbehandler på Forlængelser, på samme måde som det er muligt at tildele ansøgninger manuelt.
30-10-2017 Forslaget er afvist med begrundelsen om, at det er muligt at sætte ansvarlig på bevillingen og dermed være ansvarlig på forlængelsen. Samt ændringen er for stor til ift. hvad den giver i værdi. 

Mulighed for at gemme kladden på forlængelser - sagsnr.: 96369

27-01-2017 Inden virksomhedsbesøg skal det være muligt at forberede sig ved at oprette en forlængelse som kan gemmes som kladde.
10-03-2017 Ønske efterkommers ikke. Det er muligt at sende kladde forud for virksomhedsbesøg, på forlængelsen. 

Autogenerede rykkermails ønskes kun sendt til arbejdsgiver i dagtimerne - sagsnr.: 96197

20-01-2017 Er det muligt, at arbejdsgiverne kun modtager en autogenereret rykker i arbejdstiden fx. i tidsrummet fra kl. 09.00 – 16.00? Begrundelsen for ønsket er en klage fra en arbejdsgiver, som ikke synes, at det er ok at få en mail kl. 05.00.
09-06-2017 Ændringsønske imødekommes ikke 

Der ønskes mulighed for at sende autosvar fx i forbindelse med ferieperioder - sagsnr.: 96200

20-01-2017 Der ønskes mulighed for at registrere et autosvar, som kan udsendes i forbindelse med ferieperioder.
18-05-2017 Ændringsønske imødekommes ikke. Meget ressourcekrævende - Vitas ved ikke hvortil mail skal sendes fra og til.

Ny kolonne ønskes i 'Virksomhedssupport' i oversigten 'Ansøgninger' sagsnr.: 95980

13-01-2017 I Virksomhedssupporten kan der i oversigten 'Ansøgninger' ligge mange ansøgninger, så det kan være svært at finde de ansøgninger, som man selv har oprettet. Der ønskes en nemmere måde at finde 'egne' ansøgninger, fx en ekstra kolonne, som viser, hvem der har oprettet ansøgningen.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke, da ændringen vurderes for dyr i forhold til såvel værdien som efterspørgslen.

Notifikation når jobcentret godkende praktikaftale til leverandøren - sagsnr.: 95404

21-12-2016 Leverandør til Jobcenter København, har spørgsmål omkring håndtering af praktiketablering, når København overgår til Vitas.dk. Der ønskes mulighed i systemet vitas for, at leverandør kan få besked fra Vitas.dk, når en praktikaftale er godkendt af Jobcentret/kommunen.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Ændringen afvises da VITAS - by design - ikke sender mails til andre end virksomhedsbrugere og borgere. Ved behov kan en sag følges via bobler på AA forside, eller via "Søg"-funktionen.

'Underskriftfelt' - sagsnr.: 94328

22-11-2016 Underskriftsfeltet er ikke særlig stort når man skal underskrive med pen på fx en tablet. Feltet ønskes større eller mulighed for at zoome.
29-11-2016 Hvis feltet opfattes som for lille, kan man zoome på alle tablets. Ændringsønsket bliver derfor ikke efterkommet.

Særlig aftale, mulighed for registrering allerede på ansøgningen - sagsnr.: 94325

22-11-2016 I forhold til feltet særlig aftale som findes i bevillingsdelen, ønsket at dette laves til et felt i ansøgningsdelen, hvor feltet ikke er et ”SKAL” felt som skal udfyldes. Dette er et ønske fra jobkonsulenter som forbereder ansøgningen og allerede fra start kender fx skånebehov som skal udfyldes i dette felt.
25-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke. Oplysninger om borgerens skånebehov hører ikke hjemme i ansøgningen, hvor det endnu ikke vides om virksomheden opfylder kriterierne for at blive godkendt til tilbuddet.

Tekst om kontakt vedr. mulighed for løntilskud - sagsnr.: 94305

22-11-2016 Når en arbejdsgiver opretter en ansøgning om virksomhedspraktik, spørges til sidst, om arbejdsgiver er interesseret i at høre om muligheden for løntilskud.
Det ønskes ændret, således at der spørges, om arbejdsgiver er interesseret i at høre om muligheden for ordinær ansættelse efterfølgende. Det giver langt mere mening.
Konsulenterne kan selv ’sælge’ et løntilskud, hvis det er nødvendigt, uden at lægge ordene i munden på arbejdsgiverne omkring et løntilskud, som måske alligevel ikke kan bevilges.
07-12-2016: Spørgsmålet stammer fra den oprindelige blanket og er taget med efter ønske fra mange jobcentre. Spørgsmålet er ikke gældende for den praktik, der søges om, men er en mulighed for, at arbejdsgiver kan tilkendegive, at han er interesseret i eventuel etablering af et løntilskuds- eller fleksjob. Ændringsønsket bliver derfor ikke imødekommet.

Mulighed for at sætte en cc-mailadresse på - sagsnr.: 94265

21-11-2016 I forbindelse med ansøgning ved virksomheder, hvor HR-afdelingen, som er beliggende i en anden by, skal underskrive ordren, vil den lokale afdeling gerne have en kopi af aftalen.
Som det er nu, modtager HR-afdelingen alt til underskrift, og derefter medarbejderrepræsentanten. Det betyder at virksomhedsejeren ikke får besked om aftalen via VITAS. Derfor ønskes der mulighed for at skrive en CC-mailadresse i VITAS.
07-12-2016 Ændringsønsket bliver ikke umiddelbart imødekommet. Der findes to måder at håndtere denne situation på. Enten anskaffer den lokale afdeling sig en Digital medarbejdersignatur, får tildelt VITAS rettigheder og dermed mulighed for at se alle virksomhedens sager i VITAS eller HR-afdelingen tager en kopi via pdf-knappen og sender den til den lokale afdeling.

Der ønskes mulighed for at rette i en ansøgning - sagsnr.: 94258

21-11-2016 Hvis det er juridisk holdbart, ønskes der mulighed for, at man kan rette i ansøgningen, fx hvis medarbejderrepræsentanten opdager en fejl under godkendelsesprocessen.
29-11-2016 Hvis medarbejderrepræsentanten opdager en fejl, så kan arbejdsgiveren trække ansøgningen tilbage, rette i den og derefter sende ansøgningen til medarbejderrepræsentanten igen. Hvis en ansøgning underskrives af både medarbejderrepræsentanten og arbejdsgiver, så er den reelt landet hos jobcentret, og her har arbejdsgiver også mulighed for at trække den tilbage. Så funktionen findes allerede. Ændringsønsket bliver derfor ikke efterkommet. 

Kiggeadgang til Vitas - sagsnr.: 93630

03-11-16 Revisorer ønsker kiggeadgang til Vitas.
09-05-2017 Ændringsønsket imødekommes ikke, da løsningen blandt andet ville kræve tilpasning i hvert enkelt jobcenters konfiguration af ADFS og vurderes til at være for omfattende i forhold til formålet.

Skifte ansvarlig på en kladde - sagsnr.: 93337

27-10-2016 Det skal være muligt at skifte ansvarlig på en kladde.
24-05-2018 Ændringsønske imødekommes ikke, da det vurderes for dyrt i forhold til værdi.

Sidst opdateret: 23-06-2020