Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til VITAS

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til VITAS, vi har modtaget.

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i VITAS. Ønskerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.
Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om, at breve fra VITAS til borgere også sendes til jobcentret - sagsnr.: 354414

12-05-2023 Flere jobcentre har et ønske om, at breve til borgere, der er sendt fra VITAS også sendes til jobcentret, så de kan journalisere brevet på borgerens sag.
12-05-2023 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for at kunne ændre timetal i bevilling af virksomhedspraktik - sagsnr.: 345138

04-04-2023 Flere jobcentre ønsker mulighed for at kunne registrere ændret (øget) timetal i bevilling af virksomhedspraktik.
04-04-2023 Ændringsønsket er modtaget. Der er i Spørgsmål/svar til Virksomhedspraktik beskrevet, hvordan der kan registreres progression i timetallet.
Spørgsmål/svar til virksomhedspraktik

Ønske om autogodkendelse af bevillinger af personlig assistent og hjælpemiddel - sagsnr.: 359264

21-03-2023 Et jobcenter ønsker, at bevilling af personlig assistent og hjælpemiddel bliver autogodkendt på samme måde som bevillinger af fx virksomhedspraktik, idet jobcentret oplever, at det er svært at få virksomheden til at godkende.
21-03-2023 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om autogodkendelse af forlængelser - sagsnr.: 358202

30-01-2023 Et jobcenter ønsker, at forlængelser altid bliver autogodkendt, da det er jobcentres oplevelse, at virksomheder ofte glemmer at godkende med deraf følgende ændring af slutdatoen tilbage til den oprindelige.
30-01-2023 Ændringsønsket er modtaget

Ansøgning om tilskud til voksenlærling skal have en borger tilknyttet - sagsnr.: 354396

23-01-2023 Et jobcenter ønsker validering på ansøgning om tilskud til voksenlærling ændret, sådan at den kun kan indsendes til jobcentret, såfremt der er en borger tilknyttet.
23-01-2023 Ændringsønsket er modtaget

Tekst på knappen 'Send bevilling til borger' i personlig assistent ønskes ændret - sagsnr.: 354392

17-01-2023 Et jobcenter ønsker teksten på knappen 'Send bevilling til borger' i bevilling af personlig assistent, da virksomheder ikke forbinder den ansatte med med begrebet 'borger'.
18-09-2023 Implementeret i release 2023-3 den 18-09-2023

Ønske om, at liste over overførte ansøgninger/bevillinger flyttes fra 'Administration' til 'Søg' - sagsnr.: 337751

11-01-2023 Funktionalitet til at danne liste over ansøgninger og bevillinger, som er overført til andre jobcentret ligger under menuen 'Administration', som det kun er jobcentrets superbrugere, der har adgang til.
Et jobcenter ønsker, at funktionaliteten skal kunne tilgås af alle - fx. under 'Søg'.
18-09-2023 Implementeret i release 2023-3 den 18-09-2023

Ønske om liste med bevillinger, som er overført til jobcentret - sagsnr.: 337749

11-01-2023 Et jobcenter ønsker mulighed for at se en liste over bevillinger, som er overført fra andre jobcentre. Listen skal kunne tilgås af andre end superbrugere - fx. under 'Søg'.
18-09-2023 Implementeret i release 2023-3 den 18-09-2023.

Ansvarlig for ansøgning kan ikke se bevillinger på egne ansøgninger, når bevillingerne er autogodkendt - sagsnr.: 326169

20-01-2023 Hvis bevillinger autogodkendes, kan den ansvarlige kontaktperson ikke se egne sager/bevillinger. Da autogodkendelse sker ved den kommende nats batchkørsel, kan det være svært for virksomheden selv at nå, manuelt at godkende bevillingen. Derfor et ændringsønske om, at den ansvarlige kontaktperson også kan se bevillinger, der er autogodkendt.
23-01-2023 Ændringsønsket imødekommes. Afventer nærmere planlægning.

Ny slutdato bør kunne ændres ved behandling af forlængelse af bevilling - sagsnr.: 321548

22-12-2022 Et jobcenter ønsker mulighed for at ændre datoen i feltet 'Ny slutdato' ved behandling af forlængelse af bevillinger med den begrundelse, at det er jobcentret, der - som myndighed - bestemmer slutdatoen. I henhold til gældende funktionalitet kan jobcentret kun godkende forlængelsen eller afvise den - evt. med information til virksomheden om, hvilken dato bevillingen vil kunne forlænges til.
22-12-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om ændret visning af fritekstfelter i read only - sagsnr.: 311314

30-11-2022 Et jobcenter ønsker, at fritekstfelter i VITAS i 'read only' bliver vist med eventuelle tvungne linjeskift og ikke "ud i en køre". Hvis der eksempelvis er meget tekst i fritekstfeltet 'Besked til virksomheden' i bevilling af personlig assistent, kan teksten være vanskeligt at overskue for virksomheden.
30-11-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om flere lønoplysninger fra virksomhed ved ansøgning om fleksjob - sagsnr.: 311501

22-11-2022 Der er ønske om, at virksomheder afgiver flere lønoplysninger ved ansøgning om fleksjob, idet ydelseskontoret skal bruge oplysninger om:

  • pensionspct. og om arbejdsgiver betaler medarbejderens egetbidrag,
  • om der optjenes særlig feriegodtgørelse, optjeningspct. og udbetalingstidspunkter
  • om der optjenes fritvalg, optjeningspct. og udbetalingstidspunkter
  • om der optjenes SH, optjeningspct. og udbetalingssats fuld tid og fleksjobber
  • om der optjenes ferie med løn eller FEP

18-01-2023 STAR er i dialog med KL omkring behovet for lønoplysninger i VITAS ansøgninger. Det drøftes, om lønoplysninger ikke er mere målrettet ”ydelsesdelen" i et Jobcenter og derfor bør ligge i særskilt skema udenfor VITAS.

Ønske om at kunne vælge default-jobcenter som anden aktør - sagsnr. 310366

22-11-2022 En anden aktør ønsker mulighed for at vælge, hvilket jobcenter, der er valgt som standard ved indlogning. Ændringsønsket er begrundet i, at det jobcenter, som er valgt ved indlogning, ikke er det jobcenter, hvor anden aktør har hovedparten af deres sager.
22-11-2022 Ændringsønsket er oprettet

Ønske om, at data på side gemmes, selv om ikke alle data er udfyldt - sagsnr.: 310248

17-11-2022 Et jobcenter ønsker funktionalitet ændret, sådan at et trin i en kladde bliver gemt, selv om ikke alle obligatoriske data er udfyldt. Ændringsønsket begrundes med, at det ikke er alle oplysninger, jobcentermedarbejder ligger inde med, og at data derfor forsvinder på vej til virksomheden.
17-11-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om, at virksomhed kan se evt. skånebehov m.v. inden godkendelse af fleksjob - sagsnr.: 306955

04-11-2022 Et jobcenter oplyser, at de er udfordret af, at virksomheder ikke vil godkende fleksjob, før de har fået oplyst fleksjobkandidatens eventuelle skånebehov og arbejdsevne/-effektivitet. Jobcentret ønsker derfor mulighed for at kunne beskrive skånebehov og arbejdsevnen/-effektiviteten før virksomhedens godkendelse.
04-11-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om, at 'Kontaktperson på arbejdsstedet' medsendes i webservicebesked om bevilling - sagsnr.: 303834

24-10-2022 Jobcentrenes sagsbehandlingssystemer benytter webservicebesked (WSRM) om bevilling fra VITAS til oprettelse af indsats (aktivitet) i DFDG. Der er ønske om, at webservicebeskeden til jobcentret om bevilling fra VITAS medsender 'Kontaktpersonen på arbejdsstedet' i stedet for 'Ansvarlig kontaktperson for ansøgningen'. 

18-09-2023 Implementeret i release 2023-3 den 18-09-2023.

Ønske fra jobcenter om, at antal tegn øges fra 2.000 tegn til 3.000 tegn - sagsnr. 300459

30-09-2022 2.000 tegn i jobindholdet har givet udfordringer i jobcentret, da VITAS er kommunikationsplatform mellem leverandør, virksomhed og jobcenter i forhold til borgernes forløb. Jobcentret har indgivet et ændringsønske om at øge antal tegn til 3.000 tegn - som selvfølgelig skal kunne udstilles til jobcentrenes beskæftigelsessystemer.
04-10-2022 De felter i VITAS, som har en begrænsning på 2.000 tegn, er felter, som kan overføres direkte til borgerens indsats i 'Min plan' af jobcentrenes sagsbehandlingssystemer. Det er vurderet, at 2.000 tegn er tilstrækkeligt til at beskrive indsatsen overfor borgeren. Ændringsønsket er derfor ikke imødekommet.

Godkendelse af medarbejderrep. via fil må ikke kunne slettes - sagsnr.: 282901

05-08-2022 I ansøgning om virksomhedspraktik og løntilskud kan medarbejderrepræsentantens godkendelse ske via upload af fil. Filen kan imidlertid efterfølgende slettes, hvilket ikke må kunne ske.
05-08-2022 Ændringsønsket er oprettet

Markering for helligdage bør tydeliggøres - sagsnr.: 277217

21-07-2022 Der er et ønske om, at markering for helligdage gøres tydeligere, hvilket kan gøres ved en tekst eller ved at gøre feltet obligatorisk at tage stilling til. 
21-07-2022 Ændringsønsket modtaget.

Ønske om yderligere to koloner i 'Bevillinger' via virksomhedssupport - sagsnr.: 354398

15-07-2022 Et jobcenter ønsker yderligere kolonner under fanen 'Bevilliger', når man er logget på via virksomhedssupport. Der ønskes en kolonne med hhv. slutdato for forløbet og antal timer på bevillingen. Ændringen vil kunne lette jobcentres arbejde med at tjekke, om der er "plads" til flere i fx praktik hos virksomheden.
17-07-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om to felter til registrering af timer og minutter pr. uge - sagsnr.: 321517

13-07-2022 Et jobcenter ønsker, at der i VITAS er to felter til registrering af hhv. antal timer pr. uge og antal minutter pr. uge i stedet for ét felt. I DFDG er der to felter, og indlæsning af decimaltal i fagsystemet kan derfor give anledning til problemer.
13-07-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for at ændre virksomhedstype i ansøgning om fleksjob - sagsnr. 321512

11-07-2022 Oplysning om virksomhedstype i ansøgninger i VITAS kommer fra CVR-registret, men et jobcenter ønsker, at det i ansøgning om fleksjob bliver muligt at ændre virksomhedstype og henviser til, at det er muligt at angive virksomhedstype i ansøgning om virksomhedspraktik/nytteindsats.
13-01-2023 Ændringsønsket er ikke imødekommet. I forbindelse med oprettelse af en ansøgning om fleksjob i VITAS, angives på faneblad 1. virksomheden, hvilken virksomhedstype, den ansøgende virksomhed karakteriseres som. Oplysningerne hentes fra CVR-registret. Såfremt virksomheden ønsker at denne virksomhedstype skal ændres, skal det ske via https://datacvr.virk.dk/, hvorfra VITAS via DFDG henter data.

Det er korrekt, at en virksomhed ifm. ansøgning om nyttejobs selv kan vælge hvilken virksomhedstype, virksomheden kategoriseres som, hvilket skyldes, at nyttejobs kun kan oprettes for "offentlige virksomhed" jf. Bekendtgørelse af lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, kapitel 13, § 82.

Er en organisation selvejende og modtager 50 pct. eller derover i offentlige tilskud, betragtes den som offentlig, og man har derfor mulighed for at vælge mellem de to virksomhedstyper. I CVR-registret skelnes ikke mellem disse "beskæftigelsesmæssige" kategorier (tilskuddet kan jo jo kan skifte fra år til år), , hvorfor det har været nødvendigt at introducere denne model for nytteindsats.

Ønske om stardardtekst til fleksjob - sagsnr.: 321532

05-07-2022 På samme måde, som jobcentrene har mulighed for at oprette standardtekster til løntilskud, virksomhedspraktik og tilskud til voksenlærling, ønskes der mulighed for at oprette stardardtekst til sager om fleksjob.
05-07-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om ny ophørsårsag - sagsnr.: 272478

09-06-2022 Et jobcenter har ønske om en ny ophørsårsag i VITAS til angivelse af, at borgeren er blevet ansat i en anden virksomhed end tilbudsstedet: "Borger er kommet i job".
12-01-2022 Ændringsønsket er ikke imødekommet, idet STAR vurderer, at de eksisterende ophørsårsager er dækkende. 

Ønske om besked i VITAS, hvis e-mail ikke kan leveres - sagsnr.: 272476

09-06-2022 Et jobcenter ønsker at få besked, hvis sag i VITAS ikke kan sendes til virksomheden, fordi e-mailen ikke kan leveres.
09-06-2022 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for forlængelse af bevilling af hjælpemidler - sagsnr.: 269070

18-05-2022 Der er ønske om mulighed for at kunne forlænge bevilling af hjælpemidler.
18-05-2022 Ændringsønsket er modtaget

Studentertimesats i bevilling af PA ønskes ændret til ikke-obligatorisk felt - sagsnr.: 267766

18-05-2022 Et jobcenter ønsker feltet til angivelse af timepris for studentertimesats i bevilling af personlig assistent gjort ikke-obligatorisk. Ifølge jobcentret ændrer sats sig to gange årligt, hvilket kræver udarbejdelse af ny bevilling.
18-05-2022 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om fjernelse af feltet  'Evt. særligt CVR nummer som refusion skal udbetales til' - sagsnr.: 337720

25-03-2022 Et jobcenter ønsker, at feltet 'Evt. særligt CVR nummer som refusionen skal udbetales til', som findes i ansøgning om løntilskud og tilskud til voksenlærling, bliver fjernet. Ifølge jobcentret skaber feltet forvirring og bliver ikke benyttet.
25-03-2022 Ændringsønsket er modtaget

Mulighed for formatering af tekst med kursiv - sagsnr.: 337719

21-02-2022 Når en medarbejder laver et afslag på ansøgning om tilskud til voksenlærlingeforløb, kræves der en begrundelse med henvisning til lovtekst. Et jobcenter ønsker mulighed for at skrive lovteksten i kursiv, så det tydeligt fremgår, at der er tale om lovtekst eller tekst fra en vejledning.
18-09-2023 Implementeret i release 2023-3 den 18-09-2023 

Mulighed for at forlænge fleksjob - sagsnr.: 247515

21-01-2022 Ønsket er indsendt af flere jobcentre, men hænger også sammen med muligheden for at kunne ændre i antal arbejdstimer.
23-02-2023 Ændringsønsket er ikke imødekommet. Et fleksjob kan ikke forlænges. Forklaringen skal findes i valget af fleksjobbets varighed: 

  • Hvis der er tale om et ”midlertidigt” fleksjob skal jobcentret angive en slutdato for, hvornår det midlertidige fleksjob ophører. Hvis virksomheden ønsker en forlængelse – udover slutdatoen, skal virksomheden indsende en ny ansøgning, hvorefter jobcentret kan oprette en ny vurdering med en ny slutdato.
  • Hvis der er tale om et ”permanent” fleksjob, skal jobcentret indsætte den slutdato, hvor borgeren bliver folkepensionist.

Det betyder dermed også, at en virksomhed ikke kan ansøge om forlængelse, men – hvis der er tale om et ”midlertidig” fleksjob, skal ansøge igen.

Ønske om mulighed for ændring i fleksjobbevilling - sagsnr. 269093

07-10-2021 I forbindelse med opfølgning på fleksjob efter 4,5 år er der ønske om at kunne ændre i fleksjobbevilling i forhold til type (fra midlertidigt til permanent) og timetal.
23-02-2023 Ændringsønsket er ikke imødekommet. Hvis der skal ske ændringer i forhold til type m.v., skal der oprettes en ny vurdering. 

Visning af ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep' efter virksomhed har underskrevet med pen via virksomhedssupport - sagsnr.: 236181

04-10-2021 I listen under 'Sendte kladder' i menupunkt 'Virksomhedssupport' er det muligt at se ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep'.

Ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep' bliver dog kun vist i listen, hvis der var tale om en kladde, som blev sendt til virksomheden. Der er ikke samme mulighed, hvis virksomheden underskriver med pen via virksomhedssupport. Der ønskes derfor en tilsvarende funktionalitet
05-10-2021 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om e-mailadvisering om udløb af bevilling om tilskud til voksenlærling - sagsnr. 301868

06-09-2021 Et jobcenter ønsker, at der bliver sendt e-mail til virksomheden med advisering om, at tilskud til voksenlærling udløber/slutter. Ændringsønsket begrundes med, at mange virksomheder ikke får forlænget bevilling i tide.
06-09-2021 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om mulighed for forlængelse af bevilling af personlig assistent - sagsnr.: 268927

15-04-2021 Der er ønske om mulighed for at kunne forlænge en PA-bevilling i VITAS, hvis bevillingen i første omgang er givet med en varighed på under et år.
24-06-2022 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes at finde sted i løbet af 2023.

Ønske om felt/-er til beskrivelse af det bevilgede hjælpemiddel - sagsnr.: 272031

15-01-2021 Der er ønske om et eller flere felter til beskrivelse af, hvad det er for et hjælpemiddel, der er bevilget. Det kunne være felter med pris, model og leverandør eller et fællesfelt til oplysningerne.
15-01-2021 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om mulighed for bevilling af flere hjælpemidler i samme bevilling - sagsnr.: 272033

15-01-2021 Der er ønsket mulighed for at kunne bevillige flere hjælpemidler i samme bevilling.
15-01-2021 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes gennemført i løbet af 2023

Ønske om validering på "lommeregnerfunktionen" ved løntilskud i offentlig virksomhed - sagsnr. 267285

14-10-2020 Offentlige virksomheder oplever, at oplysninger om sats pr. uge m.v. (lommeregnerfunktionen ved ugentligt timetal) ikke bliver udfyldt af jobcentret ved bevilling af løntilskud. Lønforhold skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af ansættelsesbrev og er derfor nødvendige for arbejdsgiverens sagsbehandling. Der er derfor ønske om, at "lommeregnerfunktionen" på trin 6 i bevilling af løntilskud gøres obligatorisk, når der tale om en offentlig arbejdsgiver.
14-10-2020 Ændringsønsket er modtaget

Mulighed om registrering af decimaltal i 'Jobcentrets vurdering af arbejdsintensitet (i %)' i fleksjobvurdering - sagsnr.: 269075

11-06-2020 I feltet 'Jobcentrets vurdering af arbejdsintensitet (i %)' på trin 6 i fleksjobvurdering er der ønske om mulighed for at indtaste tal med decimaler.
11-06-2020 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om mulighed for registrering af det gennemsnitlige bevilligede timetal pr. uge i PA-bevilling - sagsnr.: 268930

15-04-2020 Der er ønske om, at det på trin 6 i bevilling af personlig assistent bliver muligt at registrere det gennemsnitlige timetal pr. uge.
15-04-2020 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om tekstændring til felter på trin 6 i PA-bevilling - sagsnr.: 272034

15-03-2020 Et jobcenter ønsker teksten til felterne 'Assistentens ansættelsesdato' og Assistentens slutdato' på trin 6 i bevilling af personlig assistent ændret, da de er misvisende - assistenten kan have været ansat i virksomheden i flere år.
27-06-2022 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes foretaget i løbet af 2023.

Ønske om mulighed for genfremsendelse af e-mail om bevilling af PA, hjælpemiddel og mentor - sagsnr.: 268956

06-02-2020 I bevilling af personlig assistent, hjælpemiddel og mentor i status 'Afventer godkendelse hos virksomhed' er der ønske om mulighed for at kunne genfremsende e-mail til virksomheden.
01-08-2022 Afventer revision af Kompensationsloven, som forventes at finde sted i løbet af 2023.

Ønske om personlig assistent som tillægsbevilling - sagsnr.: 269118

02-04-2020 Der ønskes mulighed for at kunne oprette personlig assistent som tillægsbevilling til bevillinger af virksomhedspraktik og løntilskud.
02-04-2020 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om udvidelse af fordelingsregler vedrørende fleksjobansøgninger - sagsnr.: 169396

28-01-2020 Det er kun muligt at oprette fordelingsregel på fleksjobansøgninger med andre kriterier end 'Ordning'. Fordelingsreglerne ønskes udvidet.
28-01-2020 Ændringsønsket er oprettet.

'Træffetid' i mentorbevilling ønskes ændret til ikke-obligatorisk felt - sagsnr.: 269101

09-01-2020 Feltet 'Træffetid' på trin 5 i bevilling af mentor ønskes ændret til et ikke-obligatorisk felt.
09-01-2020 Ændringsønsket er modtaget

Ønske om at kunne vedhæfte et dokument til personlig assistance, som arbejdsgiver kan se - sagsnr.: 170798

13-02-2020 Jobcentret kan vedhæfte dokumenter til personlig assistance, men det er kun jobcentret og jobcentret via virksomhedssupport, der kan se disse dokumenter, da indholdet kan være arbejdsgivere uvedkommende. Der ønskes derfor en mulighed på Trin 6 til at der kan vedhæftes dokumenter - fx refusionsanmodningsskema og -vejledning - som virksomheden kan se.
13-02-2020 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om mulighed for at angive nyt bevilget beløb ved forlængelse af tillægsbevilling - sagsnr.: 157149

24-09-2019 Ved forlængelse af en tillægsbevilling ønskes der mulighed for at angive et nyt bevilget beløb i alt, sådan at både jobcenter og virksomhed kan få overblik over det bevilgede beløb.
14-10-2022 Ændringsønske er ikke imødekommet. STAR mener ikke, at det bevilgede beløb skal kunne ændres i VITAS, da VITAS ikke er et sagsbehandlingssystem.

Merbeskæftigelseskravet: Tydeliggørelse af, hvornår data baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr. - sagsnr.: 142777

31-07-2019 I informationsteksten fremgår det tydeligt, hvornår opgørelsen baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr., men når man kommer til selve udfyldelsen, men når man når til spørgsmålet om, hvorvidt en ansat uden løntilskud er fratrådt sin stilling inden for de seneste tre måneder, hvor stillingen ikke er blevet genbesat, så oplyses der ikke om, at der nu skal arbejdes på P-nr.-niveau - modsat de to foregående felter, hvor det oplyses, at data baseres på CVR-nr.
31-07-2019 Ændringsønske er oprettet.

Hjælpetekster i ansøgning til beskrivelse af stillingen - sagsnr.: 137258

10-05-2019 Der er ønske fra om, der kommer ”hjælpetekster” i ansøgningen i Vitas - enten som en lille tast med informationer eller hjælpetekst i feltet som forsvinder, når man som arbejdsgiver begynder at indskrive i feltet.

Ønsket er begrundet i, at at få bedre/mere uddybende beskrivelser arbejdsopgaver, skånebehov m.v.
18-09-2023 Implementeret i release 2023-3 den 18-09-2023 

Ønske om, at medarbejders e-mailadresse skjules i underskriftfeltet i bevillinger - sagsnr.: 132004

13-12-2018 Virksomheder kan se jobcentermedarbejderens e-mailadresse i stemplingerne på bevillingen. Det er dermed muligt for virksomheder at sende e-mails til ikke-sikre e-mailadresse. Der er derfor ønske om, at  jobcentermedarbejderens e-mailadresse ikke bliver vist i bevillinger.
13-12-2018 Ændringsønske er oprettet

Mulighed for at markere, at afvist bevilling/tillægsbevilling er set - sagsnr.: 127381

09-08-2018 Der ønskes at det bliver muligt for jobcenter at markere, at en bevilling eller tillægsbevilling, der er afvist af virksomhed, er accepteret/set, sådan at sagen forsvinder fra opgavebloblerne.
09-08-2018 Ændringsønske oprettet

Visning af advarsel hvis virksomheden er blokaderamt - sagsnr.: 122339

23-05-2018 Der er ønske om, at jobcentermedarbejderne får vist en advarsel, hvis en virksomhed er blokaderamt. Dermed har jobcentret mulighed for at undersøge, om ønsket om aktivitet er er omfattet af blokaden, da jobcentrene får tilsendt oplysninger om blokade fra fagforbundene.
23-05-2018 Ændringsønske oprettet.

Ansøgning hvor borger er henvist til AA (rolle 3), sendes automatisk til behandling ved AA - sagsnr.: 121411

26-04-2018 Jobcenter ønsker at ansøgninger, hvor borgeren er henvist til AA med rolle 3, sendes direkte til AA til godkendelse og færdig behandling i Vitas, og ikke til Jobcenter.
26-04-2018 Ændringsønske oprettet 

Mulighed for oprettelse af ny 'Jobcenter default' tekst på Mentor bevilling - sagsnr.: 108657

23-10-2017 Grunden til, at vi ønsker at kunne indsætte en standardtekst på mentorbevillinger er, at nogen virksomheder ikke ved, at de selv skal søge tilskuddet hjem og hvordan de skal gøre det.
Tidligere har vi sendt et følgebrev med bevillingen, med vejledning om hvad og hvordan de skal gøre det. Og det med at skulle vedhæfte en fil, vil blive glemt i det halve af tilfældene og derfor ikke en holdbar løsning.
23-05-2018 Ændringsønsket er endnu ikke prioriteret

Nyt søgekriterier 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger - sagsnr.: 101050

30-05-2017 Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30-05-2017 Ændringsønske oprettet

Oprette jobcenterspecifikke standardtekster - sagsnr.: 96717

08-02-2017 Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23-06-2017 Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc., så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag. 

Sidst opdateret: 18-09-2023