Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. fleksjob som følge af corona-virus

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. fleksjob som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Fleksjob: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 15-03-20 - ikke længere gældende:

Ansatte i fleksjob følger overenskomstens regler. Hvis der ikke er en overenskomst på ansættelsesområdet, fastsættes arbejdsvilkårene efter aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren, og er der en relevant sammenlignelig overenskomst på området, tages der udgangspunkt i denne. De fleksjobansatte er således dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler på arbejdspladsen. Det kan være behov for, at man på arbejdspladserne forholder sig til den enkelte ansatte og dennes helbredsmæssige situation, og at man – hvis der ikke er regler herom i overenskomsterne – lokalt aftaler sig frem til en løsning for den enkelte.

I den situation, hvor en person er hjemsendt af sin arbejdsgiver og ikke har ret til løn, og hvor arbejdsgiver ikke har haft andre muligheder end hjemsendelse som følge af myndighedernes anbefalinger på grund af udbruddet af Corona-virus i Danmark, kan der udbetales ledighedsydelse til en person i fleksjob, der bliver hjemsendt uden ret til løn efter overenskomsten, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Det fremgår af § 74, stk. 1, nr. 5, jf. § 74 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik, at ledighedsydelse udbetales af kommunen til personer, der er berettiget til fleksjob, jf. kapitel 20 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ved midlertidige afbrydelser i arbejdet, som ikke kan tilregnes den pågældende. Det fremgår videre af vejledning nr. 9363 af 10. juli 2013 om ledighedsydelse m.v., kapitel 3, om ledighedsydelse ved midlertidig afbrydelse af fleksjob, at en person, der er ansat i fleksjob, kan få udbetalt ledighedsydelse under midlertidige afbrydelser i arbejdet. Det er en betingelse, at afbrydelsen ikke kan tilregnes personen. Det kan fx være tilfældet ved hjemsendelse på grund af vejrlig o.l.

Hjemsendelse uden løn skal pga. den helt ekstraordinære situation med Corona-virusudbrud i Danmark sidestilles med midlertidige afbrydelser i arbejdet, jf. § 74, stk. 1, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Svar 25-03-20 - ikke længere gældende:

Det er muligt at holde opfølgningssamtaler efter 2½ år og foretage statusvurderinger efter 4½ år i fleksjob på anden måde end ved personligt fremmøde, hvis jobcenteret vurderer, at det kan ske ligeså kvalificeret fx telefonisk som ved personligt fremmøde. Hvis dette ikke er tilfældet, må jobcenteret grundet den aktuelle situation som følge af COVID-19-foranstaltningerne udskyde opfølgningen eller statusvurderingen, således at den foretages snarest muligt herefter.

Den fleksjobansatte bliver i ordningen, indtil jobcenteret har truffet afgørelse efter statusvurderingen.

Svar 20-03-20 - ikke længere gældende:

Det er muligt for arbejdsgiveren og den ansatte i fleksjobbet i fællesskab at aftale, at arbejdstiden i fleksjobbet sættes ned, herunder i en periode som følge af COVID-19-foranstaltningerne.

Den fleksjobansatte skal give jobcenteret besked, hvis arbejdstiden sættes ned.

Der henvises også til spørgsmål/svar her på hjemmesiden vedrørende hjemsendelse og arbejdsfordeling for fleksjobansatte.

Svar 31-03-20 - ikke længere gældende:

Ja. Etablering af fleksjob vil kunne ske uden personlig kontakt. Fleksjobbet skal oprettes og godkendes i VITAS. I forbindelse med godkendelsen i VITAS skal jobcenteret hurtigst muligt komme med en vurdering af arbejdsevnen i fleksjobbet, herunder hvor mange timer personen kan arbejde i fleksjobbet og af arbejdsintensiteten.

Svar 04-05-20 - ikke længere gældende:

I forbindelse med en arbejdsgivers konkurs kan der ikke ydes ledighedsydelse, så længe den pågældende kan anses for at være i et ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiveren har pligt til at udbetale løn. Den pågældende kan således først modtage ledighedsydelse fra det tidspunkt, hvor personen er fritstillet fra ansættelsesforholdet.

I den mellemliggende periode kan den pågældende modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp, hvis betingelserne for dette i øvrigt er opfyldt.

Baggrunden for dette er, at hvis ansættelsesforholdet ikke er ophævet på grund arbejdsgiverens misligholdelse, er den fleksjobansatte fortsat ansat af konkursboet.

Et konkursforløb starter med, at skifteretten udpeger en kurator til at bestyre konkursboet. Kurator har 14 dage til at afklare, hvad der skal ske med de ansatte. I den periode skal de ansatte ikke møde på arbejde, medmindre kurator beder dem om det. Inden for de 14 dage kan kurator bestemme, at de ansatte enten skal arbejde for konkursboet eller at de skal fritstilles.

Hvis kurator beder de ansatte om at arbejde for boet, har de ansatte først pligt til at gøre det, når der er sikkerhed for, at de får løn for arbejdet. Lønmodtagernes Garantifond dækker ikke løn for arbejde, der er udført for kurator.

Hvis kurator ikke ønsker at gøre brug af de ansattes arbejdskraft, vil de blive opsagt og fritstillet.

I det omfang personen kan anses for frigjort fra ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens misligholdelse af ansættelsesforholdet, kan personen anses for ledig og dermed få udbetalt ledighedsydelse fra første ledighedsdag. Hvis der udbetales godtgørelse fra Lønmodtagernes Garantifond efterfølgende, vil dette medføre fradrag i ledighedsydelsen.

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Hvorvidt en person skal overgå til ansættelse efter ny ordning afhænger af den konkrete situation.

En fleksjobber, der har været midlertidigt hjemsendt, er fortsat ansat i fleksjobbet og vil derfor som udgangspunkt ikke skulle overgå til ansættelse efter reglerne i fleksjobordningen fra 2013.

Derimod vil en fleksjobber, der er blevet opsagt, og som genansættes efter afbrydelse i ansættelsen på grund af kontraktens ophør, skulle ansættes efter reglerne i fleksjobordningen fra 2013.

Sidst opdateret: 02-09-2021