Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. ydelser som følge af corona-virus.

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. ydelser som følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Ydelser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Generelt

Svar 24-04-20 - ikke længere gældende:

Perioden på 12 kalendermåneder til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer er forlænget med perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 8. juli 2020, således at personer omfattet af 225-timersreglen får længere tid end 12 måneder til at opfylde kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde. Hvis en person får ordinært og ustøttet arbejde i perioden, hvor 12 måneders perioden i 225-timersreglen er forlænget, vil timerne tælle med til at opfylde arbejdskravet på 225 timer. Forlængelsesgrunden virker i samspil med de øvrige forlængelsesgrunde, således at en person kun kan være omfattet af én forlængelsesgrund ad gangen, og således at to samtidige forlængelsesgrunde ikke giver dobbelt forlængelse.

Personer, som ansøger om hjælp i kontanthjælpssystemet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020, vil som følge af covid-19 først kunne blive omfattet af 225-timersreglen efter periodens udløb.
De personer, hvis hjælp allerede er nedsat eller bortfaldet, fordi de forud for perioden ikke opfyldte kravet om 225 timers arbejde inden for 12 måneder, bliver ikke sat op i ydelse, dog vil de også få forlænget perioden til opnåelse af det tilstrækkelige antal timer.

Regeringen har den 21. april 2020 vedtaget lov nr. 473 af 22. april 2020 om bl.a. ændring af lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (LF 169-Folketinget 2019-20)):

Lov nr. 473 af 22. april 2020 om bl.a. ændring af lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19 (LF 169-Folketinget 2019-20)) (nyt vindue)

Der henvises endvidere til STARs orienteringsbrev af 22. april 2020 om vedtagelsen af lov nr. 473 af 22. april 2020 samt til varslingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 474 af 22. april 2020:

STARs orienteringsbrev af 22. april 2020 om vedtagelsen af lov nr. 473 af 22. april 2020 (nyt vindue)

Varslingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 474 af 22. april 2020 (nyt vindue)

Svar 19-03-20 - ikke længere gældende:

Dele af beskæftigelsesindsatsen er midlertidigt suspenderet. Kommunen/a-kassen skal dog fortsat – i perioden som nødberedskab – bl.a. sørge for, at ledige fortsat kan modtage ydelse fra enten jobcenter eller a-kasse.

For a-kasserne betyder det, at de fortsat skal kunne modtage og behandle henvendelser fra medlemmerne, der er af betydning for retten til ydelser fra a-kassen. Det drejer sig fx om indmeldelser, ledighedserklæringer, frigørelsesattester, dagpengekort og ansøgning om efterløn eller efterlønsbevis.

A-kassen skal således også kunne modtage og behandle en henvendelse fra et medlem om overgang fra dagpenge til efterløn.

Hvis a-kassen har brug for at kontakte et medlem for at få tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, om medlemmet er berettiget til den ansøgte ydelse, skal kontakten foregå uden personligt fremmøde.

Henvendelser fra et medlem til a-kassen og kommunikation mellem medlem og a-kasse kan foregå via a-kassens hjemmeside, telefonisk eller skriftligt (fx mail eller brev).

Herudover kan a-kassen som en del af nødberedskabet give medlemmerne adgang til at rette henvendelse til a-kassen digitalt eller telefonisk for at få vejledning om, hvordan de skal forholde sig i den aktuelle situation.

Svar 30-03-20 - ikke længere gældende:

Ja, foranstaltningerne, herunder den delvise suspendering af den aktive indsats, gælder for alle jobcentrenes og a-kassernes målgrupper.

De nærmere retningslinjer, herunder særlige hensyn til bestemte målgrupper, fremgår af bekendtgørelsen og ændringsbekendtgørelsen om en delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som en følge af COVID-19.

Dagpenge

Svar 16-03-20 - ikke længere gældende:

Der kan som følge af udbredelsen af COVID-19 forekomme situationer, hvor en dagpengemodtager på grund af danske eller udenlandske myndigheders rejserestriktioner ikke kan rejse ud eller ind af de berørte lande. Det kan betyde, at dagpengemodtagere ikke har mulighed for at vende tilbage til Danmark efter en 3 måneders jobsøgningsperiode på den dato, som er angivet på attest PDU 2.

Rejserestriktioner i EU/EØS-lande som følge af COVID-19, der forhindrer dagpengemodtagere i rejse tilbage til Danmark, må anses for force majeure. Det betyder, at dagpengeudbetalingen fortsætter selvom vedkommende ikke kan vende tilbage til Danmark inden den dato, som fremgår af vedkommendes attest PDU 2.

Fristen for tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret udskydes indtil, at dagpengemodtageren er vendt tilbage til Danmark. Det betyder, at dagpengemodtageren bevarer retten til dagpenge efter tilbagevenden til Danmark, selvom vedkommende først får tilmeldt sig som jobsøgende hos jobcenteret efter den dato, som er angivet på attest PDU 2. Det er en betingelse, at tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret sker senest dagen efter, at vedkommende er vendt tilbage til Danmark.

Det er desuden en betingelse, at der foreligger dokumentation, der viser, at det ikke har været muligt, at vende tilbage til Danmark på et tidligere tidspunkt.

Svar 7-07-20 - ikke længere gældende:

Der kan som følge af udbredelsen af COVID-19 forekomme situationer, hvor ledige medlemmer af en a-kasse på grund af udenlandske myndigheders rejserestriktioner ikke kan rejse ud af eller ind i de berørte lande. Det kan betyde, at ledige, der har holdt ferie med enten feriedagpenge eller feriegodtgørelse, ikke har mulighed for at vende tilbage til Danmark til den dato, som fx fremgår af vedkommendes ansøgning om feriedagpenge eller ansøgning om feriegodtgørelse.

Rejserestriktioner i andre lande som følge af COVID-19, der forhindrer ledige i at rejse tilbage til Danmark, må anses for force majeure. Det betyder, at udbetalingen af dagpenge kan fortsætte, selvom vedkommende ikke kan vende tilbage til Danmark til den dato, som det oprindelig var forudsat, at vedkommende skulle vende tilbage. Det bemærkes, at udbetalingen af dagpenge ikke forbruger af dagpengeperioden i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Det er en betingelse, at vedkommende har været ledig forud for opholdet i udlandet.

Det er en betingelse, at medlemmet opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder indkomst- og beskæftigelseskravet. Det bemærkes dog, at der ikke stilles krav om, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet, da beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er suspenderet.

Det er en betingelse, at tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret sker senest dagen efter, at vedkommende er vendt tilbage til Danmark.

Det er desuden en betingelse, at der foreligger dokumentation, der viser, at det ikke har været muligt, at vende tilbage til Danmark til den dato, som vedkommende ønsker at modtage dagpenge fra.

Det er ligeledes en betingelse, at vedkommende ikke er rejst ud af landet efter, at Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede rejser til udlandet på grund af COVID-19-situationen.

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Der kan som følge af udbredelsen af COVID-19 forekomme situationer, hvor ledige medlemmer af en a-kasse på grund af udenlandske myndigheders rejserestriktioner ikke kan rejse ud af eller ind i de berørte lande. Det kan betyde, at ledige, der har holdt ferie med enten feriedagpenge eller feriegodtgørelse, ikke har mulighed for at vende tilbage til Danmark til den dato, som fx fremgår af vedkommendes ansøgning om feriedagpenge eller ansøgning om feriegodtgørelse.

Rejserestriktioner i andre lande som følge af COVID-19, der forhindrer ledige i at rejse tilbage til Danmark, må anses for force majeure. Det betyder, at udbetalingen af dagpenge kan fortsætte, selvom vedkommende ikke kan vende tilbage til Danmark til den dato, som det oprindelig var forudsat, at vedkommende skulle vende tilbage. Det bemærkes, at udbetalingen af dagpenge ikke forbruger af dagpengeperioden i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.

Det er en betingelse, at vedkommende har været ledig forud for opholdet i udlandet.

Det er en betingelse, at medlemmet opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder indkomst- og beskæftigelseskravet. Det bemærkes dog, at der ikke stilles krav om, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet, da beskæftigelsesindsatsen midlertidigt er suspenderet.

Det er en betingelse, at tilmelding som jobsøgende hos jobcenteret sker senest dagen efter, at vedkommende er vendt tilbage til Danmark.

Det er desuden en betingelse, at der foreligger dokumentation, der viser, at det ikke har været muligt, at vende tilbage til Danmark til den dato, som vedkommende ønsker at modtage dagpenge fra.

Det er ligeledes en betingelse, at vedkommende ikke er rejst ud af landet efter, at Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede rejser til udlandet på grund af COVID-19-situationen.

 

Svar 06-07-20:

En dagpengemodtager, der holder sig hjemme i de første 14 dage efter hjemkomst fra et land, som Udenrigsministeriet (UM) fraråder at rejse til, står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet i denne periode, og har derfor ikke ret til dagpenge i denne periode.

Hvis en dagpengemodtager rejser til et af de lande, som Udenrigsministeriet (UM) fraråder at rejse til, er der begrundet tvivl om rådigheden, fordi dagpengemodtageren bør følge sundhedsmyndighedernes opfordring om at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst.

Hvis dagpengemodtageren ikke holder sig hjemme i de første 14 dage, skal der derfor foretages en rådighedsvurdering af dagpengemodtageren, hvori det indgår, om der er et tilstrækkeligt stort arbejdsmarked, hvor pågældende vil kunne opnå ansættelse, henset til den potentielle smittefare, medlemmet udgør. Hvis a-kassen ved en konkret vurdering kommer frem til, at dagpengemodtageren ikke står til rådighed for et tilstrækkeligt stort arbejdsmarked, har vedkommende ikke ret til dagpenge i de første 14 dage efter hjemkomsten.

Sygedagpenge

Tidligere gældende svar

Svar 09-07-20:

Hvis de første 3 måneders forlængelse udløber inden den 1. oktober, så skal udbetalingen forlænges yderligere 3 måneder.

Hvis udløbet er efter den 1. oktober 2020 eller senere, skal kommunen, ligesom inden udløbet af den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger inden for 9 kalendermåneder foretage en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation og herunder tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1.

Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, og personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 24, stk. 2.

Svar 27-03-20:

Ligesom inden udløbet af den almindelige sygedagpengeperiode på 22 uger inden for 9 kalendermåneder skal kommunen foretage en revurdering af sygedagpengemodtagerens situation og herunder tage stilling til, om sygedagpengene kan forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1.

Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, og personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, er der ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 24, stk. 2.

Kontanthjælp

Svar 03-07-20 - ikke længere gældende:

Efter STAR’s opfattelse kan det forhold, at en person, der er i arbejde, og som rejser ud til trods for myndighedernes anbefalinger og dermed får selvforskyldt løntræk for hjemmeopholdsperioden ved hjemkomst, ikke i sig selv anses som en social begivenhed.

Allerede derfor er der efter STAR’s opfattelse ikke hjemmel til, at kommunen kan kompensere vedkommende med kontanthjælp for perioden med løntræk.

For så vidt angår spørgsmålet om opfyldelse af de almindelige betingelser for at modtage kontanthjælp (herunder spørgsmålet om rådighed) i perioden med 14 dages hjemmeophold henvises i øvrigt til spørgsmål/svar: ”Kan modtagere af hjælp i kontanthjælpssystemet, der rejser ud på en ikke-nødvendig rejse til et land, der er på Udenrigsministeriets liste over lande, der frarådes udrejse til, anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet under ved hjemkomst, når sundhedsmyndighederne anbefaler 14 dages hjemmeophold efter hjemkomst? Hvad betyder det i givet fald for ægtefællen?” via dette link:

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Der henvises desuden til spørgsmål/svar: ”Er der tale om en ny definition af begrebet ”social begivenhed” på baggrund af udmeldingen på STARs hjemmeside om berettigelse til kontanthjælp ved hjemsendelse?” via dette link:

Ydelser: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Efterløn

Svar 27-03-20 - ikke længere gældende:

Der kan som følge af udbredelsen af COVID-19 forekomme situationer, hvor en efterlønsmodtager på grund af udenlandske myndigheders rejserestriktioner ikke kan rejse ud af eller ind i de berørte lande. Det kan betyde, at efterlønsmodtagere, der opholder sig uden for EU/EØS, ikke har mulighed for at vende hjem inden for tidsbegrænsningen for ophold uden for EU/EØS. Tidsbegrænsningen er på sammenlagt 3 måneders ophold uden for EU/EØS inden for kalenderåret.

Rejserestriktioner i andre lande som følge af COVID-19, der forhindrer efterlønsmodtagere i at rejse hjem, må anses for force majeure. Det betyder, at udbetalingen af efterløn kan fortsætte, selvom vedkommende ikke kan vende hjem inden udløbet af tidsbegrænsningen for ophold uden for EU/EØS.

Det er en betingelse, at der foreligger dokumentation, der viser, at det ikke har været muligt for efterlønsmodtageren at vende hjem inden udløbet af tidsbegrænsningen for ophold uden for EU/EØS.

Det er ligeledes en betingelse, at udrejsen ikke er sket efter, at Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede rejser til udlandet på grund af COVID-19-situationen.

 

Sidst opdateret: 15-04-2021