Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling TIV nr. 9 fra Implementeringsrådet: Revision af anprisningsforordningen (EU 1924/2006)

Mødedato 24. februar 2016

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 24.02.16 anbefaling om Revision af anprisningsforordningen (EU 1924/2006), tidlig interessevaretagelse.

Relevant ministerium Miljø- og Fødevareministeriet

Forventede konsekvenser for erhvervslivet

Der er en række problemstillinger forbundet med den eksisterende anprisningsforordning, der bør rettes op på, hvis den skal fungere tilfredsstillende:

  • Indhold af fedt, salt og sukker i de fødevarer, der anprises for deres sundhedsmæssige effekter (ernæringsprofiler). I dag er der ikke fastsat regler, så virksomhederne risikerer tilfældig national sanktionering.
  • Brug af plantestoffer i fødevarer. Brug af plantestoffer bør ikke begrænses til medicinalindustrien. Spørgsmålet søges belyst gennem det Roadmap, Kommissionen har igangsat og skal resultere i evt. lovforslag med efterfølgende konsekvensvurdering.
  • Proces, rettigheder og begrænsninger forbundet med godkendelsesproceduren i EFSA og den stående komite.
  • Den kommunikation om sundhedsmæssige effekter, som forordningen tillader, der er meget teknisk og ikke kan uddybes over for forbrugerne.

Incitamenterne til at udvikle nye eller forbedre eksisterende fødevarer begrænses, hvis man ikke må fortælle forbrugerne om, hvad produkterne kan på en måde, de forstår. Det betyder en stor risiko for, at udviklingen kommer til at ske uden for EU – og dermed, at det bliver andre dele af verden, der sætter dagsordenen og får arbejdspladserne.
Incitamenterne til investeringer begrænses yderligere, hvis virksomhederne ikke kan få den fornødne vejledning om, hvordan de studier, der skal til for at dokumentere en anprisning, skal designes, og de ikke kan være sikre på, om en EFSA godkendt anprisning tillades i den stående komite, og endelig, hvis at der også er usikkerhed om i hvilken udstrækning, de investeringer virksomheden gør i form af studier, kan honoreres i form af databeskyttelse.
I Danmark har vi en unik styrkeposition inden for ingredienser, og denne branche bidrager særligt til udvikling af fødevarer med forbedrede sundheds- og ernæringsmæssigt indhold. Hvert år omsætter branchen for 32 mia. kr., og dermed står vi for 14% af det globale marked for ingredienser. Vi har derfor en særlig interesse i, at den europæiske regulering forbedres.

Begrundelse

Ifølge anprisningsforordningens artikel 27 skulle EU-Kommissionen allerede have udarbejdet en rapport om anprisningsforordningen. Den er forsinket med henvisning til, at forordningen endnu ikke er fuldt implementeret. I stedet har Kommissionen udsendt et Roadmap for en evaluering og fitness check af anprisningsforordningen. Indholdet i evalueringen er besluttet i Kommissionens kabinet og begrænser sig til to dele af forordningen, der endnu ikke er gennemført. Roadmap’en omhandler perioden frem til juni 2017.
I forlængelse af høringen på det foreslåede Roadmap, har Kommissionen oplyst, at den alligevel vil udarbejde en rapport om anprisningsforordningen. Det skyldes, at det udarbejdede Roadmap ikke adresserer industriens udfordringer relateret til forordningen. Det betyder, at der de næste år gennemføres flere forskellige aktiviteter med henblik på at færdiggøre/ændre forordningen.
Siden 2006 har reglerne om, hvad man må sige om fødevarers ernæringsfordele og sundhedsmæssige effekter været reguleret på EU niveau. Arbejdet med at implementere lovgivning har taget væsentligt længere end forventet, og undervejs i forløbet er der opstået mange problemstillinger, man ikke havde forudset. Givet Danmarks store interesse i området er det vigtigt, at vi aktivt går ind og påvirker revisionen og de områder, den kommer til at omfatte.

Retning/holdning

Danmark skal arbejde for, at anprisningsforordningen revideres, så anprisningerne bliver mere brugbare, og virksomhedernes investeringer anerkendes og beskyttes. EU skal fremstå konkurrencedygtigt i forhold til andre dele af verden.

Svar fra regeringen

”Anbefalingerne 5, 6, 9, 12 og 14 vil indgå i det igangværende arbejde med tidlig interessevaretagelse, som de enkelte ministerier allerede har sat i værk.”

Sidst opdateret: 19-03-2019