Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling TIV nr. 31 fra Implementeringsrådet: E-databeskyttelsesdirektivet

Mødedato 13. maj 2016

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 13.05.16 anbefaling om E-databeskyttelsesdirektivet, tidlig interessevaretagelse.

Ministerium Erhvervs- og Vækstministeriet

Berørt EU-regulering

E-databeskyttelsesdirektivet (2002/58/EC) fornyet til (2009/136/EC) og Databeskyttelsesforordningen (2012/11/EC)

Berørt dansk lovgivning

Cookiebekendtgørelsen - Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

Forventede konsekvenser for erhvervslivet

Med vedtagelsen af den nye databeskyttelsesforordning vil det efter Implementeringsrådets overbevisning være unødvendigt at opretholde e-databeskyttelsesdirektivet. Databeskyttelsesforordningen er mere omfattende end direktivet den afløser, og er opdateret i forhold til at inkludere databeskyttelse online, i modsætning til forgængeren fra 1995. I en rapport bestilt af Kommissionen og udgivet i 2015 fremgår det ydermere, at der ved en revision af e-databeskyttelsesdirektivet vil blive lagt op til at udvide direktivets omfang, således at også ”Over-The-Top” udbydere af internet services, som for eksempel Google, vil blive omfattet af reglerne i direktivet. På nogle områder er direktivet mere restriktivt end forordningen, og en udvidelse af direktivets anvendelsesområde risikere at hæmme innovationen i den digitale sektor. Generelt vil et overlappende regelsæt bidrage til kompleksitet, som i forvejen er høj på dette område, og gøre det svært for virksomhederne, særligt små og mellemstore virksomheder, at overskue, hvilke regler de skal leve op til.

Direktivet indeholder ligeledes reglerne om cookies. Som det fremgår af ovennævnte rapport, er direktivets nuværende art.5 byrdefuld for virksomhederne og bibringer ikke forbrugerne den tiltænkte beskyttelse. Cookies er nu omfattet af den nye databeskyttelsesforordning, hvorfor det virker unødigt kompliceret at regulerer dem i et ekstra direktiv også.

Begrundelse

Udviklingen i den digitale sektor går meget hurtigt. Med databeskyttelsesforordningen har man forsøgt at lave et sæt fremtidssikrede regler. Det giver ikke mening at gennemføre hele øvelsen igen med e-databeskyttelsesdirektivet, for at få et overlappende og uklart regelsæt. Den danske økonomi er relativt digital i forhold til andre EU lande, den konkurrencefordel skal vi værne om, og sektoren bør ikke underlægges unødige byrder – fra EU eller andet hold. Med hensyn til cookies er direktivet i dag implementeret i Danmark på en ekstra byrdefuld måde i forhold til lande vi normalt sammenligner os med, f.eks. Tyskland. Udgår direktivet vil denne konkurrenceforvridning kunne undgås ved en ensartet implementering af den nye databeskyttelsesforordning.

Retning/holdning

På baggrund af ovenstående anbefaler Implementeringsrådet, at regeringen arbejder for af at få direktivet afskaffet. Vælger Kommissionen alligevel at fremsætte en revision af direktivet, anbefaler Implementeringsrådet at regeringen arbejder for, at artikel 5 lempes.

Igangværende dansk indsats

Regeringen er ved at udarbejde svar på Europa-Kommissionens høring forud for den kommende revision af e-databeskyttelsesdirektivet.

En variation af forslaget med særligt fokus på revision af cookie-reglerne indgår i kataloget med forenklingsforslag, som Virksomhedsforum for enklere regler og regeringen fremsendte til Europa-Kommissionen i april 2015. Det drejer sig om forslag 3.4 med titlen: “Revision of the Cookie-Rules”.

Svar fra regeringen

Regeringen har allerede besluttet at iværksætte tidlig interessevaretagelse vedr. anbefalingerne 6 og 7.

 

Sidst opdateret: 25-04-2019