Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling TIV nr. 29 fra Implementeringsrådet: Evaluering af Forbrugerrettighedsdirektivet - returret for brugte varer

Mødedato 13. maj 2016

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 13.05.16 anbefaling om Evaluering af Forbrugerrettighedsdirektivet - returret for brugte varer, tidlig interessevaretagelse.

Ministerium Justitsministeriet

Berørt EU-regulering

Forbrugerrettighedsdirektivet - 2011/83/EU (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF.)

Kommissionen indledte et fitness check af EU’s forbrugerlovgivning i 4. kvartal 2015. Processen forventes afsluttet med en rapport i 2. kvartal 2017. Afhængig af resultatet vil Kommissionen vurdere om der er behov for at ændre lovgivningen. 

Berørt dansk lovgivning

Købeloven og forskellige andre love
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160553

Forventede konsekvenser for erhvervslivet:

Forbrugerrettighedsdirektivet introducerede returret for brugte varer. Implementeringsrådet synes at dette er en urimelig regel og at den endvidere bebyrder danske virksomheder unødigt og væsentligt.

Begrundelse

Forbrugerne har naturligvist ret til at prøve eksempelvis sko eller tøj for at se om det passer – uden at forbrugeren mister sin returret. Men det må være et rimeligt princip at varen returneres indenfor to uger og i en stand der gør, at varen kan sælges som ny igen.

De nuværende regler tolkes anderledes og det har allerede skabt problemer for danske virksomheder. Før juni 2014 skulle virksomhederne alene vurdere om den returnerede vare kunne sælges videre som ny eller ej. Efter juni 2014 har virksomhederne skullet udregne værdiforringelsen af varen for at kunne returnere det korrekte beløb til forbrugeren.

Dette har betydet at flere handlende har måttet genoverveje om de vil tillade forbrugerne at returnere deres varer til fysiske butikker, hvor personalet ikke nødvendigvis på stedet kan vurdere den eventuelle værdiforringelse af den returnerede vare. Desuden er det vigtigt at understrege at der er væsentlige udgifter forbundet med at sælge brugte varer ift. nye. Det er en dyr og besværlig proces at vurdere varens nuværende værdi, at undersøge en brugt vare for eventuelle mangler, samt præcist at beskrive hvad der adskiller den konkrete vare fra en ny vare ift. at sælge den videre til en forbruger (som fortsat har 2 års reklamationsret).

Vurderingen af værdiforringelsen er baseret på den værdi varen har på det tidspunkt, hvor den returneres. Særligt for nogle varer sker værdiforringelsen hurtigt. For at virksomheder ikke skal tabe penge er det derfor vigtigt at varen hurtigt kan sælges videre og det besværliggøres, hvis forbrugeren i vid udstrækning har mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved vurderingen af værdiforringelsen i flere måneder efter at varen er blevet returneret.

Retning/holdning

Såfremt evalueringen af EU’s forbrugerlovgivning fører til en ændring af forbrugerrettighedsdirektivet, bør regeringen arbejde for afskaffelse af reglen om returret for varer, der er taget i brug.

I det omfang at reglen ikke kan fjernes må det være et rimeligt princip, at varen returneres indenfor to uger efter at den er modtaget og forbrugeren har en 14 dages frist til at klage over udregningen af værdiforringelsen efter at denne er blevet bekendt med oplysningerne.

Implementeringsrådet opfordrer regeringen til at gennemføre Rådets eget forslag til nabotjek af selvsamme direktiv, inden tidlig interessevaretagelse igangsættes.

Særlige hensyn

Der er som følge af denne regel taget særligt hensyn til forbrugere, der tager varen i brug – selvom det slet ikke var meningen med direktivet.

Igangværende dansk indsats

En variation af forslaget med tilsvarende budskab indgår i kataloget med forenklingsforslag, som Virksomhedsforum for enklere regler og regeringen fremsendte til Europa-Kommissionen i april 2015. Det drejer sig om forslag 3.9 med titlen: “Withdrawal forms and consumers' objections against determination of value loss.”
Lignende forslag er desuden blevet fremsat af Virksomhedsforum for enklere regler den 18. juni 2014 (Forslag 340).
Til trods for at emnet har været behandlet før, vurderer Implementeringsrådet det relevant at behandle forslaget i Implementeringsrådet. Dette skyldes følgende forhold:

  • Det ønskes klart at signalere at tidlig interessevaretagelse på dette område fortsat er en prioritet.
  • Der forventes en forstærket indsats ift. den eventuelt nuværende indsats hvis forslaget fremsættes i dette forum.
  • Der er anledning og grund til senere at følge op på hvilke indsatser der er gennemført, hvis forslaget er vedtaget i dette forum.

Svar fra regeringen

Fsva. anbefaling 4 og 5 returret for brugte varer og gennemgang af den europæiske forbrugerlovgivning er der tale om vigtige sager, hvor der kan være behov for en drøftelse af tidlig interessevaretagelse. Vi vil derfor drøfte disse sager på et kommende møde.

Sidst opdateret: 25-04-2019