Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling NABO nr. 49 fra Implementeringsrådet: Afskaffelse af det danske nanoproduktregister

Mødedato 06. juni 2017

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 06.06.17 anbefaling om Afskaffelse af det danske nanoproduktregister, nabotjek af eksisterende regulering.

Ministerium Miljø- og Fødevareministeriet

Berørt EU-regulering

Det Europæiske Kemikalieagentur har i december 2016 oprettet en særlig enhed ”Nano Observatory”, som skal fungere i årene 2016-2020. Enheden har til formål at indsamle viden om hele EU´s anvendelse af nanomaterialer. Der er tale om en bred indsats, som inkluderer samtlige lande og al tilgængelig forskning.

Berørt dansk lovgivning

Det danske nanoproduktregister har hjemmel i bekendtgørelse nr. 644 af 13/06/2014 om register over blandinger og varer, der indeholder nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret. 

Beskrivelse af overimplementeringen

Det danske nanoproduktregister er en administrativ byrde for de virksomheder, der bliver pålagt registrering. Tiden virksomhederne bruger på registrering, står på ingen måde mål for den relativt smalle viden, som nanoproduktregisteret bidrager til. Registeret bidrager alene med viden fra en relativt smal gruppe af forbrugerprodukter primært bestående af produkter fra lim- og farveindustrien. Der er tale om ca. 25 virksomheder.

Norge har ikke et nanoproduktregister, men alene et produktregister for kemikalier og kemikalieblandinger over 100 kg. Det norske produktregister omfatter både forbrugerprodukter og produkter til erhvervsmæssig anvendelse. Det anbefales, at Danmark skeler til erfaringerne i Norge, hvor nanoregistrering via produktregisteret anses for at være tilstrækkeligt. Danmark har et lignende produktregister for produkter til erhvervsmæssig anvendelse, der indeholder kemikalier og kemikalieblandinger over 100 kg. I produktregisteret skal det tillige oplyses, hvorvidt de registrerede produkter indeholder nanomaterialer.

Nano Observatory skal indsamle information om alle nanomaterialer inklusiv forbrugerprodukter på europæisk plan. Nano Observatory iværksætter markedsundersøgelser, hvorved information om nanoprodukter bliver indhentet. Data fra eventuelle nationale nanoregistre i Danmark, Belgien og Frankrig skal inddrages i Nano Observatory. De danske myndigheder vil derfor kunne få værdifuld viden om forbrugerprodukter via Nano Observatory.

Omfanget af byrder

Det tager et par timer at registre et produkt. De ca. 25 virksomheder bruger dog reelt længere tid på at spørge leverandører om produkterne potentielt indeholder nanomateriale, da mængden skal opgøres i registreringen.

Hvert år skal virksomheden følge op på oplysningerne i nanoregisteret, som også er tidskrævende.

Derudover er det en byrde for en bred kreds af danske virksomheder at finde ud af, om deres produkter overhovedet er omfattet af nanoregisteret, da reglerne er komplekse.

Lande der er relevante at sammenligne med

Det anbefales, at der skeles til erfaringerne i Norge, eftersom Norge har den mest hensigtsmæssige løsning på området. Ligeledes bør der laves et nabotjek på Frankrig.

Alternativt kan der også foretages et supplerende nabotjek i Sverige og Finland.

Forslag til forenkling af reglerne

Nabotjekket kan bruges til at vurdere, hvorvidt reglerne om nanoproduktregisteret er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til at sikre viden om nanomaterialer i blandinger og varer, og som er beregnet til salg til privat brug, eller om registeret skal justeres eller nedlægges.

Større eller mindre nabotjek

Mindre nabotjek, hvor myndighederne i Norge og Frankrig kontaktes på baggrund af en evaluering af deres erfaringer med nanomaterialer og registrering heraf.

Særlige hensyn i dansk kontekst

Ingen

Igangværende initiativer

Implementeringsrådet vedtog den 13. maj 2016 en anbefaling om tidlig interessevaretagelse, der berørte afskaffelse af det danske nanoproduktregister. Heri anbefales det, at den danske regering arbejder for, at der bliver oprettet et europæisk nanoregister, hvorved der er en mulighed for, at det danske nanoregister kan afskaffes. Implementeringsudvalget har fulgt rådets anbefaling, hvorfor forslaget nu indgår i Miljø- og Fødevareministeriets videre arbejde.

Denne anbefaling opfordrer til en undersøgelse af, om det europæiske Nano Observatory er tilstrækkeligt til at danne grundlag for regulering af nanomaterialer.

Virksomhedsforum har tidligere stillet forslag til regeringen vedr. ”Vejledning angående nanoregister og opstilling af tilhørende produktlister”. Forslaget blev gennemført i 2014 og kan læses her. Vejledningen afhjælper dog ikke den grundlæggende problemstilling i forhold til, at registret har vist sig at være overflødigt.

Virksomhedsforum har den 25. oktober 2016 stillet selv samme forslag, hvor man gjorde opmærksom på, at der kommer en europæisk løsning i 2018.

Arbejdsmiljørådet har i maj 2015 fremkommet med en række anbefalinger til beskæftigelsesministeren, hvoraf det bl.a. fremgår at ”Der stilles endnu ikke tilstrækkelige krav om registrering og videregivelse af information om nanomaterialer i EU’s kemikalielovgivning. Indtil tilpasninger af den eksisterende EU-lovgivning på området er vedtaget og trådt i kraft, ønsker Arbejdsmiljørådet at medvirke til at sikre et højt beskyttelsesniveau ved fremstilling og brug af teknisk fremstillede nanomaterialer i det danske arbejdsmiljø.”

Svar fra regeringen

”Implementeringsrådet har anbefalet, at der igangsættes et nabotjek af registrering af nanomaterialer og nanoprodukter hos Norge, Frankrig og andre lande, hvor der kan hentes relevante oplysninger.
Implementeringsudvalget har besluttet, at Miljøstyrelsen gennemfører det ønskede nabotjek med henblik på efterfølgende at vurdere, om nanoproduktregisteret er hensigtsmæssigt indrettet i forhold til at sikre viden om nanomaterialer i blandinger og varer, og som er beregnet til salg til privat brug, eller om registeret skal justeres eller nedlægges.”

Sidst opdateret: 07-05-2019