Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling NABO nr. 53 fra Implementeringsrådet: Registre til transport af foder og fødevarer

Mødedato 27. september 2017

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 27.09.17 anbefaling om Registre til transport af foder og fødevarer, nabotjek af eksisterende regulering.

Ministerium Miljø- og Fødevareministeriet, herunder Fødevarestyrelsen

Introduktion af den overordnede problemstilling

For at sikre fødevaresikkerhed og –hygiejne stilles der fra EU’s side krav om registrering af transportører af foder og fødevarer. Forslagsstiller støtter fuldt op om disse krav, men finder det uhensigtsmæssigt og unødigt byrdefuldt, at disse krav i Danmark er implementeret via tre forskellige registre, som alle overses af Fødevarestyrelsen.

Berørt EU-regulering

Kontrolforordningen (854/2004) sammen med Foderhygiejneforordningen (Forordning 183/2005) og Fødevareforordningen (178/2002)

Berørt dansk lovgivning

LBK nr 46 af 11/01/2017 og BEK nr 1527 af 09/12/2016

Beskrivelse af overimplementeringen

Fødevarestyrelsen har implementeret EU's retsakter således, at en fodertransportør skal have to selvstændige registreringer: en for kørsel med animalske biprodukter og en for kørsel med andet foder.

Derudover kan transportører af f.eks. korn til fødevareproduktion risikere, at kvaliteten bliver vurderet for ringe til fødevarer på produktionsstedet, hvorefter kornet i stedet anvendes til foderproduktion. Udfordringen er, at vognmanden så har kørt ulovligt, hvis han alene har fødevareregistreringen.

Det betyder i praksis, at vognmænd der transporterer fødevarer og/eller foder er nødt til at have tre registreringer for at være sikre på, at de lever op til Fødevarestyrelsens krav. Det er besværligt og tidskrævende. De tre registreringer er sammenlignelige og har samme formål, nemlig at sikre sporbarhed med mulighed for myndighedernes tilbagekaldelse af fordærvede fødevare-/fodervare (forbrugerbeskyttelse), ligesom alle tre regelsæt indeholder krav om egenkontrol hos vognmanden mhp. på at sikre gode og kontrollerbare procedurer for rengøring og desinfektion af køretøjerne. Derfor virker det unødvendigt at have tre forskellige registreringer.

Berørte virksomheder

Alle foder- og fødevaretransportører i Danmark, som er 2807 virksomheder i alt.

Omfanget af byrder

Registreringerne foregår i mange tilfælde fortsat analogt og er derfor tidskrævende (1-2 timer pr. registrering) og besværlig for vognmændene. Ydermere er det ikke altid muligt for en vognmand at bede en rådgiver foretage registreringen. Det er en unødig administrativ byrde for de danske transportører at skulle foretage tre registreringer, og derudover pålægger det vognmænd en urimelig usikkerhed, at den vare de er godkendt til at køre, ikke nødvendigvis vedbliver med at være den samme vare, hvormed vognmændene uden på nogen måde at vide det, har kørt ulovligt.

Lande der er relevante at sammenligne med

Sverige, Tyskland, Holland

Begrundelse for relevansen af de udvalgte lande

Disse lande er relevante, fordi de er sammenlignelige med Danmark og normalt har en lige så høj standard for fødevaresikkerhed som Danmark.

Forslag til forenkling af reglerne

Der ønskes foretaget et nabotjek i de pågældende lande med henblik på at undersøge:

  • Antallet af registre på området i det enkelte land
  • Om landene har sammenlagt de tre registre
  • Om det er muligt for en rådgiver at registrere på virksomhedens vegne.

Det foreslås, at de tre registre koordineres eller sammenlægges og bliver tværgående sådan, at en vognmand i én registrering kan gives tilladelse til alle kørselstyper. Der er ikke tale om et ønske om at reducere kravene, kun om at forenkle registreringssystemet.

Samtidig foreslås det, at der gives mulighed for, at en rådgiver kan registrere virksomheden på virksomhedens vegne.

Større eller mindre nabotjek

Mindre nabotjek

Særlige hensyn i dansk kontekst

Forslagsstiller er ikke bekendt med nogle særlige danske hensyn i denne kontekst

Igangværende initiativer

Forslagsstiller er ikke bekendt med nogle igangværende initiativer på området

Svar fra regeringen

Implementeringsrådets anbefaling om forenkling af registreringssystemet for transport af foder og fødevarer i Danmark imødekommes. Fødevarestyrelsen vil i løbet af 2018 etablere én samlet blanket for registrering af transport af animalske biprodukter, foder og fødevarer, som kan anvendes af virksomheder, som alene ønsker at være transportører.
Der vil på den baggrund ikke blive iværksat et nabotjek.

 

Sidst opdateret: 07-05-2019