Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling NABO nr. 59 fra Implementeringsrådet: Fortolkning af markedsføringslovens §§ 18-19

Mødedato 06. december 2017

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 06.12.17 anbefaling om Fortolkning af markedsføringslovens §§ 18-19, nabotjek af eksisterende regulering.

Ministerium Erhvervsministeriet

Introduktion af den overordnede problemstilling

Markedsføringsloven fastsætter en række standardoplysninger (ca. 6-9 standardoplysninger), som udbydere af lån og lån med pant i fast ejendom skal oplyse, når de markedsfører lån.

Forbrugerombudsmanden har i 2016 udstedt en vejledning, der indeholder en række fortolkningsbidrag til, hvad der skal forstås ved ”klart, kort og på en fremtrædende måde”, som er et krav i de to bestemmelser. Forbrugerombudsmanden har en meget restriktiv fortolkning, som hæmmer en effektiv og forbrugervenlig markedsføring, som er i forbrugerens interesse og fremmer konkurrencen. Dette skal ses i lyset af forbrugerens stigende anvendelse af smartphones og tablets samt efterspørgsel efter digitale løsninger i forhold til finansielle virksomheders udbud af produkter.

I Konkurrencerådets rapport om ” Konkurrence på realkreditmarkedet” fra august 2017 angives det tillige i anbefaling 6, at ”Det sikres, at forbrugerreguleringen ikke unødigt hæmmer udbydernes mulighed for at konkurrere gennem nye digitale platforme.”

Berørt EU-regulering

Direktiv 2008/48/EC art. 4 (CCD-direktivet)og direktiv 2014/17/EU art.11(MCD-direktivet)

Berørt dansk lovgivning

Markedsføringslovens §§ 18-19

Beskrivelse af overimplementeringen

Det er ikke selve lovteksten, der giver udfordringer, idet der er foretaget en tekstnær implementering. Det er Forbrugerombudsmandens fortolkning af, hvad der skal forstås ved ”klart, kort og på en fremtrædende måde”, der giver udfordringer, når låneudbyder skal markedsføre lån på digitale medier som smartphones og tablets. Forbrugerombudsmanden har således i en vejledning fastsat, hvordan alle standardoplysninger skal anføres, når der annonceres. Denne fortolkning er meget restriktiv, idet det fremgår af vejledningen, at oplysningerne ikke må gives ”et klik væk” eller således, at forbrugeren skal scrolle ned ad siden. Det vil sige, at man ikke på en hjemmeside må anføre fx ÅOP, hvor forbrugeren kan klikke på ÅOP (årlige omkostninger i procent) for at få de resterende oplysninger frem fra side 2. Forbrugeren må heller ikke skulle scrolle ned ad en hjemmeside for at få alle standardoplysningerne.

Reglerne gælder også for elektronisk annoncering. Med den stigende digitalisering af udbud af lån giver det de finansielle virksomheder udfordringer. Det er ikke tilstrækkeligt at angive fx ÅOP, og så resten af oplysningerne er ”et klik væk”. ”På en fremtrædende måde” er ifølge Forbrugerombudsmandens fortolkning således heller ikke opfyldt, hvis forbrugeren fx skal scrolle ned eller køre cursoren henover et tal eller scrolle ned nederst på siden efter en række andre informationer for at få øje på standardoplysningerne.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder der udbyder lån eller lån med pant i fast ejendom.

Omfanget af byrder

Som følge af den meget restriktive fortolkning af loven hæmmes effektiv og forbrugervenlig markedsføring på digitale platforme. Det begrænser udviklingen af nye digitale løsninger til forbrugeren og hæmmer konkurrencen.

Lande der er relevante at sammenligne med

Frankrig, Tyskland, Sverige og Spanien.

Begrundelse for relevansen af de udvalgte lande:

Det er over for Finans Danmark oplyst, at der i to lande er mulighed for at give nogle af standardoplysningerne ”et klik væk”.

Spørgsmål som nabotjekket bør besvare

  • Fortolkes EU-reglerne om markedsføring af lån i de anførte lande således, at det er muligt at give nogle af standardoplysningerne ”et klik væk” eller som en ”clik-through” model hvor man ikke kan komme til låneansøgningen, før man har været igennem alle relevante oplysninger, hvis præsentationen i øvrigt sker på en tilstrækkelig fremtrædende måde?
  • Fortolkes reglerne i de anførte lande således, at det er i overensstemmelse med reglerne, at forbrugeren på et digitalt medie skal scrolle ned ad en side for at få alle oplysningerne, hvis præsentationen i øvrigt sker på en tilstrækkelig fremtrædende måde?

Forslag til forenkling af reglerne

Med en mere lempelig fortolkning af reglerne vil vi i Danmark bedre kunne imødekomme den stigende forbrugerefterspørgsel efter digitale løsninger.

Større eller mindre nabotjek

Der er tale om et mindre nabotjek af tre andre EU-landes fortolkning af bestemmelserne om markedsføring af lån.

Særlige hensyn i dansk kontekst

Hvis Danmark skal være et digitalt foregangsland, bør fortolkning af reglerne tage højde herfor. Der er ikke et ønske om at sænke forbrugerbeskyttelsen.

Igangværende initiativer

Ingen

Svar fra regeringen

Der iværksættes ikke et nabotjek i Frankrig, Tyskland, Sverige og Spanien af, hvordan begrebet ”klart, kort og på en fremtrædende måde”, som er implementeret i markedsføringslovens §§ 18 og 19, fortolkes i disse lande. Forbrugerombudsmanden har i 2016 udstedt en vejledning, hvoraf det følger, at det er vigtigt, at standardoplysningerne er vist, så forbrugeren umiddelbart får øje på dem. Kravet om, at oplysningerne skal gives fremtrædende, er fx ikke opfyldt, hvis forbrugeren skal klikke på et link for at finde oplysningerne (”et klik væk”).

Det bemærkes, at den af Implementeringsrådet rejste problemstilling til dels er be-handlet tidligere i regi af udvalget om markedsføringsloven, der afleverede dets anbefalinger til en ny markedsføringslov i juli 2016. Udvalget gennemførte en landeundersøgelse af bl.a. fortolkningen af begrebet ”fremtrædende måde” i hhv. Holland, Norge, Sverige, Tyskland og UK i foråret og sommeren 2015. Landeundersøgelsen viste, at Forbrugerombudsmandens fortolkning overordnet set lå på linje med de lande, vi normalt sammenligner os med. Der er ikke ændret i de bagvedliggende kreditdirektiver siden, så der formodes ikke at være sket afgørende ændringer i forhold til undersøgelsens konklusioner for de omfattede lande. Frankrig og Spanien er ikke lande, som vi normalt sammenligner os med og var derfor ikke inkluderede i landeundersøgelsen.

Hertil kommer, at regeringen planlægger at offentliggøre et forbrugerpolitisk udspil i foråret 2018. Området for boligfinansiering og de oplysningskrav, som især EU-reguleringen stiller ved markedsføring af boliglån, vil indgå i dette arbejde, herunder den problemstilling, som Implementeringsrådet rejser.

Den nærmere form og omfang af dette arbejde er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt. Men da den af Implementeringsrådet rejste problemstilling vil blive løftet i det forbrugerpolitiske udspil, hvor også erfaringer fra de lande, vi normalt sammenligner os med, vil indgå, vurderes et nyt nabotjek ikke på nuværende tidspunkt at være hensigtsmæssigt.

Sidst opdateret: 07-05-2019