Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling EU-REG. nr. 28 fra Implementeringsrådet: Ændring af direktiv 2006/112/ER og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalt af varer

Mødedato 26. september 2018

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 26.09.18 anbefaling om ændring af direktiv 2006/112/ER og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalt af varer, Implementering af ny EU-regulering.

Ministerium Skatteministeriet

Titel

Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2455&from=EN

Link til seneste samlenotat:

http://www.ft.dk/samling/20171/almdel/SAU/bilag/32/1808568/index.htm

EU nummerering

(EU) 2017/2455

Vurderes retsakten at få væsentlige konsekvenser for dansk erhvervsliv

Det vurderes umiddelbart, at forslaget vil have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser for Danmark. Kommissionen forventer, at forslagene vil mindske de administrative byrder for virksomhederne med 2,3 mia. EUR om året på EU-plan fra 2021. Dette vil primært være en følge af udvidelsen af det eksisterende IT-system One Stop-Shop, som i dag gælder for levering af elektroniske ydelser. OSS-systemet vil fra 2021 kunne anvendes til at afregne momsen af alle salg af varer og ydelser til forbrugere i EU.  Virksomheder, der anvender OSS-systemet, slipper for at skulle momsregistreres i de EU-lande, hvortil de leverer varer og ydelser. En forbedret konkurrenceevne ift. virksomheder i tredjelande skønnes endvidere at have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser for erhvervslivet i EU.

Typen af retsakt

Direktiv

Dato for vedtagelse af retsakt i EU

5. december 2017

Metode til implementering

De nye momsregler implementeres i momsloven samt momsbekendtgørelsen.

Inddragelse af interessenter

I forbindelse med den offentlige høring af lovforslaget, som implementerer direktivet, vil relevante interesseorganisationer blive inddraget. Der vil blive afholdt drøftelser med relevante interesseorganisationer i det omfang, de måtte ønske det.

Plan for at undersøge implementeringen i andre lande

Alle EU-lande skal implementere de nye momsregler i deres nationale lovgivning. Der er således ikke overladt en valgfrihed for medlemslandene. Virksomheder i Danmark vil derfor få samme regler som virksomheder i andre EU-lande.

Særlige hensyn i dansk kontekst

Nej

EU’s implementeringsfrist

De nye regler implementeres i to etaper, med frist for implementering hhv. 1. januar 2019 og 1. januar 2021. 

Nærværende vedrører den del af direktivet, der har virkning fra 1. januar 2021. 

Anbefaling fra Implementeringsrådet

Rådet støtter implementeringen af de nye regler, som erhvervslivet har kæmpet for i EU-regi i en årrække.

I løbet af efteråret 2018 fremsætter EU-Kommissionen de implementeringsforordninger, der fastsætter de mere detaljerede rammer for de regler, der skal implementeres i 2021.

Rådet har identificeret en særlig risiko for danske virksomheder i forhold til nye særregler for platformes ansvar for korrekt momsafregning. Særreglerne var ved vedtagelsen især rettet imod platforme som Amazon, men kan risikere at medføre ikke uvæsentlige administrative byrder for danske platforme og for virksomheder, der sælger tredjepartsprodukter fra ikke-EU lande i forbindelse med salg af egne produkter. Det er derfor vigtigt, at Danmark ved forhandlingen af disse forordninger har fokus på konsekvenserne for mindre platforme. 

Rådet har også identificeret en problemstilling omkring håndteringen af pakker af ringe værdi importeret fra tredjelande. I dag er der en bagatelgrænse på 80 kr., men for at undgå misbrug indebærer direktivet, at bagatelgrænsen fjernes. Kontrollen med dette skal ske i forbindelse med importen, dvs. af logistikfirmaer og PostNord. Rådet støtter indsatsen mod momssvig, men det er vigtigt, at der fremadrettet etableres et system, som også i praksis kan fungere.

Øvrige bemærkninger

Skatteministeriet vurderer, at implementeringen af direktivet harmonerer med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Der redegøres nærmere herfor i det følgende

1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen

Opfyldt. Direktiv 2017/2455 udgør ikke et minimumsdirektiv, og medfører samme retstilstand i alle EU-lande. Ændringerne som følger af forordningerne har direkte virkning i Danmark.  

2. Danske virksomheder skal ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.

Opfyldt. Det er overordnet en fordel for dansk erhvervsliv, at de administrative byrder lettes, når virksomheden skal sælge ydelser til andre EU-lande. Ændringerne som følger af forordningerne har direkte virkning i Danmark.    

3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.

Der foreligger ikke fleksibilitet eller undtagelsesmuligheder. Direktiv 2017/2455 udgør ikke et minimumsdirektiv, og medfører samme retstilstand i alle EU-lande. Ændringerne som følger af forordningerne har direkte virkning i Danmark. 

4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering

Danmark er forpligtet til at implementere direktiv 2017/2455, hvilket foretages ved at ændre den danske momslov. Da forslaget medfører administrative lettelser for erhvervslivet og mere robuste regler for momsopkrævningen, findes der heller ikke at være hensyn, der taler imod at reglerne implementeres i dansk ret.

5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer.

Opfyldt. Der foreligger ikke valgfrihed i relation til, hvornår direktiv 2017/2455 skal være implementeret i dansk ret. Dele af direktivet skal være implementeret i dansk ret den 1. januar 2019. Den del af direktivet, som beskrives i nærværende, skal være implementeret i dansk ret den 1. januar 2021.

 

Sidst opdateret: 07-05-2019