Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefaling TIV nr. 71 fra Implementeringsrådet: Evaluering og Fitness cheks

Mødedato 26. september 2018

Implementeringsrådet vedtog på mødet den 26.09.18 anbefaling om evaluering og fitness cheks, tidlig interessevaretagelse.

Ministerium Erhvervsministeriet

Introduktion af den overordnede problemstilling

Som led i REFIT-dagsordenen1 har EU-Kommissionen forpligtet sig til at evaluere eksisterende regulering for at undersøge, om Kommissionen leverer på sine mål, og om lovgivningen forsat har et egnet formål.

I nogle tilfælde er øvelsen mere omfattende, hvorved flere lovgivninger evalueres samtidig - også kaldet fitness checks.

Den nuværende praksis for de efterfølgende evalueringer/fitness checks er dog mindre avanceret, end hvad der er tilfældet ved udarbejdelsen af konsekvensvurderinger i de tidlige faser i forbindelse med tilblivelsen af en EU-retsakt (se også anbefaling nr. 3 om bl.a. konsekvensvurdering).

1REFIT er Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering. Programmet sikrer, at EU-lovgivningen gavner borgerne og virksomhederne på en effektiv måde og med færrest mulige omkostninger. REFIT sigter mod at forenkle EU-lovgivningen, fjerne unødvendige byrder og tilpasse de gældende love til den aktuelle virkelighed uden at gå på kompromis med de politiske målsætninger.

Berørt EU-regulering

EU-Kommissionen har integreret et princip om ”evaluer først” i EU-Kommissionens værktøjskasse om bedre regulering ”Better Regulation Tool Box”. Værktøjskassen er 540 sider lang og indeholder en række forslag til, hvordan lovprocessen følger bedre reguleringsprincipper.

Værktøjskassen er vejledende for Kommissionens tjenestegrene i det lovforbedrende arbejde (eksempelvis ved udarbejdelse af lovforslag, høringer og konsekvensanalyser mv.).

Berørt dansk lovgivning

Al dansk lovgivning, der implementerer vedtagne EU-forslag fremsat af EU-Kommissionen i perioden 2019-2024.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder og relevante interessenter, der er påvirket af EU-reguleringen.

Begrundelse

Evalueringer

Evalueringer vedrørende de enkelte retsakter gennemføres med udgangspunkt i flere kriterier, der følger af princippet ”evaluer først”. Kriterierne er, at lovgivningen skal være effektiv, sammenhængende, relevant og tilføje EU merværdi.

Mens Implementeringsrådet støtter princippet "evaluer først", er der behov for at kigge nærmere på, hvordan princippet fungerer i praksis.

The Court of Auditors (Den Europæiske Revisionsret) påpeger bl.a. i sin årlige rapport, at princippet om ”evaluer først” alene overholdes i en fjerdedel af sagerne i Kommissionen2. Regulatory Scrutiny Board3 (RSB) påpeger

endvidere, at evalueringerne ofte mangler vigtige vurderinger4. Ligeledes er det påpeget, at resultaterne af evalueringerne bliver udarbejdet for sent til at blive taget med i overvejelserne om, hvorvidt revidering af den eksisterende lovgivning skal finde sted.

Fitness checks

Fitness checks er blevet udført på flere områder såsom kemikalieområdet, sociale anliggender og forbrugerforhold. Værdien af ​​disse omfattende evalueringer har været, at Kommissionen har haft mulighed for at vurdere grænseflader og akkumulerede omkostninger ved de forskellige EU-lovgivninger. Evalueringerne skaber derfor en merværdi ved komplekse EU-områder. Derudover indebærer fitness checks regelmæssige interessentmøder over en længere periode, der skaber en tillid mellem de forskellige interessentgrupper.

Der foretages imidlertid ikke altid en hensigtsmæssig udvælgelse af ​​de lovområder, der er inkluderet i fitness checks. Derudover indeholder høringerne og spørgeskemaerne i flere tilfælde subjektive spørgsmål, der styrer svarene mod et bestemt resultat. Endeligt er nogle fitness checks lang tid om at blive afsluttet (i nogle tilfælde tager det over fem år).

 
2European Court of Auditors, 12.06.2018 ‘Ex-post review of EU legislation: a well-established system, but incomplete’, side 95.
3RSB er et uafhængigt organ under Kommissionen, der fører kvalitetskontrol og giver støtte i forbindelse med Kommissionens konsekvensanalyser og evalueringer af EU-lovgivningen. Udvalget gennemgår og afgiver udtalelser og fremsætter henstillinger om alle Kommissionens udkast til konsekvensanalyser, omfattende evalueringer og kvalitetskontroller af gældende lovgivning.

4RSB annual report 2017, side 28-30.

Forventede konsekvenser for erhvervslivet

Evalueringer og fitness checks medfører bedre lovkvalitet, herunder færre administrative byrder og enklere regler, og de sikrer en bedre sammenhæng mellem lovgivningen og den effekt, der ønskes.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om alle kommende Kommissionsforslag i perioden 2019-2024 er der tale om betragtelige erhvervsøkonomiske konsekvenser. Foruden samfundsøkonomiske, statsfinansielle, miljømæssige og andre konsekvenser.

Retning/holdning

Implementeringsrådet anbefaler, at den danske regering i forbindelse med en ny EU-Kommission arbejder for følgende:

 • Princippet om "evaluer først" bør respekteres, og udførelsen af evalueringerne bør især forbedres med hensyn til timing, design og metoder.
 • Kommissionen bør tage hensyn til evalueringer og deres konklusioner, når den reviderer eksisterende eller forbereder ny regulering.
 • Spørgeskemaerne i de offentlige høringer, i forbindelse med evalueringer og fitness checks, skal være neutrale og give mulighed for at uddybe besvarelserne i kommentarfeltet eller med et positionspapir.  (se også rådets anbefaling om offentlige høringer – anbefaling nr. 4).
 • Det bør præciseres, hvornår der er behov for en evaluering fra RSB.
   
  I forhold til fitness checks bør køreplaner indeholde en begrundet forklaring af valget af de love, der er inkluderet i fitness checket.
 • En køreplan bør sikre øget transparens og derved tydeligt angive de
 • forskellige høringskanaler, der bliver igangsat, og fremhæve hvis eksterne konsulenter tilknyttes.
 •  EU-Kommissionen bør tilstræbe at gennemføre evalueringer inden for en maksimal tidsramme på 2-3 år.

Igangværende dansk indsats

Rådet er ikke bekendt med dansk indsats på EU-niveau.

Ministeriets bemærkninger

Anbefalingen viderebringes mhp. at fremme kvalitet og brug af evalueringer, og vil indgå i det samlede arbejde, der allerede er igangsat ift. tidlig interessevaretagelse ift. ny Kommission. Det bemærkes, at regeringen desuden mener, at Kommissionens aktiviteter i højere grad bør fokusere på konkret byrdereduktion for slutbrugere, samt at EU-reguleringen ikke opstiller barrierer for brugervenlige digitale løsninger

Sidst opdateret: 01-05-2019